Konsultacje społeczne: Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i o emeryturach pomostowych.

15 lutego 2015 | Bez kategorii

konsultacje społeczne

 

Niniejsza publikacja nawiązuje do omawianej na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia we wpisach z 24.07.2013 r. i 13.10.2013 r. problematyki emerytur pomostowych i uprawnień inspektora pracy w tym zakresie.

 

 

emerytury  pomostoweJak pokazała praktyka, a przede wszystkim ugruntowana już linia orzecznicza sądów administracyjnych – przepis kompetencyjny Państwowej Inspekcji Pracy został sformułowany w sposób niejasny, lub co gorsza – niezgodny z intencją ustawodawcy. Pozwalamy sobie zauważyć, że jest to kolejny przykład pośpiesznego i nonszalanckiego stanowienia prawa, czego negatywne skutki odczuwa duża grupa obywateli de facto nierówno traktowanych przez system prawny RP.

 

Przypomnieć wypada, iż jesteśmy jedną z pierwszych organizacji formalnie zaangażowanych w rozwiązanie tego bulwersującego opinię publiczną problemu. Już w czerwcu 2013 r.! zwróciliśmy się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Nasze wystąpienie było reakcją na propozycję wspólnych działań z Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie. Organizacja ta skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich petycję o rozważenie zasadności skierowania do Trybunału Konstytucyjnego odpowiedniego zapytania prawnego. …..

Informujemy, że na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji znajduje się projekt z dnia 13 stycznia 2015r. ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych, autorstwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten ma na celu zmianę dotychczasowego brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 9a oraz art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Projektodawca proponuje w nim rozszerzenie kompetencji PIP o merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1-3 ustawy o emeryturach pomostowych. W projekcie zaproponowano rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Wejście w życie proponowanych zmian spowoduje, że skarga pracownika wnoszona w trybie art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych, mająca uzasadnione merytorycznie podstawy, odniesie swój zamierzony skutek (poprzez umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) – zarówno wtedy, gdy stanowisko, na którym wykonuje on swoją pracę, znajduje się już w wykazie, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 , jak i wówczas, gdy pracodawca nie umieścił tego stanowiska pracy w wykazie.

 

Informujemy też, iż do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2015r. wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych.

 

Według projektodawców (grupa posłów SLD) – proponowane w nim zmiany polegają na:

  • jednoznacznym przesądzeniu, że organy PIP są organem rozstrzygającym spory między pracownikami a płatnikiem składek (pracodawcą) w przypadkach nie umieszczenia konkretnego pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • doprecyzowaniu, że w przypadku nie umieszczenia pracownika w ewidencji z powodu uznania przez pracodawcę, że w jego zakładzie pracy nie występują stanowiska pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, organy PIP mają uprawnienie do nakazania pracodawcy wprowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • przesądzeniu (poprzez dodanie w art. 41 ustawy o emeryturach pomostowych nowego ust. 6a) możliwości prowadzenia z urzędu kontroli wykazu stanowisk pracy i ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez organy PIP (art. 2 pkt 4 projektu);
  • doprecyzowaniu, że organy PIP są właściwe do rozstrzygania innych sporów między pracodawcą a pracownikiem wynikających ze stosowania ustawy o emeryturach pomostowych w zakresie dokonywania zmian w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • nałożeniu na pracodawcę (płatnika składek) obowiązku powiadamiania pracownika o wprowadzeniu wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i o dokonywanych wpisach do wykazu i ewidencji, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych.

 

Realizując swoje uprawnienia statutowe, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  – zamierza wyrazić opinię w zakresie proponowanych zmian brzmienia ww. przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Prosimy więc o przekazywanie do 23.02.2015r. swoich opinii i  uwag odnoszących się do omawianych projektów drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl . Opinia naszego Stowarzyszenia zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl .

 

do pobrania:

 

 projekt MPiPS

 

projekt poselski 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Konsultacje społeczne: Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i o emeryturach pomostowych.”

  • 1 szeherezada napisał(a):

    Nie ma się czym podniecać bo ten projekt nie wejdzie pod obrady do końca kadencji a tym samym umrze śmiercią naturalną.