Cenna inicjatywa posła Józefa Brynkusa (Kukiz’15): „Może w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe?”

20 sierpnia 2017 | Bez kategorii

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie zwracało – w różnych gremiach – uwagę na właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemach identyfikacji wizualnej różnych instytucji państwowych.

 

Dla niezorientowanych podajemy, że nasza korespondencja pro domo sua w tej sprawie rozpoczęła się  i rozwinęła jeszcze w okresie „słusznie minionym”. Z raczej mizernymi skutkami naszej inicjatywy czytelnicy naszej strony internetowej mogli zapoznawać się na bieżąco.

 

Poniżej zamieszczamy linki do naszych publikacji w tym temacie. ….

 

http://www.siprp.pl/nie-tylko-reprezentacja-polski-godlo-panstwowe-w-pip/

 

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-czyzby-zalosny-koniec-naszej-obywatelskiej-inicjatywy-2/

 

http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-ma-prawo-do-poslugiwania-sie-godlem-rzeczypospolitej-polskiej/

 

http://www.siprp.pl/symbolika-panstwowa-w-pracy-organow-pip-nasz-kolejny-apel-do-glownego-inspektora-pracy/

 

http://www.siprp.pl/idzie-nowe-6-spotkanie-z-kierownictwem-panstwowej-inspektoratu-pracy/

 

http://www.siprp.pl/podsumowanie-sondazu-nr-18-czy-wydawane-przez-inspektorow-pracy-pip-decyzje-wystapienia-a-takze-inne-pisma-kierowane-do-obywateli-powinny-byc-opatrzone-wizerunkiem-orla-ustalonym-dla-godl/

 

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-zawiadomilismy-prokurature-o-popelnieniu-przestepstwa/

 

Tym ważniejsza jest inicjatywa poselska dr hab. Józefa Brynkusa, którą streścić można uwypuklonym w temacie niniejszej publikacji pytaniem pana posła.

 

Oczywiście nie nam maluczkim wpływać na suwerenne decyzje szefów kilku (można je obecnie już policzyć na palcach jednej ręki ) centralnych organów i instytucji państwowych, którym znak orła np. na stronie internetowej tychże instytucji jakoś się nie komponuje.  Ze zdumieniem skonstatować można, że wymagać to może aż… zapisu ustawowego.

Tym bardziej zachęcamy do lektury i analizy zarówno interpelacji pana posła Józefa Brynkusa, jak i odpowiedzi udzielonej w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przy czym równie ważne jak to co jest napisane jest to co z tekstu tego bezpośrednio i pośrednio wynika, a szczególności wskazanie na to, co nie budzi wątpliwości i jakichkolwiek kontrowersji, albo co jest bardziej akuratne communis opinio.

 

Interpelacja nr 12377

 

do prezesa Rady Ministrów

 

w sprawie używania wizerunku orła ustalonego dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych

 

Zgłaszający: Józef Brynkus

 

Data wpływu: 08-05-2017

 

Warszawa, 08.05.2017 r.

 

Szanowna Pani Premier!

 

Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z zapisów nie odnosi się wprost do organów kontroli państwowej, czy też innych państwowych instytucji kontrolnych, stąd też część z nich w wydawanych decyzjach czy innych rozstrzygnięciach nie używa elementów symboliki narodowej, takich jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie nie wszystkie strony internetowe tych instytucji eksponują Godło Rzeczypospolitej Polskiej np. Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, czy też Urząd Dozoru Technicznego.

 

Już ponad cztery lata temu w stanowisku Komisji Heraldycznej stanowiącym załącznik do uchwały nr 8/2013 z dnia 18.01.2013 r. w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku stwierdzono z ubolewaniem, że symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej nie są należycie eksponowane w przestrzeni publicznej. Stan ten w ostatnim roku uległ istotnej poprawie, ale wciąż część instytucji państwowych na swoich stronach internetowej zamiast odpowiednich elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej eksponuje wyłącznie swój logotyp, który czasami (np. w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy) budzić może dwuznaczne skojarzenia.

 

Postawa zarówno Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Prezesa Rady Ministrów – którzy ze szczególną atencją odnoszą się do barw i symboli narodowych, zdają się wskazywać właściwe wzorce innym instytucjom państwowym i obywatelom. Może więc w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe.

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią Premier o odpowiedź na pytania:

 

  1. Czy w aktualnym stanie prawnym organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych są uprawnione do posługiwania się wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej?
  2. Czy wydawane przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych decyzje oraz inne rozstrzygnięcia dotyczące obywateli, powinny być opatrzone wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej?
  3. Czy strony internetowe instytucji państwowych powinny zawierać elementy symboliki państwowej, w tym Godło Rzeczypospolitej Polskiej?
  4. Czy w opinii Prezesa Rady Ministrów zachodzi konieczność dokonania zmian legislacyjnych dla ujednolicenia zasad stosowania ww. elementów symboliki narodowej przez instytucje państwowe, organy kontroli państwowej, czy też organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych?

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. Józef Brynkus

 

Poseł RP

 

Kukiz’15

 

 – – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 12377

 

w sprawie używania wizerunku orła ustalonego dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek

 

Warszawa, 09-06-2017

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wizerunku orła ustalonego dla godła używają, między innymi, „organy władzy państwowej” oraz „organy administracji rządowej” (art. 2a pkt 1 oraz pkt 2 ustawy). Wydaje się zatem, że nie ma przeszkód, aby ww. organy, w tym organy kontroli, posługiwały się wizerunkiem orła zastrzeżonym dla godła.

 

Ponadto należy wskazać, że decyzje (akty administracyjne) są zazwyczaj opatrywane odciskiem pieczęci urzędowej, która stosownie do art. 16c ust. 1 ustawy zawiera pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła RP, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci. Podmiotami uprawnionymi do używania pieczęci urzędowej są podmioty uprawnione do używania wizerunku orła ustalonego dla godła, o których mowa w ust. 2a ustawy. Odcisk pieczęci urzędowej nie stanowi jednego z elementów koniecznych aktu administracyjnego, o których mowa w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). Ewentualny obowiązek opatrzenia aktu administracyjnego odciskiem takiej pieczęci może wynikać z instrukcji kancelaryjnej wiążącej dany organ administracji publicznej oraz jego aparat pomocniczy. W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechny jest jednak pogląd, iż brak pieczęci urzędowej sam w sobie nie stanowi uchybienia dającego podstawę do uchylenia zaskarżonego aktu, gdyż nie ma wpływu na wynik sprawy (treść rozstrzygnięcia).

 

Natomiast w kontekście kwestii dotyczącej zamieszczania elementów symboliki państwowej, w tym godła RP, na stronach internetowych instytucji państwowych uprzejmie informuję, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ustanawiają w tym zakresie żadnego obowiązku. Zagadnienie to należy do sfery polityki wizerunkowej urzędu. Obecnie praktyką jest eksponowanie na stronach internetowych ministerstw godła RP w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy lub wizerunku orła ustalonego dla godła w rozumieniu art. 2a ustawy.

 

Podsumowując przedstawione informacje należy wskazać, że w wyniku wystąpień obywateli, kierowanych do różnych instytucji państwowych (m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Senatu RP) w dniu 14 października 2016 roku, na posiedzeniu Komisji Heraldycznej – organu opiniodawczo-doradczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, doszło do spotkania z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poświęcone było potrzebie opracowania nowej ustawy regulującej kwestię symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Warto w tym miejscu nadmienić, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęto prace nad projektem regulacji dotyczącej symboliki państwowej, co może wskazywać na zasadność zasięgnięcia w niniejszej sprawie opinii także tego podmiotu.

 

Z poważaniem,

 

MINISTER

 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

 

z up. Sebastian Chwałek

 

Sekretarz Stanu

 

link   http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=12377

 

 

 

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.