Główny Inspektor Pracy uchylił kontrowersyjne zarządzenie w sprawie tzw. „ocen bieżących”.

08 lutego 2017 | Bez kategorii

SIPRP - logo

 

Z satysfakcją odnotowujemy, iż zgodnie z wyrażanymi wcześniej deklaracjami, Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć  Zarządzeniem nr 8/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. uchylił  zarządzenie  nr 25/13 GIP w sprawie ustalenia zasad, trybu i terminów dokonywania bieżących ocen pracowników okręgowych inspektoratów pracy wykonujących czynności kontrolne  (dotyczące  tzw. „ocen bieżących” inspektorów pracy).

 

 

Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom środowiska inspektorów pracy, wyrażanym nie tylko przez SIPRP, ale także przez wszystkie trzy ogólnopolskie organizacje związkowe działające  w Państwowej Inspekcji Pracy. Panu Głównemu Inspektorowi Pracy za tę oczekiwaną decyzję dziękujemy.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od samego początku, tj. jeszcze  w trakcie pracy nad feralnym zarządzeniem apelowało – bez skutku – do ówczesnego kierownictwa GIP, przynajmniej o wstrzymanie wprowadzenia w życie tego aktu, do czasu usunięcia jego podstawowych wad w obszarze merytorycznym, prawnym i racjonalności wydatkowania środków publicznych .

 

W wyniku dyskusji zainicjowanej na pierwszej (i jak się potem okazało ostatniej) naradzie Kierownictwa PIP na które zaproszony został przedstawiciel SIPRP,  udało się  nam wraz z ówczesnym Przewodniczącym MKK NSZZ „Solidarność” w PIP kol. Romanem Giedrojciem  w  ostatniej chwili „obronić wszystkich przed wszystkimi”  czyli  usunąć z feralnego zarządzenia liczący parę ładnych stron  moduł odnoszący się do etyki i moralności, będący oczywistą „puszką Pandory”,  generujący morze konfliktów i stwarzający możliwość nadmiernej ingerencji w niezależność inspektorów pracy. ……

 

Obecnie przyszła najwyższa pora na resztę  feralnego zarządzenia.

 

Wypada wspomnieć, iż równocześnie Główny Inspektor Pracy wydał Zarządzenie nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadzoru nad działalnością kontrolną pracowników wykonujących czynności kontrolne.  Akt ten opiera się jednak na zupełnie innych założeniach, nie narusza ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (określającej jednoznacznie system ocen inspektorów), angażował będzie na etapie funkcjonowania nieporównywalnie mniejsze siły i środki PIP, a przede wszystkim będzie źródłem informacji potrzebnych dla doskonalenia zarówno procedur kontrolnych jak  i działania poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP.  Godne podkreślenia jest także to, iż założenia tego aktu przedyskutowane zostały i co najważniejsze uzgodnione przez zespół roboczy w którym na równych prawach uczestniczyli przedstawiciele GIP i OIP, i inspektorzy pracy – reprezentanci wszystkich trzech ogólnopolskich organizacji związkowych działających w PIP tj. ZZPPIP, NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność ’80”. Oczywiście w niektórych kwestiach musiało dojść i doszło do kompromisu.

 

Wszystkim zaangażowanym w tę trwającą 3 lata akcję, w imieniu środowiska inspektorów pracy  (i to na pewno nie tylko tych należących do SIPRP) – jeszcze raz serdecznie dziękujemy!.

 

Zainteresowanych naszymi publikacjami w tym zakresie zachęcamy do lektury:

 

http://www.siprp.pl/stowarzyszenie-inspektorow-pracy-rp-na-naradzie-kierownictwa-panstwowej-inspekcji-pracy/

 

http://www.siprp.pl/wp-content/uploads/2014/05/Stanowisko-SIPRP-w-sprawie-projektu-zarz%C4%85dzenia-GIP-dot.-bie%C5%BC%C4%85cych-ocen.pdf

 

http://www.siprp.pl/dwoja-czy-piatka-apel-do-czlonkow-siprp/

 

http://www.siprp.pl/jedynka-czy-szostka-odpowiedz-glownego-inspektora-pracy-na-wniosek-mkk-nszz-solidarnosc-przy-pip-dotyczacy-tzw-ocen-biezacych-co-dalej/

 

http://www.siprp.pl/kolejny-odglos-w-sprawie-systemu-ocen-biezacych-inspektorow-pracy-czy-to-nas-ubawi/

 

http://www.siprp.pl/chwila-satysfakcji-czyzbysmy-mieli-racje-wazne-deklaracje-zastepcy-glownego-inspektora-pracy-zbigniewa-ryfki/

 

http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-wazne-deklaracje-glownego-inspektora-pracy/

 

http://www.siprp.pl/kwadratura-kola-czyli-ile-inspekcji-w-inspekcji/

 

http://www.siprp.pl/zmiany-w-wewnetrznych-procedurach-pip-odnoszace-sie-do-tresci-upowaznienia-do-kontroli-dokumentowania-i-rejestrowania-czynnosci-sluzbowych-a-takze-kwalifikowania-i-rozpatrywania-skarg-oraz-wnioskow/   


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.