Zmiany w wewnętrznych procedurach PIP odnoszące się do treści upoważnienia do kontroli, dokumentowania i rejestrowania czynności służbowych, a także kwalifikowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków.

01 grudnia 2013 | Bez kategorii

PIP TABLICA,W dniu 21.11.2013r. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało od Głównego Inspektora Pracy odpowiedź z 20.11.2013r.  na pismo wręczone w dniu 26.07.2013 r. Zastępcy Głównego Inspektora Pracy w czasie ostatniego spotkania w Warszawie z przedstawicielami Zarządu Głównego SIPRP. 

 

Z pisma wynika, iż w treści upoważnienia do kontroli przedsiębiorców nastąpią zmiany w części dotyczącej zakresu kontroli. Rozważane jest także powołanie w treści tego dokumentu  art. 12 i 16 Konwencji Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a pamiętać trzeba, że inspektorzy pracy często „korzystają” w toku czynności kontrolnych z powyżej wskazanych postanowień tej Konwencji. …..

 

Trwają też prace nad wyodrębnieniem z ogólnych czynności służbowych wykonywanych przez inspektorów pracy czynności „quasikontrolnych” czyli związanych z realizacją w podmiotach czynności służbowych, które nie mieszczą się w definicji kontroli określonej art. 13 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W naszej opinii tego typu czynności (nie będące kontrolami) absorbują od kilku do kilkudziesięciu procent czasu pracy inspektorów pracy, a czynności te nie są ujęte w rocznym planie pracy. Wdrożenie naszej propozycji pozwoli choćby na wykazanie skali tego narastającego problemu w sprawozdaniach Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP. W opinii SIPRP czynności służbowe inspektorów nie będące formalnie kontrolami np. rozpatrywanie skarg dotyczących byłych pracodawców, bezskuteczne próby przeprowadzenia kontroli, kontrole niezakończone z uwagi na utratę przez kontrolowany podmiot statusu pracodawcy już po wszczęciu kontroli, prowadzenie czynności wyjaśniających np. związanych z legalnością zatrudnienia, interwencje w sytuacji tzw. zagrożeń publicznych (gdy nie jest wykonywana praca zarobkowa), merytoryczna analiza wniosków o tzw. odstępstwa, pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniach nie wynikających z kontroli itp.  – powinny być tak samo jak kontrole uwzględniane w planowaniu i rozliczaniu realizowanych przez inspektorów pracy zadań. A niestety tak nie jest, co w praktyce zmniejsza czas, który może być przeznaczony przez organ inspekcji na zrealizowanie założonej rocznej ilości kontroli.

 

Prowadzone są prace nad nowym zarządzeniem dotyczącym przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania w Państwowej Inspekcji Pracy skarg i wniosków, a uwagi SIPRP w tym zakresie mają zostać wykorzystane przez powołany w tym celu zespół. W naszym piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy podnosiliśmy, że konieczna jest zmiana traktowania niektórych pism, które wpływają z zewnątrz do naszego Urzędu z tzw. „skarg pracowniczych” na „wnioski”, czy też „wnioski o przeprowadzenie kontroli”, co pozwoli na zgodne z duchem ustawy o PIP i Konwencji Nr 81 MOP egzekwowanie „tajemnicy skargowej” przewidzianej dla skarg – tylko do pism pracobiorców lub byłych pracobiorców. W naszej opinii nie ma podstaw, aby ochroną taką objęte były informacje zawarte we wnioskach pochodzących od osób trzecich, a także od instytucji. Uchroni to inspektorów pracy m.in. przed niczym nieuzasadnioną koniecznością przekonywania strony, że realizowana kontrola jest kontrolą rutynową w sytuacji, gdy np. krótko przed inspektorem pracy inne organy, nie objęte postanowieniami Konwencji Nr 81 MOP, jawnie rozpatrywały sąsiedzki donos lub anonim. Procedura rozpatrywania tego typu spraw powinna zagwarantować jawność postępowania i zachowanie określonych w Kpa praw stron tego postępowania. Aktualnie brak jest także procedury potwierdzania tożsamości osób składających wnioski o przeprowadzenie kontroli , w tym tzw. „skargi pracownicze”. W praktyce więc każdy może wnieść skargę na dowolny podmiot, podając np. nie swoje dane osobowe, nie istniejący adres, lub co gorsza adres i dane osoby trzeciej. Niejednokrotnie kierowana do wnioskodawcy („skarżącego”) korespondencja jest zwracana do urzędu, najczęściej z adnotacja „adresat nieznany”. Znane są też przypadki interwencji obywateli, których danymi osobowymi ktoś nieuprawniony się posłużył składając skargę do PIP. Zauważyć należy, iż traktowanie owych „wniosków o kontrole”, jako skarg utrudnia, a w wielu sytuacjach nawet uniemożliwia racjonalne zaplanowanie i podjecie kontroli w tych zakładach, w których potencjalnie istnieją największe zagrożenia czy nieprawidłowości, gdyż wszystkie te „wnioski o kontrole” załatwiane są niezależnie od ich wagi w pierwszej kolejności, w przejętym z Kpa jednomiesięcznym terminem rozpatrzenia sprawy. W wielu przypadkach organ wyznaczać musi kolejne terminy rozpatrzenia sprawy, chociaż zupełnie nie ma wpływu na istniejące obiektywnie ograniczenia (np. pobyt pracodawcy za granica). Składający wniosek o kontrole nie musi wskazywać swojego interesu prawnego, często „skargi” składają sąsiedzi, konkurencja czy nawet skłócona rodzina. Prowadzi to do sytuacji wielokrotnie powtarzanych kontroli tego samego podmiotu, nawet w sytuacji nie stwierdzenia istnienia wskazywanych nieprawidłowości. Uważamy, że przy rozpatrywaniu tego typu spraw przepisy Kpa dotyczące skarg, na które powołuje się obecne zarządzenie GIP – mogą być stosowane tylko „odpowiednio” lub przez analogię.

 

Liczymy na rychłe wprowadzenie niezbędnych zmian. I dziękujemy za odpowiedź i dotychczas podjęte działania.

 

do pobrania:

 

pismo SIPRP z 26.07.2013 do Głównego Inspektora Pracy

 

odpowiedź Głównego Inspektora Pracy z 20.11.2013r na ww. pismo


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Zmiany w wewnętrznych procedurach PIP odnoszące się do treści upoważnienia do kontroli, dokumentowania i rejestrowania czynności służbowych, a także kwalifikowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków.”

  • 1 Ciekawy napisał(a):

    To dobrze, że GIP zamiast polemizować także zauważa potrzebę zmian choćby w tych 3 przykładowych obszarach – od czegoś trzeba zacząć zmiany na lepsze. Ciekawe tylko czy nie skończy się na „kosmetyce” w powyższych kwestiach i czy nie zaskoczy nas znowu jakieś polecenie służbowe na Nowy Rok.

  • 2 Lukas napisał(a):

    Jak to jest, że inspektora rozlicza się za przekroczenie choćby o 1 dzień miesięcznego terminu na udzielenie stronie odpowiedzi na skierowane do PIP pismo, a tu proszę ups. prawie 4 miesiące czasu trwało napisanie odpowiedzi i jeszcze nie wszystko do końca wiadomo – czy to od teraz nowa norma wprowadzona do stosowania?

  • 3 Olo napisał(a):

    Treść nierychliwej co prawda odpowiedzi GIP-a świadczy przede wszystkim o życzliwym podejściu do tematyki podniesionej w lipcu br. przez Stowarzyszenie i o otwarciu na zmiany uzasadnione rzeczowymi argumentami za ich wprowadzeniem. Trudno polemizować z potrzebą zamieszczenia w treści upoważnienia Konwencji Nr 81, którą stosujemy w działalności kontrolnej i na którą GIP się wielokrotnie powoływał przed Parlamentarzystami. Na szczęście ten przepis jest, jest ratyfikowany i dobrze że ma on pierwszeństwo przed ustawami. Nie ma co udawać, że go nie ma w porządku prawnym trzeba go tylko dobrze – ponownie odczytać zgodnie z wykadnią Rządu RP. Trudno też dalej traktować jako skargi sąsiedzkie donosy i pisma z innych Urzędów, a tak niestety bywa. Coraz więcej jest działań podejmowanych mimo woli względem byłych już pracodawców by np. rozpatrzyć skargę byłego pracownika na dany podmiot. Ja uważam, że SIPRP słusznie podnosi w tym piśmie sprawy, które dawno temu winny być poprawione przez GIP-a i się trochę dziwię czemu to tak długo trwa.