21 grudnia 2011 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zarekomendowała przyjęcie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, przewidującego wydatki na poziomie 274. 479 tys. zł.

06 lutego 2012 | Bez kategorii


SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMISJA DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSIEDZENIE  Z DNIA 21 GRUDNIA 2011.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej , obradująca pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego (PiS), przewodniczącego Komisji […], zrealizowała następujący porządek dzienny: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie:

1) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli […]

2) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy […]

Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS):

Witam serdecznie wszystkich państwa na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Witam panie i panów posłów, witam naszych gości, witam panią minister Annę Tomczyk, głównego inspektora pracy wraz ze współpracownikami z Państwowej Inspekcji Pracy. Witam pana prezesa Wojciecha Misiąga wraz ze współpracownikami z Najwyższej Izby Kontroli. Witam panią Monikę Stachurską, eksperta z Biura Analiz Sejmowych. Witam wszystkich państwa gości na posiedzeniu naszej Komisji.

……………………………………………………………………………………………………………

Główny inspektor pracy Anna Tomczyk:

[…] Proszę państwa, co zaplanowaliśmy? Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to plan na 2012 rok wynosi 2767 etatów, utrzymany jest na poziomie 2011 roku, mimo iż w ocenie urzędu ze względu na naszą działalność powinniśmy się wzmocnić kadrowo. Zadań mamy coraz więcej i coraz więcej ustalonych priorytetów naszej działalności w zakresie kontrolnym, jak i prewencyjnym. Potrzeba nam dodatkowej wykwalifikowanej kadry. […] Jeśli chodzi o wzrost wydatków, o którym mówiłam, na poziomie 8,8%, to wynika on przede wszystkim z zaplanowanego w Państwowej Inspekcji Pracy wzrostu wynagrodzeń o 9% Pozostałe natomiast wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum i planujemy tu wzrost tylko o 0,9%, mimo planowanej inflacji w wysokości 2,8% […]

Odniosę się jeszcze, proszę państwa, do wzrostu wynagrodzeń. Dla nas jest to na dzień dzisiejszy priorytet w urzędzie. Na stronie 37 przedłożonego materiału prezentujemy, jak kształtowały się przeciętne wynagrodzenia, począwszy od roku 1999, od którego trudno jest mówić o atrakcyjności wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Pracy.[…]. Proszę państwa, 2012 rok byłby w Państwowej Inspekcji Pracy trzecim z kolei rokiem bez podwyżek wynagrodzeń, co, biorąc pod uwagę inflację w tych trzech ostatnich latach, oznaczałoby spadek o 10%. Próbując zderzyć to ze zwiększoną, jeśli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, liczbą zadań w ostatnich latach, ustawą  o odpowiedzialności urzędniczej oraz z tym, że potrzebni są nam ludzie z coraz większymi kwalifikacjami, należy powiedzieć, że nasze wynagrodzenia nie są wynagrodzeniami atrakcyjnymi, jeśli chodzi o pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry, jak i utrzymanie jej u nas w urzędzie.[…]

Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS):

Dziękuję, pani minister. Bardzo proszę o koreferat pana posła Jarosława Piętę.

Poseł Jarosław Pięta (PO):

Szanowni państwo. Pani minister bardzo szczegółowo omówiła projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2012, więc proszę pozwolić, że tylko w skrócie ustosunkuję się do kilku jego elementów.[…]

Chciałbym zwrócić uwagę, że opinia BAS (Biura Analiz Sejmowych – wyj. red.) jest pozytywna. Możemy w niej przeczytać, że budżet, przygotowany w sposób przejrzysty, w układzie zadaniowym, jest racjonalny i oszczędny. Jest w niej jedna uwaga, odnosząca się do wzrostu wynagrodzeń. Ja zaś, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, przez ostatnie cztery lata w Państwowej Inspekcji Pracy nie było wzrostu wynagrodzeń. Następuje duże rozwarstwienie między Inspekcją a innymi organami kontroli. Chciałbym więc zaznaczyć i myślę, że reprezentanci Państwowej Inspekcji Pracy to potwierdzą że grozi to odejściem inspektorów pracy, których szkolenie jest dość drogie. W związku z powyższym brak będzie wykwalifikowanej kadry, której w tym trudnym okresie zabraknie przy kontrolach, które będą potrzebne. Dlatego rekomenduję Wysokiej Komisji przyjęcie tego budżetu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS):

Nie ma pytań? Chciałbym spytać panią Monikę Stachurską, naszego eksperta z Biura Analiz Sejmowych, czy są z pani strony jeszcze jakieś uwagi. Nie. Na piśmie dostaliśmy opinię BAS, tak że uzbrojeni jesteśmy we wszystkie dokumenty. […]  proponuję przyjąć opinię nr 1 Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – w sprawie rządowego projektu ustawy budżetowej, o treści następującej: „Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła rządowy projekt ustawy w zakresie części 07 oraz w zakresie części 12. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 21 grudnia rozpatrzyła projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli, uchwalony przez Kolegium, w którym wydatki oszacowano na poziomie…” – i tu odpowiednia kwota – „Komisja postanowiła zarekomendować przyjęcie budżetu Najwyższej Izby Kontroli przewidującego wydatki na poziomie 261.705 tys. zł, jak również Komisja postanowiła zarekomendować przyjęcie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, przewidującego wydatki na poziomie 274. 479 tys. zł[…].

 

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej (Nr 2)  KOP_21-12-2011r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.