Cicha rewolucja. Domniemanie istnienia stosunku pracy.

17 września 2012 | Bez kategorii

 

Na gruncie dyskusji o metodach walki z tzw. umowami śmieciowymi i propozycji zmian  w Kodeksie Pracy zaproponowanymi przez Pana Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,  w której to dyskusji mamy zaszczyt brać udział (patrz wpisy na stronie SIPRP z dn. 05.06.2012, 08.07.2012,12.07.2012, 13.07.2012 – nie sposób nie zwrócić uwagi na  krótki zapis zupełnie niedawno uchwalonej ustawy, która jednym krótkim artykułem wprowadza w polski system prawa pracy prawdziwą, ale jak na razie nie dostrzeganą rewolucję.

 

Otóż art. 4.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom  przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U.2012 poz. 769) stanowi:

  • W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi [przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu] na podstawie stosunku pracy, przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń, domniemywa się istnienie stosunku pracy przez okres 3 miesięcy, chyba że pracodawca lub cudzoziemiec dowiodą innego okresu zatrudnienia.
  • Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wydawania orzeczenia  o istnieniu stosunku pracy.

 

Jest to kolejny już wyjątek w polskich przepisach prawa pracy, wprowadzający zasadę domniemania istnienia stanu prawnego i przerzucający ciężar dowodu na pracodawcę.

 

Obowiązuje więc legalnie rozwiązanie, które we wielu dyskusjach na temat zmian w prawie pracy określane jest jako absolutnie niedopuszczalne, z uwagi na naruszenie zasady swobody zawierania umów.

 

Jeżeli taką regulacją można zabezpieczyć prawa pracownicze cudzoziemców, to jak się wydaje nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką, lub zbliżoną regulacją objąć ogół osób wykonujących pracę najemną. 

 

Taka zasada domniemania stosowana mogłaby być również w przypadku wydawania przez inspektora pracy decyzji administracyjnej w kwestii istnienia stosunku pracy. Odwołanie od takiej decyzji rozpatrywał by sąd, co ważne w trybie „odwróconego dowodu”.

 

Jest to kolejna propozycja Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w dyskusji nad zwiększeniem skuteczności nadzoru Państwa nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w szczególności zaś art. 22 par.11 Kodeksu Pracy.

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Cicha rewolucja. Domniemanie istnienia stosunku pracy.”