Informacja o petycji w sprawie nowelizacji art. 44 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

09 kwietnia 2017 | Bez kategorii

Informujemy, że Pan Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zgodzie z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o Petycjach przekazał do Głównego Inspektoratu Pracy obywatelską petycję (dane autora zostały zanonimizowane, odczytać można jednak, iż petycja pochodzi z miasta Łódź)  z dnia 6.02.2017 r.  – w sprawie nowelizacji art. 44 ustawy o PIP. W petycji proponuje się rozważenie zmiany art. 44 ustawy z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dodanie ust. 2a o treści „ Pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do złożenia Okręgowemu Inspektorowi Pracy każdorazowo pisemnej informacji o prowadzonej przez osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 11 k.k. działalności gospodarczej , której przedmiot pokrywa się z zakresem działalności kontrolnej prowadzonej przez tych pracowników”. 

 

Tak, jak to się dzieje w przypadku każdej petycji, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 ww. ustawy jej skan został zamieszczony w zakładce „Petycje” w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy i jest dostępny pod pozycją „Petycja nr 1 z 17.01.2017 r.”  Po rozpatrzeniu petycji wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź, której należy udzielić wnoszącemu petycję co do zasady w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wpływu do organu. ……..

 

 

Z treści przedmiotowej petycji wynika, że  celem wnioskodawcy jest spowodowanie większej transparentności w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby najbliższe inspektorom pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną inspektorów pracy, bo zbieżność przedmiotu kontroli z działalnością gospodarczą członka rodziny inspektora pracy może prowadzić do konfliktu interesów, jak również podejrzenia o stronniczość lub interesowność.

 

 

Oczywiście można zgadzać się lub nie z rozwiązaniami proponowanymi przez autora petycji. Niewątpliwie, proponowane rozwiązanie jest oględnie rzecz ujmując wysoce kontrowersyjne. Opinia Biura Analiz Sejmowych w tej kwestii jest dość jednoznaczna. Co zresztą nie znaczy, że problem nie istniał/(je?), i że nie próbowano go jakoś zdefiniować i rozwiązać. Zainteresowani mogą zapoznać się z publikacją na ten temat z 2009 r. (link na końcu artykułu).

 

 

Na marginesie nadmieniamy, że petycja ta trafiła także do sejmowej Komisji ds. Petycji (została zarejestrowana pod sygn. BKSP-145-190/17 ) i czeka na rozpatrzenie przez Komisję przy pozytywnej opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 28.03.2017 r.

 

 

Piszemy o tej petycji dlatego, a może przede wszystkim dlatego, iż jest to najprawdopodobniej pierwszy przypadek petycji przesłanej do Państwowej Inspekcji Pracy. Na jej przykładzie muszą więc być „przetrenowane” przez tę instytucję wszystkie określone przez prawo procedury. A przecież obywatelskie petycje kierowane do różnych organów w rozwiniętych społeczeństwach obywatelskich są ważną i trudną do przecenienia drogą dialogu obywateli z instytucjami państwa oraz swego rodzaju nadzoru obywateli nad działalnością tych instytucji.

 

 

Dalszemu przebiegowi sprawy oczywiście będziemy się przyglądać i poinformujemy o zajętych przez wymienione wyżej organy stanowiskach.

 

do pobrania:

 

Petycja w BIP PIP – http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/petycje

 

Petycja na stronie PIP  http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/petycje/px_petycja_01_2017.pdf

 

Petycja w Sejmie – http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/dok?OpenAgent&145-190-17

 

opinia BAS – http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/190/$file/190.pdf

 

 

http://www.mpolska24.pl/post/1530/krewni-inspektorow-pip-szkola-pracownikow-firm-aby-te-mogly-uniknac-placenia-kar


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.