„Mrożenie” lub nie ? Ciąg dalszy dyskusji nad budżetem PIP na 2018 r.

29 października 2017 | Bez kategorii

W nawiązaniu publikacji z 15.10.2017 r. na temat projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. informujemy, że na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (ROP), które miało miejsce w dniu 24.10.2017 r. kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowało dochody oraz wydatki PIP zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.  Z przekazanych wówczas informacji wynika, że w budżecie zaplanowano 8% wzrost funduszu wynagrodzeń, z czego część zostanie przeznaczone na „nowe etaty”, a 4% ma być przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń już zatrudnionych pracowników PIP. Osoby zainteresowane przebiegiem dyskusji zachęcamy do obejrzenia transmisji z tego posiedzenia. (link do transmisji z posiedzenia ROP http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=795FFE382518662CC12581C2004C1AB6 ).  Rada przyjmie stanowisko w ww. kwestii na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 7.11.2017 r. …

 

Informujemy też, że Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) na posiedzeniu w dniu 25.10.2017 r. rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w zakresie części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. Upoważniono posła Janusza Śniadka (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Mieczysław Łuczak oraz główny inspektor pracy – Wiesław Łyszczek. (link do transmisji z posiedzenia KOP http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=A3F5737F7E2BC208C12581BB003DDE7E

 

Informujemy, że do członków Rady Ochrony Pracy oraz posłów Komisji do Spraw Kontroli Państwowej trafił  apel skierowany w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. W piśmie tym wyraziliśmy poparcie dla starań  podejmowanych przez Głównego Inspektora i zaapelowaliśmy do adresatów o skuteczne poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)  w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy,  w brzmieniu zaproponowanym przez Głównego Inspektora Pracy. (Apel w sprawie projektu budżetu PIP na 2018r ). 

 

Podsumowując zaś przebieg dyskusji toczonej przed obydwoma wysokimi gremiami     (a w zasadzie przed ROP,  bo KOP praktycznie nad budżetem PIP nie dyskutowała) – należy stwierdzić, że zwiększenie funduszu plac PIP nie budziło żadnych kontrowersji. Mało tego, podkreślano, iż z uwagi na zwiększanie zakresu obowiązków propozycje zwiększenia budżetu  powinny być bardziej zdecydowane, mogące zapewnić rozwój i wzrost jakości, nie tylko przetrwanie.  Charakterystyczne są wypowiedzi dwu prominentnych posłów z obu stron sceny politycznej, byłej i obecnego przewodniczącego Rady Ochrony Pracy – posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej („dajcie nam szansę was wspierać”)  oraz Janusza Śniadka  (wspominającego po raz kolejny straty spowodowane lekko podjętą decyzją byłego kierownictwa PIP o zrzeczeniu się podwyżek dla pracowników). Poseł Śniadek w trakcie obu posiedzeń podkreślał przy tym ważność nowego, nie ujętego w uzasadnieniu budżetu nowego zadania stojącego przed inspektorami pracy w 2018 r. – kontroli zakazu handlu w niedziele.

 

Jak się wydaje, ten element może być kluczowy przy dalszym procedowaniu budżetu PIP na 2018 r. – zarówno jeżeli chodzi o jego wysokość jak i strukturę.

 

Na marginesie wspomnieć należy, ze w zupełnie innej atmosferze odbywa się dyskusja o budżecie pokrewnej NIK, do średniej wysokości wynagrodzeń w NIK odwoływał się kilkakrotnie  poseł koreferent.  O ile sprawę budżetu PIP Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zamknęła w ciągu 20 minut, to ożywiona dyskusja o budżecie NIK trwała ponad godzinę i w dodatku nie zakończyła się pozytywną konkluzją. W tle tej dyskusji były oczywiście sprawozdania NIK, nie przyjęte przez Sejm przez dwa kolejne lata.  Również na marginesie – w obecnej sytuacji powoływanie się na idealne oceny NIK  z ostatnich lat może być więc nieco passé.

 

Ważnym elementem tegorocznej batalii o budżet naszej instytucji są zapisy  tzw. „ustawy okołobudżetowej”. Postanowienia  art. 7 ust. 1 pkt 1 przyjętego przez Rząd w dniu 24.10.2017 r. i przesłanego do Sejmu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy 1945) – wprowadzają zamrożenie wielkości wynagrodzeń na poziomie 2017 r. m.in. , z nielicznymi enumeratywnie wskazanymi wyjątkami. (link do projektu – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=50A7D507E28577F0C12581C400217999 ).

Projekt ten został już skierowany do pierwszego  czytania na posiedzeniu Sejmu. Powiększenie funduszu wynagrodzeń dla aktualnie zatrudnionych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, mimo wieloletnich  zaniedbań  w tym zakresie – może być więc awykonalne.  Przed kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy oraz organizacjami związkowymi reprezentującymi pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, a przede wszystkim przed „Solidarnością”,  która ma  największy wpływ na to co się dzieje w  i wokół naszej instytucji  stoi więc ogromne wyzwanie. 

 

Tradycyjnie już sprawie tej będziemy się życzliwie przyglądać, a ewentualne działania podjęte w tym zakresie na miarę naszych możliwości wymiernie wspierać.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.