Opinia SIPRP w zakresie kwalifikacji energetycznych.

06 marca 2022 | Bez kategorii

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, znajdującego się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska pod poz. 734 – pełna opinia SIPRP do pobrania na końcu niniejszej publikacji.

 

 

Zmiana rozporządzenia, którą postuluje SIPRP – porządkuje stan prawny, stwierdzając wprost iż inspektorzy pracy uprawnieni są (w ramach swoich ustawowych uprawnień) do stwierdzania, czy osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Zapis ten jest logiczną konsekwencją zapisu art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), który uprawnia inspektora pracy do wnioskowania o powtórzenie sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przez osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji lub sieci w sposób niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji. Jednym z oczywistych przypadków takiego właśnie naruszenia jest prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci przez osobę nie posiadającą odpowiedniego świadectwa, do czego zobowiązana jest na mocy art. 54 ust. 1 ww. ustawy.

 

W obecnym stanie prawnym brak jest wyraźnego wskazania organów, które uprawnione są do stwierdzania, czy osoby prowadzące eksploatację urządzeń, instalacji lub sieci posiadają stosowne zaświadczenia – czego skutkiem są uzasadnione wątpliwości co do możliwości wywiązywania się inspektorów pracy oraz innych wskazanych we wskazanym przepisie organów z obowiązku nałożonego na nie przez art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).

 

Czytelników strony zachęcamy do zapoznania się z projektem ww. rozporządzenia oraz uwagami jakie zostały wniesione przez SIPRP.

 

do pobrania

 

projekt – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//574/12356753/12856205/12856206/dokument543882.docx

 

opinia SIPRP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.