Petycja SIPRP i ZZPPIP do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

22 lipca 2019 | Bez kategorii

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy przekazały na ręce Pani Minister petycję w zakresie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Petycja ta ma na celu zainicjowanie nowelizacji ww. rozporządzenia  dla wprowadzenia do niego postanowień, które zobligują pracodawców do podejmowania odpowiednich działań technicznych lub organizacyjnych w przypadku występowania na stanowiskach pracy, nie spowodowanej procesem technologicznym, wysokiej temperatury tj. pow. 28 oC, i umożliwienia organom do tego powołanym skutecznego egzekwowania wywiązywania się pracodawców z obowiązków w tym zakresie.

 

Z licznych skarg kierowanych do organów kontrolujących warunki pracy oraz przekazów medialnych wynika, iż aktualnie w odbiorze społecznym problemem są wysokie temperatury na stanowiskach pracy, występujące w coraz częściej powtarzających się okresach upałów i wzmożonej ekspozycji na promienie słoneczne. Przepisy bhp w obecnym stanie prawnym w stopniu niewystarczającym określają obowiązki pracodawcy w takich sytuacjach – określają jedynie minimalną temperaturę w pomieszczeniach pracy, nie wskazują natomiast temperatury maksymalnej lub temperatury po przekroczeniu której podmioty organizujące pracę miałby obowiązek podjęcia konkretnych, określonych przez prawo działań, takich jak np. rotacja na stanowiskach pracy, dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy, czy też skrócenie czasu pracy. …..

 

Apele w tych kwestiach kierowane do pracodawców np. przez Głównego Inspektora Pracy – bez stosownej normy prawnej – nie wydają się być skuteczną formą wpływu na poprawę warunków pracy ogółu zatrudnionych.

 

Wnoszący petycję za niezbędne uznali także zobligowanie pracodawców do zapewnienia odpowiednich mierników temperatury w pomieszczeniach pracy.

 

W petycji zaproponowano odpowiednie znowelizowanie ww. rozporządzenia – poprzez dodanie § 30a oraz § 30b w brzmieniu:

 

„§ 30a. W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy na danym stanowisku przekracza 28 oC, pracodawca obowiązany jest zapewnić odpowiednie rozwiązania techniczne obniżające tą temperaturę, w szczególności klimatyzację, a jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na proces technologiczny, zastosować na tych stanowiskach pracy rotację pracowników lub zapewnić pracownikom co najmniej 2 dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy – w wymiarze nie mniejszym niż 30 minut każda, albo skrócić czas pracy na tych stanowiskach o nie mniej niż 60 minut – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okres, o który skrócony został czas pracy.

 

§ 30b. Pracodawca obowiązany jest zapewnić przyrządy umożliwiające pomiar temperatury w pomieszczeniach pracy”.

 

O przebiegu prac w zakresie niniejszej petycji będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 

do pobrania – Petycja SIPRP i ZZPPIP do MRPiPS


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.