Podsumowanie sondażu nr 11 „Czy jesteś za przyznaniem inspektorowi pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych w kwestii ustalenia istnienia stosunku pracy?”

21 listopada 2012 | Bez kategorii

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.10.2012 r. – 15.11.2012 r.  W tym okresie odnotowano ok. 3600 wejść na stronę SIPRP. Spośród głosujących jedynie 33opowiedziało się za przyznaniem inspektorowi pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych w kwestii ustalenia istnienia stosunku pracy, a 67% respondentów miało odmienne zdanie w tym zakresie. Wyniki sondażu wskazują wyraźnie, że nowe, proponowane przez inicjatorów nowelizacji ustawy o PIP uprawnienie inspektora pracy nie zyskało aprobaty naszego środowiska. Być może zaważyła obawa, że w toku prac legislacyjnych parlamentarzystom nie uda się w sposób jednoznaczny wyeliminować wątpliwości zawartych w np. we włączonej do oficjalnych dokumentów sejmowych opinii SIPRP z dnia 03.07.2012 r. Być może uznaliśmy, że była by to …   zbyt głęboka ingerencja w podstawową zasadę kodeksu cywilnego – swobodę zawierania umów? Być może na uwadze mieliśmy widmo ewentualnego postępowania egzekucyjnego z jego przewlekłością i niską efektywnością. A może problem  tzw. „odpowiedzialności urzędniczej”? A być może zwyczajnie uważamy, że akceptujemy obecny stan prawny?

 

Ostatecznie to  parlament zdecyduje, czy i w jakim zakresie inspektorzy pracy otrzymają to nowe uprawnienie, czy też będą rozstrzygać te kwestie w sposób dotychczasowy tj. poprzez wystąpienia pokontrolne i powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy. W każdym razie uwzględniliśmy ten wynik w informacji przekazanej uczestnikom posiedzenia połączonych komisji sejmowych w dniu 15.11.2012 (cytowanej we wpisie na naszej stronie z dnia  15.11.2012).

 

Główny Inspektor Pracy w wywiadzie zamieszczonym w dniu 20.11.2012r. w dzienniku „Rzeczpospolita”: „PIP chce zmieniać kontrakt na etat”, powołując się na oczekiwania wyrażone w niedawnym exposè Premiera – prezentuje aktualne stanowisko w tej kwestii. Opowiada się za przyznaniem inspektorowi pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych w kwestii ustalenia istnienia stosunku pracy (zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę o pracę). Stanowisko GIP w wielu kwestiach (np. wskazania jako organu odwoławczego od tego typu decyzji sądu pracy) zbieżne jest z ideami zawartymi w przesłanej do Prezydium Sejmu RP opinii SIPRP z dnia 3.07.2012r.

 

W następnym sondażu zapytamy was „Czy czynności służbowe inspektorów pracy nie będące formalnie kontrolami, np. związane z rozpatrywaniem skarg, powinny być tak samo jak kontrole uwzględniane w planowaniu i rozliczaniu realizowanych zadań?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.