Podsumowanie sondażu nr 13 „Czy czynności służbowe inspektorów nie będące formalnie kontrolami np. związane z rozpatrywaniem skarg powinny być tak samo jak kontrole uwzględniane w planowaniu i rozliczaniu realizowanych zadań?”

21 stycznia 2013 | Bez kategorii

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.12.2012 r. – 15.01.2013 r.  W tym okresie odnotowano ok. 3500 wejść na stronę SIPRP. Spośród głosujących 91opowiedziało się za uwzględnianiem w planowaniu i rozliczaniu realizowanych zadań, na równi z kontrolami  – czynności służbowych inspektorów pracy nie będących formalnie kontrolami, np. związanych z rozpatrywaniem skarg. Jedynie 9% respondentów miało odmienne zdanie w tym zakresie.

 

Wyniki sondażu wskazują bardzo wyraźnie, że istnieje konieczność uwzględniania tych czynności służbowych w ogólnej liczbie zadań  planowanych i realizowanych przez organy inspekcji pracy.  W planie działań instytucji należy przeznaczyć odpowiedni procent zasobów (czasu pracy, środków) na ….realizację tego typu zadań ustawowych jak: rozpatrywanie skarg dotyczących byłych pracodawców, prowadzenie niektórych czynności wyjaśniających związanych z legalnością zatrudnienia, interwencje w sytuacji tzw. zagrożeń publicznych, gdy nie jest wykonywana praca zarobkowa, merytoryczna analiza wniosków o tzw. odstępstwa, pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w postepowaniach nie wynikających z kontroli itp. I o ten procent zasobów należało by obniżyć ilość zaplanowanych na dany rok czynności służbowych, które odpowiadają ustawowej definicji kontroli.

 

Uznać można, że aktualnie tego typu czynności (nie będące kontrolami) absorbują od kilku do kilkudziesięciu procent czasu pracy inspektorów pracy. Czynności te nie są ujęte w rocznym planie pracy, i ich realizacja jest zawsze działaniem w jakim sensie „ponadplanowym”.

 

Do sytuacji tej, nie do końca dopasowany jest także tzw. „budżet zadaniowy”. Zadania te bowiem nie dadzą się ściśle zaliczyć do podstawowego działania inspektorów pracy: 14.2.2.1 „działalność kontrolno-nadzorcza”, i brak jest także możliwości przypisania ich do pozostałych zbliżonych działów budżetu jak: „wyjaśnienia, porady i informacje”, „działalność  prewencyjna”, „promocja” czy „działalność  pośrednia”.

 

W następnym sondażu zapytamy was: „Czy uważasz, że ustawa z 3.12.2010 r, o wdrożeniu niektórych przepisów UE  w zakresie równego traktowania – rozszerza obszar kontroli PIP  w zakresie równego traktowania, na wszystkie (także „pozapracownicze”) formy zatrudnienia? „


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.