Sejm przyjął „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku”.

26 listopada 2018 | Bez kategorii

 

Na 72 posiedzeniu Sejmu RP, w dniu 23 listopada 2018r. posłowie rozpatrzyli „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku” (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy, a także stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2817).

 

Komisje wniosły o przyjęcie ww. sprawozdania i po wysłuchaniu głosów posłów, wobec braku sprzeciwu (choć niebezkrytycznie) Sejm sprawozdanie przyjął.

 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchać należy wystąpienia Wiesława Łyszczka – głównego inspektora pracy, posła Janusza Śniadka – Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy oraz posłanki Ewy Kozaneckiej, która przedstawiła sprawozdanie połączonych Komisji Sejmowych, a także stanowisk przedstawicieli poszczególnych klubów parlamentarnych. …..

 

Podkreślić chcemy złożone w toku wystąpień posłów wszystkich chyba opcji wyrazy uznania i podziękowania dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dla inspektorów pracy, za zaangażowanie i efekty podejmowanych działań. Posłowie zgodnie podkreślali potrzebę podniesienia płac pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Dyskusja w Sejmie dotyczyła raczej bieżących i perspektywicznych obszarów działalności PIP i problemów natury ogólnej, a nie przedstawionych w sprawozdaniu danych dotyczących kontroli i innych działań w odległym już roku 2017. Życie wskazuje więc, iż debata sejmowa w sprawach PIP ma od wielu lat zupełnie inny charakter niż miało to miejsce w przeszłości, a wskaźniki liczbowe z działalności nie wzbudzają już chyba niczyjego głębszego zainteresowania.

 

W wystąpieniach zarówno głównego inspektora pracy jak i posłów pojawiły się m.in. wątki odbiurokratyzowania pracy inspektorów pracy i uczynienia naszej działalności bardziej skuteczną, co w znacznej części odpowiada postulatom formułowanym od wielu lat przez nasze Stowarzyszenie. Pojawiły się oczywiście rytualne już niejako apele o podniesienie wysokości wynagrodzeń pracowników PIP, czy uproszczenie procedur rozpoczynania kontroli. Znaczącą część wystąpień poselskich zajmowały (czego nie zaobserwowaliśmy w latach poprzednich) kwestie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, szeroko rozumianych relacji międzyludzkich, czy funkcjonujących rozwiązań organizacyjnych, z nieśmiertelną „statystyką” na czele. Było też o wprowadzanym ze zmiennym szczęściem systemie elektronicznego obiegu dokumentów, czy też o sporze zbiorowym i innych, nagłaśnianych przez media  konfliktach wewnątrz inspekcji oraz (wiele) o personaliach. Pojawił się także wątek niezrozumiałej absencji godła państwowego w na stronie internetowej PIP i w rozstrzygnięciach kierowanych do interesariuszy przez organy PIP. W trakcie debaty główny inspektor pracy odniósł się do części pytań zadawanych przez posłów.

 

Tegoroczną nowością był wskazany z trybuny sejmowej udział na galerii dla publiczności reprezentacji kilku okręgowych inspektoratów pracy, których pracownicy, jak należy rozumieć, poświęcili swój wolny czas, aby zaprezentować obywatelskie zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy urzędu  w którym pracują.

 

Zauważyć należy także, nie pozostawiające wątpliwości co dalszego rozwoju sytuacji wewnątrzorganizacyjnej i relacji kierownictwa urzędu z organizacjami związkowymi nie należącymi do „mainstreamu” podsumowanie dyskusji wygłoszone przez przewodniczącego Rady Ochrony Pracy i wiceprzewodniczącego komisji sejmowej nadzorującej prace PIP – posła Janusza Śniadka.

 

Zainteresowanych czytelników strony internetowej www.siprp.pl  zapraszamy do zapoznania się ze stenogramem z trzeciego dnia 72 posiedzenia Sejmu lub obejrzenia transmisji z obrad.

Link do transmisji z obrad Sejmu nad sprawozdaniem GIP (godz. 10.07 – 11.37)

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=52534BFEB6BEFCD1C125834B0053C8B9#

 

Link do sprawozdania stenograficznego z obrad Sejmu z 23.11.2018 r. (omawiane sprawozdanie GIP   – zapis debaty  znajduje się na str. 269 – 283)

 

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/CE4E307DC5CF2D90C125834E006E5E9E/%24File/72_c_ksiazka.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.