Uwaga! nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych !!!

24 października 2013 | Bez kategorii

slupekDzisiaj, tj. 24.10.2013 r. wszedł w życie w życie nowy fundamentalny przepis bhp – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (opublikowane w Dz.U. z 2013 r, poz. 492). Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wspólne, odnoszące się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych: cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące się do każdej  z poszczególnych grup urządzeń energetycznych. Nowe przepisy zawierają trzykrotnie mniej paragrafów (35) niż poprzednie (88). Poniżej podajemy tylko wybrane zmiany, zachęcając do dogłębnego zapoznania się z całym przepisem. …..

 

 • Uszczegółowiono definicje związane z pracami eksploatacyjnymi: w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
 • Wprowadzono nowe pojęcie: prowadzącego eksploatację, czyli jednostki organizacyjnej, osoby prawnej lub fizycznej zajmującej się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy, urządzeń energetycznych. Podmiotowi temu przypisano wiele obowiązków, jeśli chodzi o organizację prac przy urządzeniach energetycznych.
 • Określono minimalną zawartość tzw. instrukcji eksploatacji, na podstawie której prowadzone powinny być prace przy urządzeniach energetycznych. Instrukcje powinny zawierać w szczególności:  charakterystykę urządzeń energetycznych, opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań, zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem, opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia, zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia, wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów prób i pomiarów, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia, identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego, organizację prac eksploatacyjnych,  wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego zwanych „środkami ochronnymi”.

 

Dla elektroenergetyków szczególnie ważne są postanowienia paragrafu 25 i dalszych – dotyczące bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

 • Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: pod napięciem, w pobliżu napięcia, po wyłączeniu napięcia.
 • Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić opracowanie i udostępnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach odłączonych od napięcia należy: zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, oznaczyć miejsce wyłączenia, sprawdzić, czy nie występuje napięcie na wyłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych, uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne, oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.
 • Uziemienia urządzeń elektrycznych i instalacji na czas prac eksploatacyjnych należy tak zlokalizować, aby praca była wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno z nich było widoczne z miejsca wykonywania pracy.
 • Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego. Należą do nich w szczególności prace: wewnątrz niebezpiecznych przestrzeni zamkniętych, komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, absorberów, walczaków kotłów, kanałów i lejów zsypowych, rurociągów sieci cieplnych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych, wewnątrz zasobników węgla lub biomasy oraz zasobników pyłu węglowego lub biomasy, niebezpieczne pod wzglądem pożarowym wykonywane w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem, w obiegach wody elektrowni i elektrociepłowni, wymagające wejścia do kanałów, rurociągów, rur ssawnych i zbiorników, prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek oraz prowadzone pod powierzchnią wody, konserwacyjne, remontowe, montażowe, kontrolno-pomiarowe wykonywane wewnątrz turbin wiatrowych lub gondoli oraz prace konserwacyjne powierzchni zewnętrznych gondoli lub śmigieł wirnika turbiny wiatrowej, wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy, wykonywane w wykopach w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowych przy gazociągach i rurociągach ciepłowniczych, konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe przy kolejowej sieci trakcyjnej będącej pod napięciem, przy wyłączonych spod napięcia lub będących w budowie elektroenergetycznych linii napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem w tym z przewodami trakcji elektrycznej, na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących się znaleźć pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej, przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i wyższym, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii znajduje się pod napięciem, konserwacyjne, remontowe lub montażowe przy urządzeniach i instalacjach rozładowczych paliw płynnych i gazowych. Wymienione prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji. Polecenie pisemne wykonania prac wydaje prowadzący eksploatację lub osoba przez niego upoważniona.
 • Bez polecenia jest dozwolone: wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem, prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach eksploatacji. Osobą uprawnioną jest osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów prawa energetycznego, zaś osoba upoważniona to osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.
 • Polecenie pisemne wykonania prac zawierać ma  co najmniej: numer polecenia, określenie osób odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy, określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania wykonania poleconych prac, wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonywaniu.

Jeszcze raz zachęcamy do wnikliwego przestudiowania tego przepisu.

 

do pobrania 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000492&type=2


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Uwaga! nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych !!!”

 • 1 maruś napisał(a):

  Wchodzi nowy przepis, ale – nie uregulowano spraw związanych z uprawnieniami typu E i D. Inspektor p[racy nie ma prawo wymagać tych kwalifikacji; nie uregulowano spraw związanych z poleceniem pisemnym wykonywania prac chociażby na urządzeniach będących pod napięciem. „powodzenia” w pracy nadzorczej dla wszystkich ip-ów.