W Sejmie kolejny – tym razem rewolucyjny – projekt zmian w Kodeksie pracy.

22 grudnia 2013 | Bez kategorii

 

konsultacje społeczneInformujemy że do pierwszego czytania w Sejmie trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku sejmowym nr 1948. Projekt ten przewiduje nowelizację ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).

 

Zmiany mają dotyczyć m.in. rozszerzenia listy kryteriów dyskryminacji w stosunkach pracy, włączenia w konstrukcje antydyskryminacyjne zakazu mobbingu, zmiany definicji stosunku pracy, wzmocnienia zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, wprowadzenia możliwości samodzielnego określania przez pracownika czasu i miejsca wykonywania pracy, uregulowania łącznej liczby i długości trwania umów na czas określony, rozszerzenia obowiązku uzasadniania przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu ….lub rozwiązaniu umowy o pracę,  rozszerzenia obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi w przypadku zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, zmiany zakresu orzekania sądów w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, zmiany wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przysługującego pracownikowi w razie podjęcia pracy w wyniku przywrócenia do pracy, zwiększenia wysokości odszkodowania możliwego do  zasądzenia przez sąd w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, zwiększenia kwoty odszkodowania należnego pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy bez wypowiedzenia, wprowadzenia zakazu zobowiązywania pracownika do nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia, zagwarantowanych z mocy prawa odsetek od kwoty niewypłaconego w terminie wynagrodzenia, zwiększenia wysokości odszkodowania należnego pracownikowi w przypadku rozwiązania stosunku pracy wskutek mobbingu, przerzucenia na pracodawcę ciężaru dowodu nienaruszenia zasady przeciwdziałania mobbingowi, rozszerzenia pojęcia mobbingu, zobowiązania pracodawcy do zapewnienia pracownikowi dotkniętemu mobbingiem warunków służących reintegracji z zespołem z którego został wykluczony (albo do przeniesienia takiego pracownika na inne miejsce pracy), wprowadzenia do ustawy listy działań i zachowań wypełniających znamiona mobbingu, nałożenia na pracodawcę obowiązku zapewnienia ochrony osobom sygnalizującym wystąpienie mobbingu, wydłużenia terminu, w którym pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy, zakazania kontroli pracownika przy użyciu środków ukrytych, ograniczenia okresu, w którym pracownik będzie obowiązany do pozostawania w stosunku pracy w przypadku podnoszenia swoich kwalifikacji, poszerzenia obowiązkowych uregulowań regulaminu pracy, rozszerzenia listy przypadków w których pracodawca może wymierzyć pracownikowi karę upomnienia lub karę nagany, wprowadzenia możliwości odwoływania się przez pracownika od ukarania karą pieniężną bezpośrednio do sądu pracy, wprowadzenia zakazu zabezpieczania odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika wekslem, przyznania pracownikom prawa do odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy, zmiany zasad udzielania czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, wydłużenia terminów na wnoszenie do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę albo żądania przywrócenia do pracy, wydłużenia okresu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy…

 

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ośmiu innych ustawach:

– Zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.)  – mają na celu przyznanie prawa występowania w charakterze pełnomocnika nowym kategoriom osób. Zmiany dotyczą spraw związanych z ochroną pracy osób zatrudnionych w ramach stosunku niepracowniczego oraz spraw związanych z równym traktowaniem, przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi.

– Zmiany w ustawie z dnia l0 września 1999 r. – Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, ze zm.) dotyczą rozszerzenia wyłączenia karalności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

– Zmiany ·w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, ze zm.) dotyczą zmiany zakresu obowiązku informacyjnego ciążącego na pracodawcy zamierzającym przeprowadzić zwolnienia grupowe.

– Zmiany w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, ze zm.) przewidują rozszerzenie listy kryteriów ze względu na które zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych oraz wprowadzenie pojęcia dyskryminacji przez asocjację.

– Zmiany w ustawie z dnia l0 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.) mają na celu podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy oraz wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia niektórych jego składników.

– Zmiany w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, ze zm.) mają na celu wprowadzenie możliwości prowadzenia sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych w sytuacji, gdy ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników oraz poszerzenie listy celów i czasu trwania strajku solidarnościowego.

– Zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216) mają na celu wprowadzenie wymogu wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla członków rad nadzorczych wybieranych przez pracowników, rolników lub rybaków, a także określenia uprawnień osób wybranych przez pracowników, rolników lub rybaków, a nie powołanych do rady nadzorczej.

– Zmiany w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zm.) dotyczą prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, ograniczenia czasu pełnienia funkcji związkowych, składu zakładowej organizacji związkowej oraz jej obowiązków informacyjnych, obowiązków informacyjnych pracodawcy, a także prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

 

Propozycje inicjatorów ustawy (grupa posłów „Twojego Ruchu”) są niewątpliwie rewolucyjne, ale znając arytmetykę sejmową – można spodziewać się jaki będzie dalszy ciąg tej inicjatywy. Cenne jest to, że wskazano jasno kierunki zmian i konkretne propozycje, które można akceptować lub nie, ale nad którymi można i warto rozpocząć publiczną dyskusję.

 

Czytelników naszej strony zapraszamy do ewentualnego zgłaszania uwag do powyższego projektu korzystając z jednego z adresów dostępnych w zakładce „kontakt” na stronie internetowej www.siprp.pl do 3 stycznia 2014r.  Nasze działania w odniesieniu do tego projektu zależeć będą od Waszej aktywności i oczywiście przebiegu prac parlamentarnych, a pierwsze czytanie w Sejmie zaplanowano na najbliższe posiedzenie w dniach 8-10 stycznia 2014r.

 

do pobrania – druk sejmowy 1948


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.