Wybrane informacje o wynikach kontroli NIK w Państwowej Inspekcji Pracy.

11 października 2015 | Bez kategorii

NIK - źródło (https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLdjI9Ump5MVCjkFGpcdub6o18i-ZhC0cdBHgx0E4ihyQj8-hD)Wzorem lat ubiegłych informujemy o wynikach kontroli wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Chętnych do zapoznania się całością dokumentu „Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy” – zapraszamy do przestudiowania materiałów źródłowych, do których link publikujemy na końcu niniejszego artykułu.

 

Także i tym razem zamierzamy przedstawić czytelnikom naszej strony internetowej jedynie kilka najważniejszych z punktu widzenia codziennej działalności inspektorów pracy zagadnień spośród objętych kontrolą NIK, oraz tradycyjnie to, co odczytać można „między wierszami”.  …….

 

 

Podkreślić należy że Najwyższa Izba Kontroli nie wniosła żadnych uwag w zakresie objętym kontrolą, nie skierowała także do PIP wniosków pokontrolnych. NIK stwierdził, iż wydatki budżetu państwa zostały prawidłowo zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem finansowym, a Główny Inspektor Pracy prawidłowo wykonywał nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu państwa w części 12.

 

Prezes NIK, pan Krzysztof Kwiatkowski – przedstawiając na forum komisji sejmowej informację o kontroli o wykonaniu budżetu wyrażał się o Państwowej Inspekcji Pracy z najwyższym uznaniem, stwierdzając, iż nie może sobie odmówić przyjemności osobistego omówienia raportu.

 

Kontrola NIK, która obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r została przeprowadzona w Głównym Inspektoracie Pracy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wykonania budżetu.

 

W ustawie budżetowej na 2014 r. z dnia 24 stycznia 2014 r., dochody budżetu państwa w części 12 zostały zaplanowane w kwocie 2.549 tys. zł, tj. w wysokości niższej o 32,9% od wykonania w 2013 r. (3.799,8 tys. zł). Zrealizowane dochody wyniosły 2.784,1 tys. zł i w porównaniu do planowanych na 2014 r. były wyższe o 9,2%, oraz niższe o 26,7% (o 1.015,7 tys. zł) od wykonanych w roku 2013. Dochody zrealizowane w Głównym Inspektoracie Pracy w 2014 r. wyniosły 104,8 tys. zł i były wyższe o 72,8 tys. zł, tj. o 227,5% od planu według ustawy budżetowej oraz niższe o 40,6 tys. zł, tj. o 27,9% od wykonania w roku poprzednim.

 

Zrealizowane w 2014 r. w części 12 wydatki wyniosły 280.005,2 tys. zł, tj. 98,0% planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach. W porównaniu do 2013 r. wydatki były wyższe o 3.725,3 tys. zł, tj. o 1,3%. Wydatki bieżące w 2014 r. stanowiły 96,5% zrealizowanych wydatków ogółem.

 

Dominującą pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 218.875,3 tys. zł (99,7% planu po zmianach, a w strukturze wydatków ogółem 78,2%). Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 171.772,1 tys. zł (100,0% zaplanowanych) i w porównaniu z wykonaniem w 2013 r. (171.871,4 tys. zł) zmalały o 99,3 tys. zł, tj. o 0,06%.

 

 

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. w Państwowej Inspekcji Pracy wyniosło 2.602 osoby (w tym 3 osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe), i w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w 2013 r. było niższe o 10 osób.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PIP (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 5.912 i w porównaniu do 2013 r. wzrosło o 24 zł, tj. o 0,4%.

 

imagesPrzeciętne zatrudnienie w GIP w 2014 r. wyniosło 183 osoby i nie zmieniło się w stosunku do roku ubiegłego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w GIP (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 6.987 i było wyższe o 45 zł tj. o 0,6%.

 

 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 908,8 tys. zł i stanowiły 96,5% planu po zmianach (941,6 tys. zł). Wydatki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło dotyczyły głównie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wykładów w Ośrodku Szkoleniowym PIP, badanie mikrobiologiczne żywności, a także sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace konserwatorsko-naprawcze, archiwizacje dokumentów oraz opracowania i/lub aktualizacji publikacji, ulotek i broszur, opracowanie materiałów edukacyjnych, prezentacji itp.

 

W ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych wydatkowano łącznie 6.345,5 tys. zł, co stanowiło 2,3% wydatków ogółem i 92,5% planu po zmianach.

 

Wydatki związane z użytkowaniem samochodów prywatnych do celów służbowych stanowiły 71,5% wydatków przeznaczonych na podróże służbowe i wyniosły 4.389,5 tys. zł, z tego przejazdy samochodami prywatnymi – 3.530,4 tys. zł, zaś ryczałty 859,1 tys. zł.

Łączne wydatki na lotnicze podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) wyniosły 134,5 tys. zł.

 

 

stat.imagesZwrócić należy uwagę, ze raport NIK zdaje się zawierać jedną, z punktu widzenia dyskusji medialnej o „statystyce”, bardzo istotną informację. Otóż czytamy: …Spośród sześciu działań zawartych w planie, w trzech przypadkach osiągnięto wyższą niż planowano wartość miernika. I tak wartość miernika „odsetek kontroli, w ramach których udzielono porad w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy”, zaplanowaną na 63%, zrealizowano w 64,83%.

W dwóch działaniach zanotowano niższe od planowanych wartości mierników: […] „liczba wydanych środków prawnych przypadających na jedną kontrolę” – zamiast wartości zaplanowanej 7,0, osiągnięto 6,9 […]. A więc chyba nie do końca jest tak, że nie rządzi nami wszechobecna w rozliczaniu inspektorów pracy statystyka. A może się nam (jak zwykle) tylko wydaje…

 

 

Linki do pełnego materiału źródłowego

 

wyniki kontroli https://www.nik.gov.pl/plik/id,8933.pdf

 

wystąpienie – https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kps~p_15_001_201501271347501422366470~id4~01,typ,kj.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.