Zmiana stawek popularnej „kilometrówki” w konsultacjach społecznych.

16 października 2022 | Bez kategorii

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż w konsultacjach społecznych  znajduje się zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (projekt z dnia 11 października 2022 r)

 

Ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. wzrastającymi cenami paliwa, do Ministerstwa Infrastruktury były kierowane liczne petycje i monity, dotyczące konieczności podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych.

 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę brzmienia § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.), poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

 

Nowelizowany przepis w swoim obecnym brzmieniu przewiduje, że przedmiotowe

stawki nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

  1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  2. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł;

2) dla motocykla – 0,2302 zł;

3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

 

Projektowana zmiana przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek

będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

  1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  2. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł;

2) dla motocykla – 0,69 zł;

3) dla motoroweru – 0,42 zł.

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W opinii projektodawcy taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ułatwi zarówno rozliczanie należnych ryczałtów przez pracowników, którym taki ryczałt będzie przysługiwał jak i przez pracodawców, którzy będą taki ryczałt wypłacać pracownikom.

 

projekt rozporządzenia – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12365200/12919558/12919559/dokument580664.pdf

 

uzasadnienie – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12365200/12919558/12919559/dokument580666.pdf

  


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.