Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej. Konsultacje publiczne.

14 września 2018 | Bez kategorii

 

Informujemy, iż w ramach konsultacji publicznych  do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przesłano projekt rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej  (z 13 września 2018 r. ).

 

 

Nadmieniamy, że projektowane rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 2981 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357). W następstwie tej zmiany, z dniem 1 stycznia 2019 r., straci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894). ……

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2981 Kodeksu pracy, minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia:

1) zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia pomiędzy systemami teleinformatycznymi,

2) sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania, a także sposób odbioru dokumentacji pracowniczej,

3) sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub osobom uprawnionym do renty rodzinnej.

 

Projektowane rozporządzenie zawiera także konieczne odesłania do projektowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących ochrony danych osobowych (art. 221 – 221b Kodeksu pracy), które jednak jeszcze nie weszły w życie. Są to przepisy zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, który jest procedowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przepisy tej ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Proces legislacyjny w Parlamencie związany z tą ustawą, powinien się zakończyć w listopadzie br.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy w dalszym ciągu za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska, które wszak współtworzymy.

 

W związku z tym, zachęcamy Członków i Sympatyków  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej do zapoznania się z treścią projektu oraz uzasadnienia oraz do zgłaszania ewentualnych uwag lub opinii w tym zakresie  przesyłając je na adres elektroniczny Zarządu Głównego SIPRP do dnia 24 września 2018 r. 

 

do pobrania:

 

projekthttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12315951/12533751/12533752/dokument357963.pdf

 

uzasadnienie – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12315951/12533751/12533752/dokument357966.pdf

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12315951/12533751/12533753/dokument357970.docx


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.