Aktualnie w Komisjach Sejmowych i Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Ważne dla inspekcji pracy zagadnienia.

20 maja 2013 | Bez kategorii

Sejm

 

I. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /NKK/ w dniu 14.05.2013 r. rozpatrzyła cztery projekty zmian kodeksu pracy oraz innych ustaw.

 

Projekt z druku nr 1172  dotyczy wprowadzenia urlopu rodzicielskiego oraz dokonania zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Projekt z druku nr 1175 dotyczy wydłużenia urlopu macierzyńskiego, zagwarantowania pracownikowi okresu ochronnego przed wypowiedzeniem oraz ….. zapewnienia pracodawcy zwolnienia z obowiązku ponoszenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracownikom, którzy rozpoczynają świadczenie pracy u dotychczasowego pracodawcy po ukończeniu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

 

Projekt z druku nr 1310 zmierza do umożliwienia rodzicom skorzystania z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku z jednoczesnym urodzeniem się większej liczby dzieci. Ponadto projektowana ustawa ma w większym niż dotychczas stopniu umożliwić rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką nad małym dzieckiem. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Zakłada także dokonanie jednej zmiany dotyczącej urlopu macierzyńskiego w zakresie wymiaru tego urlopu, jaki można wykorzystać przed przewidywaną datą porodu.

 

Projekt z druku nr 1311 dotyczy m.in. wprowadzenia nowej instytucji – płatnego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni, przysługującego pracownikowi bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego; wydłużenia możliwości wykorzystania pełnego wymiaru urlopu wychowawczego aż do osiągnięcia przez dziecko obowiązku przedszkolnego (5 lat); umożliwienia podziału dodatkowego urlopu macierzyńskiego między ojcem i matką oraz zwiększenia liczby dni przysługujących z tytułu opieki nad dzieckiem w przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka.

 

Komisja w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu projektów z druków nr: 1172, 1175, 1310 i 1311. Komisja zdecydowała, że projekt rządowy będzie projektem wiodącym.

 

Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na:

 

– zapewnieniu pracownikom objętym przepisami przejściowymi takiej samej pozycji wobec pracodawców w przypadku składania wniosków o udzielenie im urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich;

 

– uzupełnieniu art. 71b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej o pozostałe urlopy związane z urodzeniem się dziecka (nie tylko macierzyński) jako przyczyny obowiązkowego przesunięcia przez przełożonego terminu urlopu wypoczynkowego;

 

– uzupełnieniu treści art. 2 ust 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej o rozwiązanie, które spowoduje, że korzystanie z urlopu rodzicielskiego nie będzie wywierało negatywnych konsekwencji w zakresie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

 

– zobowiązaniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej do udzielenia informacji na temat funkcjonowania wprowadzonych tą ustawą rozwiązań w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

 

 

II. Sejmowa Rady Ochrony Pracy m.in. o kontroli legalności zatrudnienia.

 

 

Kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców będzie jednym z tematów posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, zaplanowanego na wtorek, 21 maja na godz. 10.00. Obrady mają być również poświęcone kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacania wynagrodzenia za pracę.

 

Według danych PIP w latach 2010-2012 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 72 tys. kontroli w zakresie legalności zatrudnienia i innych form pracy zarobkowej Polaków. Skontrolowanych zostało 69,1 tys. podmiotów, zatrudniających ponad 2,5 mln osób. Działania kontrolne były również prowadzone wobec pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców. W ramach 6,3 tys. kontroli sprawdzono podmioty dające pracę 39,2 tys. obcokrajowcom. Ponadto, w 2012 r. przeprowadzono m.in. 1496 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach różnych branż. Kontrole te objęły łącznie 1596 pracodawców zatrudniających ponad 167 tys. pracowników.

 

Ponadto w trakcie obrad Rada wyrazi opinię w sprawie wniosków Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz dotyczących powołania Małgorzaty Porażyńskiej, Stanisławy Ziółkowskiej, Włodzimierza Biadunia i Mariana Szyszki na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy – odpowiednio w Bydgoszczy, Poznaniu, Lublinie i Szczecinie.

III. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KPP/, w dniu 22 maja 2013, o godz. 10:00 zajmie się

  

  • rozpatrzeniem odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 8 Komisji w sprawie zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

 

  • rozpatrzeniem odpowiedzi Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na opinię nr 13 Komisji w sprawie opracowania pełnych danych statystycznych opisujących skalę zjawiska wypierania umów o pracę przez umowy cywilnoprawne.

 

  • informacją Głównego Inspektora Pracy oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotycząca stanowiska w sprawie stosowania weksli in blanco w ramach stosunku pracy.

 

Ustalenia przyjęte przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej będą miały podstawowe znaczenie dla priorytetów działania Państwowej Inspekcji Pracy w najbliższym czasie, i to w wielu aspektach. Z upływem czasu coraz bardziej bowiem nie wiadomo:

 

1.      Co to są „umowy śmieciowe”, i jakie naruszenia prawa należałoby w związku  z tym kontrolować.

 

2.      Z jakich zaplanowanych kontroli PIP będzie zmuszona zrezygnować, aby sprostać nowym zadaniom wskazanym przez Pana Przewodniczącego Dudę –  aby PIP na podstawie czegoś w rodzaju zaproszenia sprawdzała czy nie zatrudnia się na „umowy śmieciowe” w instytucjach państwowych   i samorządowych – co przy ograniczonych zasobach może pochłonąć większość czasu pracy inspektorów i drastycznie ograniczyć możliwość ich reagowania np. na stany zagrożenia w procesach pracy.

 

3.      Czy rzeczywiście „umowy śmieciowe” wypierają klasyczne umowy o pracę?   Z przecieków z GUS, publikowanych w ostatnich kilku dniach – wynika, że jest  wręcz przeciwnie i wzrasta liczba umów na czas nie określony.

 

4.       Czy stosowanie w weksli „in blanco” w stosunku pracy jest  dopuszczalne?. Po fali artykułów prasowych, kiedy się wydawało, że oczywiście nie – mamy bowiem znowu regres. Aktualne stanowisko PIP, zawieszone niedawno na oficjalnej stronie internetowej jest bardziej niż ostrożne.

 

źródło informacji o pracach komisji sejmowych oraz ROP przy Sejmie RP:

 

– http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/prace_komisji.xsp#

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=KOP

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=069821ADB7C1AC40C1257B6E0044CD87


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Aktualnie w Komisjach Sejmowych i Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Ważne dla inspekcji pracy zagadnienia.”