Domniemanie istnienia stosunku pracy. To rozwiązanie da się wprowadzić!

02 października 2016 | Bez kategorii

images5Na gruncie dyskusji o metodach walki z tzw. umowami śmieciowymi i zgłaszanych przez różne gremia propozycji zmian  w Kodeksie Pracy – pozwalamy sobie zwrócić ponownie uwagę P.T. Czytelników i Decydentów na  zapomniany zupełnie zapis ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom  przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U.2012 poz. 769), która to jednym krótkim artykułem wprowadza w polski system prawa pracy prawdziwą, ale jak na razie praktycznie nie dostrzeganą rewolucję.  Otóż art. 4.2 tej ustawy stanowi:

 • W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy, przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń, domniemywa się istnienie stosunku pracy przez okres 3 miesięcy, chy­ba że pracodawca lub cudzoziemiec dowiodą innego okresu zatrudnienia.
 • Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wydawania orzeczenia  o istnieniu stosunku pracy.

 

Jest to więc kolejny funkcjonujący w polskich przepisach prawa pracy mechanizm, wprowadzający zasadę domniemania istnienia stanu prawnego i przerzucający ciężar dowodu na pracodawcę. ……

 

O dziwo, w wielu dyskusjach na temat zmian w prawie pracy – mechanizm domniemania istnienia stosunku pracy określany jest jako absolutnie niedopuszczalny, z uwagi na naruszenie fundamentalnej zasady swobody zawierania umów.

 

Nasuwa się proste pytanie. Jeżeli taką regulacją można zabezpieczyć prawa pracownicze cudzoziemców, to dlaczego by taką, lub zbliżoną regulacją objąć ogół osób wykonujących pracę najemną w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wskazać przy tym należy na swoisty paradoks, że w  obecnym stanie prawnym prawa pracownicze cudzoziemca przebywającego nielegalnie na terytorium RP – są zabezpieczone lepiej niż cudzoziemca przebywającego legalnie, a co najdziwniejsze, lepiej niż prawa pracownicze obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.  

Orzeł_SIPRP

 

Taka zasada domniemania istnienia stosunku prawnego stosowana mogłaby być również w przypadku wydawania przez inspektora pracy decyzji administracyjnej w kwestii istnienia stosunku pracy lub przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Odwołanie od takiej decyzji rozpatrywał by sąd, co ważne w trybie „odwróconego dowodu”.

 

Przypominamy, iż powyższe jest jedną z  propozycji  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w dyskusji nad zwiększeniem skuteczności nadzoru Państwa nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w szczególności zaś art. 22 par.11 Kodeksu Pracy – omówioną na naszej stronie internetowej i zgłoszoną już przed kilku laty do odpowiednich gremiów decyzyjnych. Ówcześnie sprawa nikogo nie zainteresowała, może i w tym zakresie pora na (dobrą) zmianę?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Domniemanie istnienia stosunku pracy. To rozwiązanie da się wprowadzić!”

 • 1 Druid napisał(a):

  – rozstrzyganie sporów dotyczących umów o pracę powinno się odbywać w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym, decyzja inspektora powoduje pomieszanie dwóch porządków prawnych : cywilnoprawnego i administracyjnego,
  – który sąd rozstrzygałby w razie odwołania pracodawcy od decyzji? Administracyjny czy powszechny.
  – właściwy do podejmowania rozstrzygnięć w sprawie decyzji administracyjnych jest sąd administracyjny, to precedensowe rozwiązanie, kiedy w sprawach cywilnych miałby rozstrzygać sąd administracyjny,
  – jeżeli sądy administracyjne miałyby badać decyzje inspektorów, reforma przepisów musiałaby być znacznie głębsza i modyfikować również prawo administracyjne inaczej nie ma to żadnego sensu,
  – osobną kwestią jest odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku zakwestionowania przez sąd nakazu w przedmiotowej sprawie.

 • 2 myślący napisał(a):

  @Driud – „mieszasz dwa systemy walutowe”. Art nie jest o nakazach, a tylko o domniemaniu istnienia stosunku pracy (w danych okolicznościach, np. pracy na czarno, bez umowy na piśmie, na terenie zakładu pracy, w obecności pracodawcy lub innej osoby kierującej). Nawet jednak, gdyby przejść stąd do twojego tematu, to nakaz administracyjny w przypadku prawnego domniemania nie wywoływałby moim zdaniem żadnych z problemów, jakie opisałeś.

 • 3 Druid napisał(a):

  @myślący – może to i twórcze, taka wymiana poglądów na forum – uważam że o skutkach domniemania prawnego rozstrzyga sąd, a nie ip. Już sama konstrukcja decyzji administracyjnej opartej na domniemaniu kłóci się z jej istotą.Systemów nie mieszam (tak myślę), przewiduję tylko konsekwencje. Pozdrawiam.