Dyskusja także o naszych priorytetach. Skuteczność i funkcjonalność organów kontroli państwowej tematem posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej.

09 września 2012 | Bez kategorii

 

Dużo, szczególnie w kontekście afery „Amber Gold” mówi się ostatnio o poprawie skuteczności organów kontroli państwowej. Jak „odkrywają” zdziwione media, instytucje kontrolne wolą zajmować się zadaniami rutynowymi, niż wykazywać jakąkolwiek inicjatywę. System preferuje prowadzenie wielu spraw łatwych, nie zaś zajmowanie się sprawami trudnymi. Woli się łapać przysłowiowych pijanych rowerzystów niż bandytów czy aferzystów.  Widać jak na dłoni, że z anachronicznej struktury wielu urzędów, ale także kryteriów oceniania kierownictw urzędów – wynika powszechny paraliż decyzyjny jeżeli chodzi o możliwość wskazywania spraw najważniejszych i zajmowania się nimi w trybie priorytetowym. Priorytetowym – to znaczy jak rozumiemy przed innymi, a nie równocześnie z innymi, mniej ważnymi, co wiąże się oczywiście z rozproszeniem sił i środków oraz „jakimś tam” załatwieniem wszystkiego. W potopie spraw błahych, toną sprawy ważne, brakuje czasu na refleksję i doprowadzenie spraw, które tego bezwzględnie wymagają do przysłowiowego końca.

 

Problematyka ta jest jednym z priorytetów działania naszego Stowarzyszenia i dajemy temu wyraz …..począwszy od tekstu programowego „po co powstaliśmy”, poprzez wiele pism kierowanych do różnych podmiotów oraz publikacje na naszej stronie internetowej i innych mediach. Ostatnio wskazywaliśmy np. na konieczność odejścia od prostego arytmetycznego („statystycznego”) oceniania działalności organów kontrolnych, który to algorytm generuje  zachowania nieracjonalne oraz kierowanie ograniczonych przecież zasobów organów kontroli na osiąganie celów operacyjnych nie zaś na wypełnianie  tzw. tabel statystycznych.

 

Skuteczność rozumiana jest w naszym pojęciu bardzo prosto – Państwo ma obowiązek egzekwowania przestrzegania prawa, szczególnie przez podmioty  najbardziej prawo naruszające. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej powinni być przekonani i pewni, iż na straży ich praw stoją bezstronne, obiektywne i niezależne od bieżących zawirowań politycznych organy państwowe. Zbyt mało uwagi poświęcamy budowaniu szacunku wobec organów państwa i ich autorytetu, zbyt często w wypowiedziach polityków prawo jest relatywizowane.

 

Pozwalamy sobie zaprosić naszych czytelników do zapoznania z relacją z najbliższych planowanych posiedzeń Komisji Kontroli Państwowej Sejmu RP, na którym omawiane będą m. in. wspomniane wyżej zagadnienia. Zaplanowane jest m.in. dwukrotne wystąpienie Głównego Inspektora Pracy.

Życzymy owocnych obrad.

 

 

Poniżej szczegółowy porządek obrad Komisji ds. Kontroli Państwowej ……

11 września 2012 (wtorek), godz. 14:30

sala 307/bud. B

 • Informacja Głównego Inspektora Pracy oraz Prokuratora Generalnego o skuteczności postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach prokuratury przez Państwową Inspekcję Pracy w 2011 r.
 • Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie znowelizowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wydania przez Ministra Gospodarki rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji instalacji ziębniczych.
 • Rozpatrzenie projektu opinii w sprawie zmian legislacyjnych w Kodeksie pracy mających na celu wyeliminowanie rozbieżności w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy określających zasady wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.
 • Sprawy bieżące.

 

12 września 2012 (środa), godz. 13:00

sala 23/bud. G

 • Przegląd systemu kontroli państwa pod względem:
  • – skuteczności – osiąganych rezultatów, efekty nie tylko finansowe, ale też inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu państwa i administracji funkcjonalności struktury organizacyjnej,
  • – „inwentaryzacji” instytucji kontrolnych w państwie;
 • w podziale na: organy kontroli podległe Sejmowi, kontrolę w administracji rządowej, kontrolę w samorządzie
 • przedstawiają: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Główny Inspektor Pracy, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Minister Finansów, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji.
 • Sprawy bieżące.

Sprawy bieżące.

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Dyskusja także o naszych priorytetach. Skuteczność i funkcjonalność organów kontroli państwowej tematem posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej.”

 • 1 mateo napisał(a):

  Chciałoby by się rzec „jaki Pan taki kram”. Od dawna w PIP panuje zasada – już ukorzeniona, że kierownictwo PIP potrafi tylko wskazać błędy w pracy inspektora, ale żeby udoskonalić jego warsztat pracy, to już wychodzi ponad możliwości organizacyjne. Okazuje się, że państwo nasze nie istnieje. Wszystkie organa kontrolne – łącznie z policją wolą siedzieć za biurkami i popijać kawę, aniżeli zajmować się naciągaczami i cwaniakami. W naszej instytucji dowodzi to tylko jednemu – kierownictwo nie wie co dzieje się na dole i wiedzieć nie będzie, gdyż otrzymuje raporty od „nic niewiedzących” OIP-ów. Taka jest przykra prawda.

 • 2 florek napisał(a):

  …protest-song „jaki pan, taki kram, czyli postulat nr 13” w wykonaniu andrzeja wawrzyniaka, a ostanio popularyzowana przez michała wiśniewskiego, to dobry punkt odniesienia;) Jednak w ramach psedoliberalnego państwa, w którym parlamentarna większość i jej rząd stara się jak może „robić nic” – oczekiwanie, że coś się po posiedzeniach szanownej komisji sejmowej w priorytetach zmieni, jest kompletną ułudą…

 • 3 Robin napisał(a):

  Z roku na rok coraz więcej procedur do przestrzegania, zagadnień do zbadania, opisania w protokole, wypełniania ankiet. Brakuje chyba tylko przypisania nam sprawdzania kwestii podatkowych, bo niektóre kojarzone z ZUS-em już musimy sprawdzać. Ten z inspektorów który się zajmuje sprawami trudnymi co logiczne ma zazwyczaj kłopoty w wyrobieniu normatywnej – liczby kontroli na miesiąc. Zaniża tym samym liczbę kontroli w sekcji, wówczas taki inspektor dostanie po nosie od swojego szefa bo ten jest za liczbę zrealizowanych kontroli rozliczany przez Z-cę OIP-a i OIP-a. Robiąc krótsze, płytsze i przez to szybsze kontrole nie ma takich problemów i wszyscy szefowie są wtedy zadowoleni.