Idzie nowe. Projektowane zmiany w sporach zbiorowych pracy.

15 lipca 2022 | Bez kategorii

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt (z 11.07.2022 r.) ustawy o sporach zbiorowych pracy (Nr z wykazu UD 408). Projektowana ustawa zastąpić ma ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

W uzasadnieniu  wskazano, że projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej i zapobiegać mają działaniom, które są postrzegane jako godzące w stosunki pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, reprezentującymi interesy pracowników. Oczekiwanym efektem regulacji będzie zapewnienie w bardziej znaczącym stopniu pokoju społecznego poprzez zagwarantowanie przejrzystych, łatwych w stosowaniu i interpretowaniu, polubownych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych. (…)

 

Nadmieniamy, że z zamieszczonego projektu wynika iż rejestrowanie sporów zbiorowych zostanie „zdjęte” z Państwowej Inspekcji Pracy i scedowane na Ministra właściwego do spraw pracy. Zgodnie z uzasadnieniem przejęcie obowiązków inspekcji pracy w tym zakresie ma na celu sprawowanie pieczy nad wszystkimi toczącymi się sporami przede wszystkim ze względów formalnych w zakresie zapewnienia prawidłowości procedur, jak również statystycznych.

 

 

Z projektu wynika również, że zadania inspektora pracy zwiększą się o kontrolę dokumentacji związanej z przeprowadzeniem głosowania w sprawie ogłoszenia strajku.

 

 

Dokumentacja związana z organizacją i przeprowadzeniem głosowania będzie przechowywana przez organizatorów strajku przez okres 12 miesięcy i udostępniana w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub kontroli sądowej (art. 24 ust. 5 projektu). Dodatkowo, w przypadku kontroli, będzie istniała możliwość ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem danych ujawniających przynależność związkową członków organizacji związkowej.

 

Czytelników strony internetowej Stowarzyszenia zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami w tym zakresie odsyłamy do lektury projektu ustawy i uzasadnienia zamieszczonych na końcu niniejszej publikacji.

 

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

do pobrania:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12361950/12895602/12895603/dokument565809.DOCX

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12361950/12895602/12895603/dokument565810.DOCX


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.