Kodeks budowlany, zmiany w Kodeksie pracy i ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

04 czerwca 2015 | Bez kategorii

konsultacje społeczneDo konsultacji publicznych trafił projekt Kodeksu budowlanego, a także projekt ustawy zawierającej przepisy wprowadzające tenże Kodeks – oba projekty z daty 25.05.2015 r.  Nie będziemy omawiać projektu Kodeksu budowlanego (ograniczając się do zamieszczenia na końcu wpisu linku do tego projektu), gdyż akt ten co do zasady nie dotyczy inspektorów pracy.

 

Uwagę naszych czytelników pragniemy zwrócić na drugi ze wskazanych wyżej projektów zawierający regulacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla inspektorów pracy przeprowadzających kontrole przestrzegania przepisów bhp przy wykonywaniu prac budowlanych.  Na szczególne podkreślenie zasługuje art. 4 przepisów wprowadzających Kodeks budowlany, stanowiący iż po art. 237^15 dodaje się art. 237^16 w brzmieniu „Przepisy działu XBezpieczeństwo i higiena pracy” stosuje się odpowiednio do osób, które wykonują pracę lub świadczą usługi na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym także do osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia znajdujących się na terenie budowy, w rozumieniu art. 3 pkt 29 Kodeksu budowlanego”. ….

 

W dotychczasowym stanie prawnym pracodawca lub przedsiębiorca na rzecz którego była świadczona praca przez osoby zatrudnione na umowy cywilne lub w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych był zobowiązany zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy o jakich mowa w art. 207 §2 Kodeksu pracy. Jest to jednak przepis zbyt ogólny, więc pojawiło się wiele interpretacji i stanowisk, i nie jest do końca wiadomo, które konkretnie przepisy kodeksowe należy stosować. Wątpliwości budził np. fakt, czy osoby realizujące pracę w oparciu o umowy zlecenia, czy umowy o dzieło w każdym przypadku musiały mieć profilaktyczne badania lekarskie oraz szkolenia bhp, a także czy powinny być zapoznane z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Po przyjęciu przez Parlament proponowanych projektów ustaw nie będzie już takich wątpliwości. Ale oczywiście pojawić się mogą następne.

 

Projekt zawiera również szereg zmian o charakterze dostosowującym inne ustawy do proponowanych przepisów Kodeksu budowlanego. Jedną z takich modyfikacji jest zmiana w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Artykuł 37 tego samego projektu wprowadza w ustawie o PIP zmianę w art. 23, dodając pkt 3a w brzmieniu „żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób które są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na podstawie art. 237 ^15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502 i 1662)”.

 

Czytelników naszej strony internetowej uprzejmie prosimy o zgłaszanie do 16.06.2015r. na adres mailowy Zarządu Głównego SIPRP merytorycznych uwag i opinii. Wykorzystamy je w naszym stanowisku, które prześlemy do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Oczywiste jest, że w sprawie każdego projektu zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – wypowiedzieć się musimy.

 

do pobrania

 

projekt kodeksu budowlanego

 

przepisy wprowadzając e Kodeks budowlany


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 5 do wpisu “Kodeks budowlany, zmiany w Kodeksie pracy i ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.”

 • 1 bryan napisał(a):

  A może GIP wpadłby na pomysł i dołożył inspektorom Kodeks budowlany. To byłaby „jazda” dla wszechstronnych ip-ów?!

 • 2 Karol napisał(a):

  Dowalmy jeszcze konstytucję i… wtedy byśmy byli strażnikami … czego?

 • 3 bryan napisał(a):

  Do „Karola” strażnikami wszystkiego i wszystkich za średnią płacę krajową (nie licząc do średniej OIP-ów i GIP-ów)?!

 • 4 Dariusz Smoliński napisał(a):

  W kodeksie budowlanym nie wprowadzono funkcji koordynatora bioz oraz nie uwzględniono rzeczoznawcy ds. bhp (art. 77 kodeksu). Myślę, że jest to problem, którym Stowarzyszenie mogłoby się zająć. O ile mam wiele krytycznych uwag do rozporządzenia o rzeczoznawcach ds. bhp (patrz moje artykułu w IP), to nie oznacza, że projekty nie powinny być opiniowane przez rzeczoznawców bhp. Uważam, że rzeczoznawca ds. bhp powinien zostać uwzględniony w kodeksie, a jego funkcja (zmiana rozporządzenia) powinna wypełniać rolę koordynatora ds. bhp na etapie projektowania.

 • 5 do Smolińskiego napisał(a):

  Darku??

  Czy tobie czasem ośmiorniczki nie zaszkodziły???