Nakładanie mandatów karnych po 1 maja 2019 – na co należy zwrócić szczególną uwagę.

26 maja 2019 | Bez kategorii

 

Jak wiadomo, to na barkach inspektorów pracy w praktyce spoczywa realizacja większości zadań scedowanych na Państwową Inspekcję Pracy. Należy więc zauważyć, że w ostatnim czasie zwiększeniu uległo także (wynikające  z wewnętrznych uregulowań) obciążenie inspektorów pracy dodatkowymi obowiązkami np. związanymi z administracyjną obsługą systemu elektronicznego obiegu dokumentów, co w żaden sposób nie pomaga w realizacji przez nich zadań głównych określonych w  art 3 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP.

 

 

Ponieważ nie zawsze skutecznie przekazywana jest informacja  o zakresie i skutkach dla inspektorów pracy zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach, dlatego niniejszą publikacją  pragniemy zwrócić uwagę na obowiązujące od 1 maja bieżącego roku zmienione zasady stosowania mandatów karnych. Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W przypadku używania do tego celu dotychczasowych formularzy (które, jak wynika z ww. rozporządzenia stosować można do końca sierpnia bieżącego roku) zgodnie z postanowieniami par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia: 

w odcinku C, D i E w „opisie i kwalifikacji prawnej wykroczenia” obowiązkowo określić należy „zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną”.

 

Co istotne zmienić należy także pouczenie znajdujące się na stronie 2 odcinka „C” mandatu, w którym w:

–  pkt 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „grzywny” dodaje się wyrazy „uprawnionemu organowi” i wykreśla się wyrazy „i miejscu”,

– pkt 5 w zdaniu drugim wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”, po wyrazie „wystawienia” dodaje się wyrazy „albo doręczenia” i po wyrazach „art. 98 § 5” dodaje się wyrazy „pkt 1 i 2”. …..

 

Nie do końca jasne jest, czy  zadość powyższym wymogom uczynić może skuteczne doręczenie wraz z odpowiednimi odcinkami mandatu także pełnego pouczenia w nowym brzmieniu w miejsce dotychczasowego pouczenia na 2 stronie odcinka „C”, czy wyłącznie dokonanie odpowiednich skreśleń i uzupełnień na samym wręczanym sprawcy wykroczenia dokumencie (czyli odcinku „C”).

 

W opinii wielu prawników  uchybienie powyższym wymogom skutkować może uchyleniem  mandatu przez właściwy Sąd w przypadku wniesienia odwołania przez osobę, na którą mandat taki został nałożony.

 

do pobrania:

 

treść ww. rozporządzenia z 29.04.2019 r. – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000807/O/D20190807.pdf

 

 

tekst jednolity – rozporządzenie

 

aktualizacja 26.05.20919 r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.