Podsumowanie sondażu nr 46 „Czy uważasz, że inspektorzy pracy powinni być uprawnieni do pozyskiwania dowodów takich jak: fotografie, nagrania procesów pracy – przed formalnym rozpoczęciem czynności kontrolnych ?”

05 maja 2016 | Bez kategorii

sondażSondaż ten przeprowadziliśmy na naszej stronie internetowej w okresie 2.02.2016r. – 14.04.2016r. W okresie tym zanotowano ponad 7500 wejść na stronę internetową SIPRP. Ponad 74 % biorących udział w naszym sondażu  uważało, że inspektorzy pracy powinni być uprawnieni do pozyskiwania dowodów takich jak: fotografie, nagrania procesów pracy – przed formalnym rozpoczęciem czynności kontrolnych, a 26 % respondentów było przeciwnego zdania.

 

Niewątpliwie istniejące wymogi formalne, a w szczególności wymóg okazania przedsiębiorcy  upoważnienia do kontroli utrudniają udokumentowanie stanu faktycznego, szczególnie w zakresie naruszeń przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia. W obecnym stanie prawnym określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystanie w toku kontroli  dowodów takich jak: fotografie, nagrania procesów pracy pozyskanych przez inspektora przed formalnym jej wszczęciem jest prawnie niemożliwe.

 

Wspomnieć należy, iż artykuł. 12 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu stanowi, że inspektorzy pracy zaopatrzeni w odpowiednie pełnomocnictwa będą upoważnieni do:

 

  • swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o każdej porze dnia i nocy, do każdego zakładu pracy podlegającego inspekcji;
  • wstępu w ciągu dnia do wszelkich pomieszczeń, jeżeli mogą oni mieć uzasadnioną podstawę do przypuszczenia, że pomieszczenia te podlegają inspekcji;
  • prowadzenia wszelkich badań, kontroli lub dochodzeń, jakie mogą uznać za niezbędne dla upewnienia się, że przepisy prawne są ściśle przestrzegane […]

 

Można by więc zadać retoryczne pytanie, czy powyższy zapis Konwencji Nr 81 nie jest samoistną podstawą prawną do pozyskiwania i wykorzystywania  dowodów takich jak: fotografie czy nagrania procesów pracy obejmujących stan sprzed formalnego wszczęcia czynności kontrolnych? …..

 

Aby jednak nie było w tym względzie żadnych wątpliwości i niepotrzebnych sporów- konieczne może być dokonanie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, tak aby usankcjonować dopuszczenie jako dowodu w trakcie kontroli także fotografii, nagrań procesów pracy – dokonanych przed formalnym rozpoczęciem czynności kontrolnych czyli przed okazaniem kontrolowanemu legitymacji służbowej.

 

W następnym sondażu zapytamy was „Czy podejmowane przez SIPRP działania odnoszące się do wysokości i struktury wynagrodzeń inspektorów pracy służą dobru inspekcji pracy i jej pracowników ?”


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.