Podsumowanie sondażu nr 15 „Czy uważasz, że ustawa z 3.12.2010 r, o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania – rozszerza obszar kontroli PIP w zakresie równego traktowania, na wszystkie (także „pozapracownicze”) formy zatrudnienia?”

24 marca 2013 | Bez kategorii

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 17.02.2013 r. – 15.03.2013 r.  W tym okresie odnotowano ok. 2700 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących 50% opowiedziało się za tym, że ustawa z 3.12.2010 r, o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania – rozszerza obszar kontroli PIP w zakresie równego traktowania  na wszystkie (także „pozapracownicze”) formy zatrudnienia. Taki sam  procent respondentów miał zdanie odmienne. Opinie w tej materii są bardzo podzielone, co w naszych sondażach zdarzyło się po raz pierwszy.

 

Jako że problematyka równego traktowania jest jednym  z głównych obszarów aktywności  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy  Rzeczypospolitej Polskiej, a niewielu z nas ma czas aby zapoznawać się z zawiłościami ustaw należących „prawie” do prawa pracy – pozwalamy sobie na krótkie omówienie  zagadnienia.

 

Otóż art. 2 ust. 2 rozdziału 3 ustawy z 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania – stanowi, że przepisów rozdziału 1 i 2 nie stosuje się do pracowników w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”. W art. 18  wskazuje się organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego  traktowania: Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania”.

 

Wszystko było by więc jasne, gdyby w art. 29 ww. ustawy z 3.12.2010 r. nie dokonano zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  postanowienia której w znacznym zakresie podlegają kontroli właśnie Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Otóż w dodanym art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zawarto zapis: „przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.

 

Czyżby więc lekką ręką i po cichu nałożono na inspektorów pracy nowe obowiązki, nie wyposażając ich w stosowne środki prawne i nie zapewniając żadnych środków na realizację nowego zadania?  O którym dowiadujemy się zresztą po czasie i „z trzeciej ręki?”. Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista.  O sugestiach Rzecznika Praw Obywatelskich, iż jest to nowy obowiązek ustawowy inspektorów pracy, oraz o odpowiedzi udzielonej na wystąpienie RPO przez Głównego Inspektora Pracy –  informujemy w odrębnym artykule.

 

W następnym sondażu zapytamy was:

 

Czy w przypadku nie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp, inspektor pracy powinien mieć prawną możliwość stosowania wobec nich sankcji wykroczeniowych?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 15 „Czy uważasz, że ustawa z 3.12.2010 r, o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania – rozszerza obszar kontroli PIP w zakresie równego traktowania, na wszystkie (także „pozapracownicze”) formy zatrudnienia?””

  • 1 myślący napisał(a):

    To jakieś nieporozumienie. Ustawa o promocji „od zawsze” zawierała stosowne regulacje, i teraz ustawodawca „wdrażając” przepisy UE „dostrzegł” to i wyraźnie zaznaczył na początku ustawy. Żadna „nowa” regulacja merytoryczna się w ten sposób nie urodziła, a obowiązki kontrolne PIP (bez realnych kompetencji umożliwiających skuteczne działanie) w tym zakresie przepisów antydyskryminacyjnych ustawy o promocji i tak istniały i istnieją i dotyczą one „od zawsze” nie tylko „pracowników”choćby dlatego, że nawet osoba starająca się o zatrudnienie „pracownikiem” jeszcze nie jest, a zapisanie w ustawie, że akurat aplikowanie zawsze skończy się zatrudnieniem byłoby bez sensu. Nowy art. 2a może mieć znaczenie co najwyżej interpretacyjne.