Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – konsultacje społeczne.

26 kwietnia 2021 | Bez kategorii

 

14 kwietnia 2021 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął złożony przez grupę posłów Lewicy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Adrian Zandberg.

 

Art. 1 projektu ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251; dalej: „ustawa o PIP”). Projektowany art. 11c ustawy o PIP nadaje inspektorom pracy uprawnienie do (…) ustalania istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. Ustalenie to następować ma w drodze decyzji w formie pisemnej (projektowany art. 34 ust. 1c) wydawanej przez okręgowego inspektora pracy (projektowane brzmienie art. 19 ust. 1 pkt 4). Projektowany art. 34 ust. 2a określa elementy, jakie zawierać musi decyzja, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia ze wskazaniem składników wynagrodzenia, która zgodnie projektowanym ust. 2b po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na PIT nie może być niższa niż wysokość wynikającego z dotychczasowej umowy wynagrodzenia tego pracownika po potrąceniu składek i zaliczek na PIT. Decyzja ma wywoływać skutki takie jak wynikające z zawarcia umowy o pracę i być natychmiast wykonalna (projektowany art. 34 ust. 2c). Pracodawcy ma przysługiwać odwołanie od decyzji do sądu rejonowego, przy czym wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji (projektowany art. 34 ust. 5a). (…) 

 

Art. 2 projektu ustawy zawiera zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 1747 oraz z 2021 r. poz. 11; dalej: „Kodeks postępowania cywilnego”) dotyczące postępowań w sprawie odwołań od decyzji inspektora pracy o ustaleniu istnienia stosunku pracy. Projektowane art. 631 § 2 i art. 461 § 2a Kodeksu postępowania cywilnego określają odpowiednio strony postępowania i właściwość miejscową sądu. Projektowany art. 4777b określa, że odwołanie wnosi się za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał decyzję (§ 1), w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji (§ 2 i § 3), a także wskazuje wymogi, jakie odwołanie musi spełniać (§ 5). Stronami w postępowaniu są inspektor pracy, który wydał decyzję, oraz wnoszący odwołań od decyzji inspektora pracy (art. 4777b § 7). Pracownika, jako zainteresowanego, należy poinformować o toczącym się postępowaniu, do którego może przystąpić w ciągu 8 dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 4777b § 8). Zgodnie z projektowanym art. 4777b § 6 sąd może na wniosek wnoszącego odwołanie wstrzymać wykonanie decyzji, co stanowi zabezpieczenie dla pracodawcy w przypadku, gdy decyzja będzie w oczywisty sposób wadliwa.

 

W art. 3 proponuje się wydłużenie okresu spoczywania ustawy ze standardowych 14 dni do 90 dni.

 

Jaki będzie dalszy los projektu, wkrótce się przekonamy. Póki co zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu i uzasadnieniem dostępnymi w linku poniżej.

 

źródło – http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-478-2021   


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.