Projekt zmiany Kodeksu pracy. Konsultacje społeczne.

03 stycznia 2016 | Bez kategorii

konsultacje społeczne

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafił skierowany do konsultacji społecznych autorstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt (z daty 14.12.2015r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy.

 

Wnioskodawcy proponują w tym projekcie następujące brzmienie art. 29 §2 Kodeksu pracy  „Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.” ….

 

W obecnym stanie prawnym pracodawca ma wykonać ten obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

 

Ponadto odpowiedniej modyfikacji ma ulec przepis art. 104(3) § 2, art. 200(1) § 5 Kodeksu pracy. Projektodawca proponuje dostosowaną do nowego brzmienia pierwszego z ww. przepisów zmianę art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym po nowelizacji karze od 1000 zł do 30 000 zł podlegać ma ten, kto nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

 

Według projektodawców celem ustawy jest „wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna – przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obecna regulacja w tym zakresie umożliwia pracodawcom nielegalne zatrudnianie pracowników. Praktyka taka jest niekorzystna zarówno dla nielegalnie zatrudnianych pracowników, jak i dla pracodawców zatrudniających pracowników legalnie (którzy mają wyższe koszty pracy, a tym samym są mniej konkurencyjni niż nieuczciwi pracodawcy) oraz dla budżetu państwa (ponoszącego straty z tytułu wpływów podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych).”

 

Obecna regulacja, nakazująca potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, oznacza, że pracodawca może wypełnić swój obowiązek do końca pierwszego dnia pracy pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy podnosi, iż w praktyce regulacja ta służy pracodawcom do nielegalnego zatrudniania pracowników, bowiem w razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy regułą jest tłumaczenie przedstawiane przez pracodawców, iż pracownicy nie posiadają jeszcze umów o pracę, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym zostali dopuszczeni do pracy, i pisemne potwierdzenie zostanie dostarczone pracownikom do końca ich dnia pracy, zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy.

 

Proponuje się więc przede wszystkim zmianę art. 29 § 2 Kodeksu pracy. Ma ona polegać na nałożeniu na pracodawcę obowiązku potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy – w sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej. Każdy pracownik wykonujący pracę będzie zatem musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna.

 

Propozycja zmiany w art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy polega na doprecyzowaniu, że karze grzywny przewidzianej w tym przepisie podlegać będzie nie potwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

 

Chcąc mieć realny wpływ na ostateczny kształt regulacji w tym zakresie skorzystajmy z możliwości zaopiniowania tego projektu, gdyż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  i tym razem zamierza aktywnie włączyć się w proces konsultacji społecznych. Prosimy więc o przekazywanie do 12.01.2016 r. swoich opinii i  uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na jeden z adresów: siprp@onet.pl lub zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie powyższego projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania:

 

projekt zmian w KP 14.12.2015r

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280256/katalog/12329677#12329677


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 7 do wpisu “Projekt zmiany Kodeksu pracy. Konsultacje społeczne.”

 • 1 brutus napisał(a):

  Po zmianach pracodawcy/ przedsiębiorcy będą się tłumaczyli, że to nie pracownik, ale osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i powyższa regulacja ich nie dotyczy. Czas na kompleksowe rozwiązanie problemu umów cywilnoprawnych, które rozrosły się do niebotycznych granic, a nie gaszenie pożaru konewką 😉

 • 2 brutus napisał(a):

  Po proponowanej regulacji przedsiębiorcy/pracodawcy będą oświadczać, że to nie pracownik ale osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i powyższa regulacja ich nie dotyczy. Czas na kompleksowe zmiany przepisów w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych, które rozrosły się do niebotycznych granic, a nie gaszenie pożaru za pomocą konewki 😉

 • 3 slan napisał(a):

  Zgadzam się z poprzednikiem! Obecnie przedsiębiorcy jako linię obrony nagminnie przyjmują umowy prawa cywilnego, wiedzą, że trzeba się wysilić aby je zakwestionować. Przyznanie się do pracownika w nowym stanie prawnym to strzelanie sobie w kolano,a po co sobie strzelać? Tak więc ta zmiana w projekcie niewiele zmieni w działaniu inspektora pracy. Sądzę,że wg zasady „Polak potrafi” jeszcze trudniej będzie udowodnić, że Kowalski lub Nowakówna to pracownica!

 • 4 Bachus napisał(a):

  Skuteczność będzie wtedy, gdy zostanie połączony obowiązek zawarcia umowy z obowiązkiem zgłoszenia zatrudnionego do ZUS.
  Wtedy czarno na białym mamy datę i czas zgłoszenia….
  Proste, tanie i efektywne.

 • 5 olek napisał(a):

  Ta nowelizacja w żaden sposób nie rozwiązuje problemu pracy „na czarno”, ale jeżeli już chcą ją wprowadzić, to należałoby wprowadzić też przepis, żeby pracownik miał taką umowę przy sobie.

 • 6 Olo napisał(a):

  Proponowana zmiana to krok w dobrym kierunku. Dodac do tego jeszcze domniemanie istnienia stosunku pracy.

 • 7 myślący napisał(a):

  Nie krok tylko tip-topek. W sprawie przepisów ds. walki z nielegalnym zatrudnieniem, jesteśmy z każdym rokiem do tyłu z naszym najbliższym sąsiadem…. Czechami. Obecnie już chyba do tyłu z 10-15 lat. Bo w tym normalnym państwie, domniemanie stosunku pracy, publiczna czarna lista oszustów niedających umów na piśmie oraz zakaz dla nich wszelkich środków państwowych i unijnych, to demokratyczna norma od lat. Niestety w tym naszym dziadowskim grajdole, demokrację rozumie się inaczej: szeregowemu pracownikowi napluć w twarz, poniżyć harówką po 12 godzin oraz bełkotem o ryzyku zatrudnienia dla pracodawcy, wyjść na ulicę i pokrzyczeć w obronie milionów z podatków na kontrakt dla dziennikarza za 1 dzień programu w tygodniu oraz na 3-dniową bibę dla sędziów opłacanych po 20 tys. za wydawanie 2-3 wyroków / m-c.