Projekt zmiany Kodeksu pracy. Konsultacje społeczne.

11 marca 2014 | Bez kategorii

konsultacje społeczneDo Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafił skierowany do konsultacji społecznych poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy zawarty w druku sejmowym nr 2180.

 

Wnioskodawcy proponują w tym projekcie następujące brzmienie art. 29 §2 Kodeksu pracy  „Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”. W obecnym stanie prawnym pracodawca ma wykonać ten obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. ….

 

Według projektodawców celem niniejszej ustawy jest „zlikwidowanie oczywistej luki prawnej powodującej, że Państwowa Inspekcja Pracy pozbawiona jest jakichkolwiek instrumentów prawnych umożliwiających wykrywanie i ograniczanie niezwykle szkodliwego dla gospodarki, oraz budżetu państwa, zjawiska świadczenia pracy bez nawiązania stosunku pracy i regulowania związanych z tym podatków, składek na ubezpieczenia społeczne itd. tzw. ,,pracy na czarno”. Od szeregu lat, w raportach PIP i sprawozdaniach GIP pojawia się stwierdzenie, że regulacja umożliwiająca pracodawcy wręczenie pracownikowi umowy o pracę na piśmie, już po dopuszczeniu go do pracy, w do końca pierwszej dniówki, powoduje całkowitą bezradność inspektorów wobec tego rodzaju zdarzeń. W Polsce nie ma możliwości zwalczania zjawiska pracy na czarno. Powoduje to rosnącą nieuczciwą konkurencję i ogromne straty dla budżetu. Zatrudniane w ten sposób osoby, nie uzyskują uprawnień emerytalnych, co oznacza w przyszłości duże problemy społeczne. Wprowadzenie dla pracodawcy obowiązku wręczenia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy,  jest oczywistą koniecznością”.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  i tym razem zamierza aktywnie włączyć się w proces konsultacji społecznych. Prosimy więc o przekazywanie do 17.03.2014 r. swoich opinii i  uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na jeden z adresów: siprp@onet.pl lub zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie powyższego projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania

druk sejmowy 2180


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 5 do wpisu “Projekt zmiany Kodeksu pracy. Konsultacje społeczne.”

 • 1 ipka napisał(a):

  Rozwiązanie idące w dobrym kierunku, ale nadal nieskuteczne. Pracodawca zawsze może powiedzieć inspektorowi pracy, że umowa została sporządzona i jest w biurze rachunkowym w celu zgłoszenia pracownika do ZUS.

  Jedynie wprowadzenie zasady, że pracodawca może dopuścić do pracy pracownika (także zlecenie-dzieło)po zgłoszeniu go do ubezpieczenia społecznego, wyeliminowałoby skutecznie pracę „na czarno”. Akceptowane zgłoszenia to: zgłoszenie pracownika poprzez system PŁATNIK, na poczcie (stempel z datą i godziną wpływu), w ZUS-sie (stempel z datą i godziną wpływu).

  Dopuszczenie do pracy pracownika/zleceniobiorcy/ bez zgłoszenia do ZUS – mandat 2000 zł za każdą nielegalnie zatrudnioną osobę.

  Takie skuteczne regulacje powinno zaproponować Stowarzyszenie.

 • 2 ip napisał(a):

  „W McDonald’s każdy pracownik raz na pół roku oceniany jest za swoją pracę. Sprawdzany jest pod kątem wyników, ale i zdobytego doświadczenia. Jeżeli ocena ta jest pozytywna osoba taka może liczyć na podwyżkę.” Tak mi przyszło do głowy zarządzenie jubileuszowe w sprawie bieżącej oceny i refleksja czy ktoś kto wymyślił je z kierownictwa nie pracował w McDonald’s. Na bieżąco i co pół roku tak to jet to. Teraz już kolego inspektorze możesz robić frytki bo system jest podobny. Przepraszam że niekoniecznie do tematu ale tak troszeczkę do humoru w trudnym czasie.

 • 3 Kamil napisał(a):

  Może przy tej okazji SIPRP powinien zabiegać o wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązania jakie przyjęto w przypadku cudzoziemców – czyli domniemanie istnienia stosunku pracy – art 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 6 lipca 2012 r. Poz. 769.

 • 4 Jędrek napisał(a):

  Do proponowanej treści art 29 3 Kodeksu pracy warto dodać trzecie zdanie o treści „Kopię potwierdzenia w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazać także właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy.

 • 5 koala napisał(a):

  Wszystkie „mądre gremia” radzą co trzeba zrobić, aby było lepiej. Trzeba wsłuchać się trochę w głos społeczeństwa. Coraz częściej an budowach pracujący mieszkańcy Europy spoza Buga. Nie wiem jak można Kazach czy Tadżyka przeszkolić w zakresie bhp czy poddać badaniom lekarskim – taki obowiązek leży po stronie pracodawcy. Ludzie ci zwykle nie znają polskiego języka. Płaca minimalne – na zachodzie Europy sięga 70.000 tys. zł rocznie – w Polsce po zmianach ok. 20 tys. zł,. kwota wolna od podatku w naszym kraju jest niższa ponad 400-nie od kwoty wolnej od podatku w Hiszpanii. czyli w dalszym ciągu można kombinować, a państwo nie ma z tego tytułu nic nie ma. Wystarczy przejąc niektóre wzorce ze starej zachodniej Europy i będzie dobrze…