Relacja z VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PIP .

25 maja 2016 | Bez kategorii

Zakończył się trwający w dniach 18-20 maja VII Krajowy  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Związek ten liczy około 1000 członków, którzy reprezentowani byli przez ok 100 delegatów.

 

 

Realizując jeden z punktów porządku obrad Jolanta Zedlewska – Przewodnicząca ustępującej Komisji Krajowej przedstawiła sprawozdanie z pracy tego gremium w mijającej kadencji, zwracając szczególną uwagę na dokonania władz związku i realizację uchwał o charakterze finansowym, a w pozostałym zakresie kierując do sprawozdania przesłanego Komisjom Okręgowym związku.

 

Z pewnym żalem należy skonstatować, że ustępującej Komisji nie udało się doprowadzić do wykonania uchwał zgłoszonych przez delegatów 4 lata temu w Łodzi, odpowiadających  inicjatywom podejmowanym także przez  SIPRP, a dotyczących: umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych – godłem Rzeczypospolitej Polskiej, dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”. …..

 

Następnie sprawozdanie z  pracy Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPPIP przedstawiła jej przewodnicząca.

 

W dalszej kolejności Zjazd udzielił absolutorium ustępującej Komisji Krajowej w składzie Jolanta Zedlewska Roman Charkiewicz, Mariusz Szada-Borzyszkowski, Wojciech Dziedzic, Andrzej Rzewuski, Krzysztof Bączkowski oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie: Elżbieta Łapińska – Żurkowska, Teresa Domżalska i Izabela Pawłowska.

 

Gośćmi Zjazdu byli  Roman Giedrojć  – Główny Inspektor Pracy wraz ze współpracownikami oraz Marek Wójciak Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie. Główny Inspektor Pracy odpowiadał na liczne pytania kierowane przez delegatów, dotyczące zarówno bieżącej sytuacji, jak i perspektyw Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród zamierzeń zapowiedziana została analiza i ewentualnie zmiana zarządzenia w sprawie tzw. ocen bieżących,  likwidacja stanowisk rzeczników prasowych w OIP-ach, utworzenie komórki ds. bhp w GIP dla całej PIP, centralizacja porad prawnych, tj. utworzenie jednej infolinii dla całej Polski, analiza działania programu SEOD, analiza zasadności zatrudniania osób z uprawnieniami emerytalnymi.

 

Odbyły się także wybory nowych władz Związku. W skład nowej Komisji Krajowej weszli: Przemysław Róziewicz (przewodniczący), Karol Żbikowski (wiceprzewodniczący), Mariusz Szada-Borzyszkowski (wiceprzewodniczący), Mariusz Nowak (sekretarz), Krzysztof Machowicz (skarbnik), Jarosław Uhornicki (członek) oraz Grzegorz Drobko (członek). Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: Irena Kuźnior (przewodnicząca) oraz Teresa Domżalska i Tomasz Kukurowski.

 

Odnotowujemy, że zjazd przyjął 23 uchwały, w tym dotyczące podjęcia przez Komisję Krajową negocjacji w zakresie ustalenia w Państwowej Inspekcji Pracy nowego Regulaminu Wynagradzania lub dokonania w istniejącym regulaminie zmian, z których jedna ma dotyczyć  zmniejszenia ruchomych składników wynagrodzenia do 10%; zwrócenia się do Głównego Inspektora Pracy o zdiagnozowanie skali zjawiska tzw. „kominów płacowych” występujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PIP. Podjęto również uchwałę zobowiązująca Komisję Krajową do wystąpienia do Głównego Inspektora Pracy o uchylenie Zarządzenia  25/2013 w sprawie tzw. „ocen bieżących”. Warto wspomnieć także o uchwale w sprawie podjęcia działań w celu zmiany Zarządzenia 14/2013 w sprawie wykorzystywania samochodów służbowych w Państwowej Inspekcji Pracy, tak aby zmniejszyć obciążenia biurokratyczne m.in. poprzez zmianę sposobu rozliczania paliwa i likwidację lub znaczne uproszczenie kart drogowych, a także umożliwienie parkowania tychże samochodów w miejscu zamieszkania użytkowników w przypadku wielodniowej podróży służbowej, w tym także w weekendy. Jedna z uchwał dotyczy wystąpienia do Głównego Inspektora Pracy o ustalenie kryteriów niezbędnych do wykonywania funkcji związanej z kierowaniem zespołem ludzkim oraz określenie zasad awansu na stanowisko nadinspektora pracy. Delegaci uznali także za zasadne wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy o ustalenie zasad zwrotu kosztów postępowania przed sądami oraz automatycznego, z chwilą mianowania awansowania pracowników na stanowisko inspektora pracy.

 

Dziękujemy za słowa życzliwej krytyki kierowane pod adresem SIPRP, ale także za  liczne wyrazy poparcia i solidarności z naszą organizacją.  Jesteśmy przekonani, iż po odnowieniu władz ZZPPIP nastąpić może dynamiczny rozwój naszej współpracy – bowiem postrzegamy podobnie problemy które musimy rozwiązać i w wielu obszarach zajmujemy dokładnie takie samo stanowisko.

 

Wszystkim nowo wybranym członkom władz Związku serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w tak ważnej pracy społecznej dla dobra wszystkich pracowników naszej instytucji.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 11 do wpisu “Relacja z VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PIP .”

 • 1 matti napisał(a):

  Najwyższy czas na zmiany. KKZZPIP winna podjąć współpracę ze SIPRP – na zdrowych zasadach. KK winna uruchomić stronę internetową ZZ; dotychczasowa nie działa. KK winna ramię w ramię podejmować działania z Zarządem Stowarzyszenia chociażby w zakresie ergonomicznej oceny NAVIGATOR-a. Jeśli się działania nie zmienią – ze strony KO, wówczas przewidują dalsze wypisywanie się członków ze ZZPPIP. Jeszcze przed kilu latami (dokładanie czterema) było ok. 1300 członków.

 • 2 starszyipemeryt napisał(a):

  Podobno planowane jest przeniesienie PIP pod kuratelę Ministerstwa Pracy i Rodziny..Ktoś COŚ WIE?

  To byłby dramat!

 • 3 matti napisał(a):

  Do „starszyipemeryt” – taki jest model UE. Według mojej wiedzy stanie się tak w niedługim czasie; być może na stulecie PIP.

 • 4 MIP napisał(a):

  A ja uważam że to ma sens, to jest jedyna szansa na normalny rozwój tej instytucji, która się zamyka na ludzi, więcej energi jest wkładane w pisanie ankiet niż pomaganie ludziom i pracodawcom, którzy inspektora traktują jak ankietera, który w nagrodę daje mandat:-)

 • 5 legionista napisał(a):

  do MIP, faktycznie szansa, z ankietera staniesz się kontrolerem a w wolnych chwilach bileciki w autobusie sprawdzisz…..na co szansa? większych farmazonów to już dawno nie czytałem, pójdziesz do administracji zespolonej to inaczej będziesz mówił….popytaj tych z legalności jak było bosko u wojewody…

 • 6 starszyipemeryt napisał(a):

  Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy.

  Usytuowanie PIP w relacji podległości Sejmowi spotyka się niekiedy z krytyczną oceną. Mimo podnoszonych wad obecnego modelu, więcej argumentów przemawia jednak za pozytywną jego oceną – przede wszystkim sprzyja on niezbędnej niezależności i bezstronności Inspekcji oraz podnosi jej prestiż.

  http://www.lex.pl/akt/-/akt/pozycja-prawna-panstwowej-inspekcji-pracy

 • 7 obserwator napisał(a):

  Nie wydaje się to właściwe miejsce do tego żeby pisać co ma robić Komisja Krajowa ZZPPIP. Co za współpraca? Przecieź oni uważają SIPRP za największego wroga! Przewodnicząca i wice. wielokrotnie to artykułowali.
  Podumowując. Jakby chcieli toby nawiązali.
  A do matti: NIE TWOJA SPRAWA CO POWINNA KK ZZPPIP

 • 8 Cyryl napisał(a):

  Życzę nowym władzom związku determinacji w realizacji podjętych uchwał i otwarcia się na współpracę z pozostałymi organizacjami społecznymi reprezentującymi IP, bo tylko podążając razem te organizacje podołają nowym wyzwaniom. Powodzenia.

 • 9 matti napisał(a):

  Do „obserwator” – żyjemy w demokratycznych czasach. Chyba, że ty będziesz cenzurował(a) moje komentarze? Jestem czynnym członkiem tego związku i mam prawo wyrażać opinie i sugestie na temat działań KK. Jeśli to tobie nie odpowiada, to powiem trudno…

 • 10 obserwator napisał(a):

  do matti:
  OK. To sobie wyrażaj opinie i sugestie na zebraniach i zjazdach związkowych. Chyba, że jak większość działaczy boisz się ( i słusznie), że Cię Koledzy „podkablują”.
  Szkoda naprawdę, że akurat strona Stowarzyszenia jest jedynym miejscem gdzie można się spokojnie „uzewnętrzyć”.

 • 11 matti napisał(a):

  Do „obserwator” – i tutaj zgadzam się z tobą. KKZZPPIP założyła stronę intranetową, która od początku była stroną martwą. mam nadzieję, że coś się teraz zmieni. Jeśli nie, to w PIP są inne ZZ i trzeba będzie zmienić barwy!