Sejm RP przegłosował „ustawę okołobudżetową”. Budżet PIP zwiększono o 2 miliony złotych.

28 listopada 2014 | Bez kategorii

SEJMW dniu 26 listopada 2014r. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła poprawki wniesione w czasie II czytania projektu tzw. ustawy okołobudżetowej. Budżetu PIP dotyczyły poprawki nr 8 oraz 9 zawarte w sprawozdaniu Komisji (druk sejmowy 2915-A).  Pierwsza z nich – zaproponowana przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość dotyczyła tego, by do wielkości wynagrodzeń na 2015 r. nie wliczać kwoty 5 207 tys. zł związanej z utworzeniem w roku 2015 nowych etatów w Państwowej Inspekcji Pracy, druga zaś – zaproponowana przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska w tej samej kwestii – obejmowała kwotę 2 000 tys. zł.  Większością głosów ( 12-za / 25-przeciw) Komisja odrzuciła tę pierwszą poprawkę, (mającą negatywną rekomendację Rządu). Poprawka dotycząca zwiększenia budżetu PIP o kwotę 2000 tys. zł – z przeznaczeniem na nowe etaty (mająca pozytywną rekomendację Rządu) została zaś przyjęta przez Komisję jednogłośnie.

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 80 posiedzeniu, w dniu 28.11.2014 r. przyjął drugą z ww. poprawek. Tak więc wygląda na to, że środki na wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 wzrosną w porównaniu z rokiem poprzednim o okrągłą kwotę 2 mln. zł. Ustawa trafi teraz do Senatu RP. …..

 

Podkreślić należy iż poparcie tego niewielkiego, ale jednak „odmrożenia” funduszu płac PIP nastąpiło – co jest ewenementem – praktycznie jednogłośnie. Na 429 głosujących posłów – 416 było „za”, 11 było „przeciw”, 2 wstrzymało się od głosu.

 

Oczywiście, kwota ta nie uzdrowi systemu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy. Ale jest to chyba wszystko, co w obecnych uwarunkowaniach było do osiągnięcia. I jak widać po innych instytucjach wyłączonych z „mrożenia” – akceptowalna była formuła „nowe etaty”. Najbardziej istotny jest sam fakt przełamania pewnej – zdało się nie do pokonania – bariery. Okazuje się, że na wynagrodzenia w PIP można jednak przeznaczyć jakieś dodatkowe środki. Przy okazji dobitnie można się było przekonać (chociażby na przykładzie Dozoru Technicznego), jak skutecznie aplikować o takie środki, i jakie wyliczenia należy przedstawić Ministerstwu Finansów.

 

Dysponowanie zwiększonym budżetem na wynagrodzenia pozwoli Kierownictwu urzędu na tzw. nabranie oddechu, i dalsze skuteczne działanie na forum sejmowym, ale przede wszystkim –  w jasno już określonych uwarunkowaniach – przeprowadzenie reform systemu wynagradzania i organizacji wewnątrz instytucji, co staje się zadaniem pierwszoplanowym i niezbędnym. Wszak dysponując „nowymi etatami”, łatwiej jest też dysponować „etatami starymi”. Znając determinację obecnego głównego inspektora pracy – przekonani jesteśmy, że znane wszystkim problemy będą systematycznie rozwiązywane.

 

Zresztą „odmrożony” został tylko wierzchołek, jeżeli nie góry lodowej, to na pewno sporej bryły lodu. Ale jeżeli lód topi się chociażby w jednym miejscu, to jest możliwe także jego roztopienie także w miejscach innych…

 

Nasze apele kierowane w imieniu inspektorów pracy do różnych gremiów sejmowych, a w końcowej fazie do wszystkich niemalże posłów – do adresatów dotarły. I w części zapewne na decyzje posłów wpłynęły. Odnotowujemy także ze satysfakcją pisma wspierające: Komisji Krajowej Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP .

 

No i. last but not least – Wasze indywidualne apele kierowane do parlamentarzystów. Czy te ponad 300 osób (dysponujemy niestety tylko cząstkową informacją o rozprzestrzenieniu się tej akcji społecznej), które z różnych stron Polski zdecydowały się skierować mejle do parlamentarzystów – na czymś zaważyło? Wierzymy że tak.

 

images.resPodkreślić chcielibyśmy tutaj aktywność kolegów z OIP na „ścianie zachodniej”. Skala podjętej przez Was akcji „zamejluj (do)swojego posła” – musi budzić respekt!

 

 

Z satysfakcją stwierdzamy, że działania te, co nie budzi wątpliwości, zintegrowały nasze środowisko. I to jest wartość nie do przecenienia. Chyba już wszyscy wiemy, że w najważniejszych dla nas sprawach powinniśmy działać razem.

 

Godzi się zauważyć, że problemy płacowe inspekcji, po trzech latach zabiegów m.in. naszego Stowarzyszenia są w Parlamencie powszechnie znane, a z ostatniego jednomyślnego głosowania w Sejmie wynika, że także rozumiane. Dyskusje o kondycji finansowej inspektorów pracy PIP stanowią poważną część prawie każdej debaty o budżecie PIP prowadzonej na forum komisji sejmowych. Nasze argumenty i fragmenty naszych wystąpień cytowane były i są przez posłów różnych opcji – również na plenarnych posiedzeniach Sejmu. Wcześniej tego nie było.

 

W zeszłym roku cytowaliśmy np. posła Ryszarda Zbrzyznego (SLD), a w tym roku należy przywołać fragmenty dwóch wystąpień na 80 posiedzeniu plenarnym Sejmu, popierających nasze – tj. pracowników PIP – racje:

 

 Poseł Elżbieta Rafalska (PiS):

Elżbieta Rafalska – Poseł na Sejm RP

Kolejna poprawka odnosi się do odmrożenia niektórym instytucjom funduszu osobowego, który pozwala na zwiększenie zatrudnienia bądź zwiększa środki na zmianę wynagrodzenia. Mówię tu o inspekcji pracy. Dotarł do nas wszystkich apel w tej sprawie. Przypomnę, że Państwowa Inspekcja Pracy, której prawie z roku na rok przybywa uprawnień, miała zamrożone wynagrodzenia znacznie wcześniej, niż wprowadzono zamrożenie obowiązujące w sferze budżetowej. Proponujemy więc zwiększenie tego budżetu o 5 mln zł, co dokładnie odpowiada kwocie, która była zgłaszana podczas omawiania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Poseł Krystyna Skowrońska PO:

Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP

Szanowny Panie Marszałku! Przede wszystkim chciałabym poinformować Wysoką Izbę, co zapowiadała pani przewodnicząca Bożena Szydłowska, że składamy poprawki. Chciałabym przynajmniej o jednej z nich powiedzieć. W trakcie prac nad ustawą budżetową dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy rozmawialiśmy o problemie związanym z Inspekcją Pracy, o zatrudnieniu, wynagrodzeniach. Jedna z poprawek dotyczy m.in. przeznaczenia kwoty 2 mln zł na zwiększenie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

 

Podkreślamy ogromną pracę i osobiste zaangażowanie w przebieg zdarzeń głównego inspektora pracy p. Iwony Hickiewicz, która znajduje się w szczególnie niekomfortowej sytuacji, musząc stawić czoła niedopatrzeniom Jej poprzedników. Pozwoliliśmy sobie w tej sprawie skierować do głównego inspektora pracy list z podziękowaniami. Dziękujemy też tym okręgowym inspektorom pracy, którzy zdecydowali się przekazać inspektorom nasz apel „zamejluj (do)swojego posła”.  Szkoda, że pozostali nie przyłączyli się do tej akcji.  Podziękowania za zaangażowanie przesłaliśmy także do posłów z różnych klubów, a szczególnie solenne do poseł Elżbiety Rafalskiej.

 

Ciąg dalszy procedowania ustawy okołobudżetowej nastąpi teraz w Senacie, co stwarza pewne możliwości… , ale to już będzie tematem jednej z najbliższych publikacji na naszej stronie internetowej.

 

Publikujemy także odnośniki do relacji z posiedzenia Komisji i plenarnego posiedzenia Sejmu, a także sprawozdania stenograficznego.

 

2915-A – dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z 26.11.2014r.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=09526FC5EABF3828C1257D9C00350ADD – relacja z posiedzenia Komisji z 26.11.2014r.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=031F14EC982DA500C1257BF7003717EF – relacja z posiedzenia Sejmu z 26.11.2014r. (godz. ok. 11.02)

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=48373622054F7981C1257D9B00377D81  – relacja z posiedzenia Sejmu z 28.11.2014r. (godz. 9.30-9.33)

 

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/F3BD34A5F2588EEEC1257D9D0053AF0A/%24File/80_a_ksiazka.pdf – sprawozdanie stenograficzne z 26.11.2014r.

 

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/E248DC019C0A1CF1C1257D9E006C712D/%24File/80_c_ksiazka.pdf – sprawozdanie stenograficzne z 28.11.2014r.

 

 aktualizacja 29.11.2014r.

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.