Sympozjum „Ergonomia w gospodarce opartej na wiedzy”

18 września 2012 | Bez kategorii

 SYMPOZJUM ERGONOMIA W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

ORGANIZOWANE PRZEZ KOMITET ERGONOMII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kazimierz Dolny, 24-25 września 2012

Szanowni Państwo,

           Wiedza w ogóle, a wiedza naukowa w szczególności, jest podstawą zmian technologicznych i technicznych. Implikuje to, oczywiście, zmiany gospodarcze i społeczne. Przeświadczenie o potrzebie utylitarnych zastosowań wiedzy – w tym także wiedzy ergonomicznej – nie budzi żadnych wątpliwości. Rozwój wielu dziedzin życia społecznego jest niewątpliwie rezultatem zastosowań dorobku naukowego poszczególnych specjalności, jak i wyników badań interdyscyplinarnych  (a takie są domeną ergonomii). 
          Jednocześnie obserwujemy różne przejawy kryzysu – finansowego, gospodarczego, energetycznego, społecznego itp. – co rodzi wątpliwości, czy współczesna wiedza w ogóle, a wiedza naukowa w szczególności, jest prawdziwa i użyteczna. Czy społeczeństwo, którego przyszłość jest oparta – i ma być oparta – na takiej wiedzy, będzie ewoluowało ku lepszemu, czy też będzie się degenerowało?       Ergonomia, której przedmiotem interdyscyplinarnych badań, jest układ człowiek-maszyna formułuje współcześnie różne problemy badawcze, których rozwiązaniem mogłaby być odpowiedź na powyższe pytanie. Wszak relacje człowiek-maszyna-środowisko są fragmentem systemu społecznego, jaki niewątpliwie, jest w fazie kryzysowej.

          Podczas obrad konferencji naukowej spróbujemy sformułować krytyczną ocenę wiedzy, m.in. z zakresu techniki, psychologii, medycyny i przyrody, która mimo swej obszerności, jednak jest zawodna w rozwiązaniu problemów współczesnego świata. 


         Uczestnictwo przedstawicieli środowisk z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych pozwoli wszechstronnie przedyskutować złożone problemy rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, jako kluczowym czynniku tego rozwoju. Aspekt ergonomiczny tej dyskusji będzie dominujący w referatach i doniesienia

Link do strony sympozjum,


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.