Szykują się zmiany w treści świadectwa pracy.

12 kwietnia 2019 | Bez kategorii

Do konsultacji publicznych  trafił projekt Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (projekt z 4.04.2019 r).

 

 

Projekt przewiduje dokonanie korekty pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, polegającej na usunięciu punktu dotyczącego imion rodziców pracownika. …..

 

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 221 § 1 Kodeksu pracy nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Natomiast od pracownika pracodawca dodatkowo żąda podania danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy oraz wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Zatem od czasu wejścia ustawy w życie pracodawcy nie będą mogli pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawcy nie będą mogli również wpisywać niniejszych danych do wydawanego świadectwa pracy.

 

Proponuje się ponadto zmianę redakcji objaśnienia zawartego w części pomocniczego wzoru świadectwa pracy określonej jako „Sposób wypełniania świadectwa pracy” – w zakresie ust. 6 pkt 11 tego wzoru. Zmiana ta polega na zastąpieniu sformułowania „na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia” określeniem „oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2 – 4 tego rozporządzenia”. Dokonanie takiej korekty ma na celu wyeliminowanie przypadków niewłaściwej interpretacji objaśnienia we wskazanym powyżej zakresie, a także doprecyzowanie – poprzez odesłanie do § 1 ust. 2 – 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn. zm.) – zakresu stosowania wykazów stanowisk pracy, ustalonych przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze.  

 

Rozporządzenie zmieniające treść świadectwa pracy ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

do pobrania nowy wzór świadectwa pracy

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12321477/12582283/12582284/dokument388944.pdf

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.