W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2019 r.

13 listopada 2018 | Bez kategorii

 

Informujemy, że w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy: członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  do posłów Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowaliśmy wspólny apel o skuteczne poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, który został  pozytywnie zaopiniowany został  przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 28.10.2018 r.

 

W apelu tym podnieśliśmy m.in, że w 2017 i 2018 na inspektorów pracy nałożono 4 nowe zadania:

  1. kontrolę wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.); – weszła w życie 1.01.2017r.
  2. kontrolę prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy; – weszła w życie 1.06.2017 r.
  3. kontrolę przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305), w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych; – weszła w życie 1.03.2018 r.
  4. kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru rynku w rozumieniu tej ustawy, oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach – weszła w życie 19.07.2018 r. …….

– – –

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że skuteczna działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest oczywiście możliwa wyłącznie dzięki zapewnieniu przez budżet państwa odpowiednich środków na jej funkcjonowanie. To wyspecjalizowany organ kontroli, którego działalność oparta jest na około 1600 działających  „w terenie” autonomicznych organach państwa – inspektorach pracy, w wypełnianiu ustawowych obowiązków wspieranych przez pracowników merytorycznych i pomocniczych. Większość obecnej kadry Państwowej Inspekcji Pracy stanowią ludzi młodzi, rozwijający się zawodowo, którzy pomimo pełnego zaangażowania w pracę i misję inspekcji mają trudności w utrzymaniu rodzin, a w wiele z tych osób nie jest w stanie zdecydować się na założenie rodziny. W obecnym stanie prawnym pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie ma możliwości podjęcia dodatkowej pracy, umożliwiającej mu chociażby spłacenie kredytów i godne przeżycie. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Głównego Inspektora Pracy może wykonywać jakąkolwiek inną działalność zarobkową.

– – –

W dniu 7.11.2018 r. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w ww. zakresie. Opinię przedstawili posłowie: Tadeusz Dziuba i Janusz Śniadek, koreferat wygłosiła poseł Krystyna Skowrońska. W dyskusji poruszono kwestię wysokości wynagrodzeń i wakatów w NIK i PIP. W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Tomasz Robaczyński, prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski, przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych – Grażyna Wróblewska oraz główny inspektor pracy – Wiesław Łyszczek. Do 23.11.2018 r. można zgłaszać poprawki, które następnie będą podlegać głosowaniu. Dodajmy, że wyznaczony termin na przedstawienie przez Komisję sprawozdania z prac nad budżetem na 2019 r. to 28.11.2018 r.  Jak będzie – niebawem się przekonamy.

– – –

Informujemy też, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 21-23.11.2018 r. planowane jest przedstawienie przez Głównego Inspektora Pracy sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy i stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2817) oraz wystąpieniami Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej. Zapewne będzie to też dobra sposobność do zabiegania o zwiększenie budżetu PIP na 2019 r.

 

do pobrania:

 

Apel budżet PIP na 2019


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.