Autopoprawka do budżetu PIP na 2012 r. – zmniejszenie budżetu o 15.384 tys. zł.

30 stycznia 2012 | Bez kategorii

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIEDZENIE  Z DNIA 10 STYCZNIA 2012

 

Komisja Finansów Publicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Dariusza Rosatiego (PO), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: […]

1) opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o:

a) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli,

b) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy,

……………………………………………………………………………………………………………

Poseł Jan Łopata (PSL):

Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, szanowni państwo, chciałbym na wstępie powiedzieć, że podzielam pogląd wyrażony w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, jak i prezentowany przed chwilą przez kolegów, posłów referentów. Chciałbym również zauważyć i z uznaniem podkreślić, że zarówno NIK, jak i PIP przygotowują projekty budżetów nader szczegółowo, dokładnie i przejrzyście, a ponieważ jestem posłem wyznaczanym przez prezydium Komisji po raz kolejny do referowania tych części budżetowych, więc opinię opieram na wieloletnim już doświadczeniu. Formułuję ją również dlatego, że zwalnia mnie to jak gdyby z prezentacji szczegółowej obu części budżetowych.

Chciałbym jedynie zasygnalizować najistotniejsze problemy, które pojawiły się w dyskusji w trakcie obrad komisji merytorycznej, ale również są widoczne w projektach budżetu, a w szczególności budżetu PIP. Do tego w tej chwili chciałbym się odnieść. Mam na myśli, oczywiście, wzrost wynagrodzeń zapisany w projekcie budżetu – o 9%. Wzrósłby on wówczas ze 171.498 tys. zł wykonania roku 2011 do 186.879 tys. zł w 2012 r. Przy tak zaplanowanym wzroście wynagrodzeń średnie wynagrodzenie pracownika PIP wynosiłoby  5628,21 zł, natomiast łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosłoby  6022,47 zł, a przypomnę, że stan zatrudnienia nie ulegnie zmianie i wynosić  będzie 2767 etatów w zasadzie – nie pracowników, a etatów. Jak wskazano  w uzasadnieniu do budżetu – jak mówiłem, bardzo szczegółowo i przejrzyście uzasadnionym – podwyżka wynagrodzeń jest priorytetem kierownictwa PIP w kontekście podkreślam, że w kontekście prawidłowej realizacji złożonych i trudnych zadań. Z dostarczonej analizy wynika, że realne wynagrodzenie w PIP utrzyma się prawie na poziomie roku 1999 podkreślam, że 1999 a w latach 2000-2010 dynamika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej była znacznie wyższa niż w PIP. Również należy przypomnieć, że w PIP dobrowolnie zrezygnowano z planowanej podwyżki płac w budżecie roku 2010. Tak było. To tak dla historycznej prawdy.

Szanowni państwo, wiele miejsca poświęciłem temu zagadnieniu, temu problemowi, żeby stwierdzić, że – po pierwsze – można podzielać obawy kierownictwa PIP, co do prawidłowej realizacji zadań. Zresztą nie tylko w tej instytucji, bo prezentuję pogląd i też nie od dzisiaj, że takie pod linijkę decyzje czynią czy mogą uczynić wiele szkody. W tym miejscu może warto wspomnieć o analizie wykonanej przez BAS i prezentowanej przeze mnie też wielokrotnie, w kontekście proporcji wynagrodzenia tzw. erki do wynagrodzeń średnich  w gospodarce, ale… No właśnie jest to „ale” i to po drugie, bo ustawodawca przyjął już uregulowania, które zamrażają płace w instytucjach budżetowych na rok 2012. Niestety – w tym kontekście niestety – w sytuacji narastających problemów finansowych jest to chyba jedyne rozwiązanie.

W związku z powyższym ta cała moja opowieść o wzroście wynagrodzeń, o średnim wynagrodzeniu jest jakby tylko nawiązaniem do uzasadnienia i do budżetu, ale – niestety – nie ma możliwości jej zrealizowania.

Chciałbym jeszcze kilka zdań poświęcić innym znaczącym pozycjom w wydatkach PIP. I tak, istotne pozycje to: opłaty za administrowanie i czynsze – to jest duża pozycja 13.351 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7855 tys. zł, podróże służbowe krajowe – 5686 tys. zł. Zaplanowane wydatki majątkowe opiewają na kwotę 14.340 tys. zł i jest to wzrost o blisko 5000 tys. zł w stosunku do wykonania roku 2011, a wynika głównie z zaplanowanej budowy elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Zaplanowana jest tutaj kwota 4000 tys. zł. Jest w tej kwocie również przewidziany – tak mniemam – zakup komputerów, ale jest również w budżecie odrębna pozycja zakupu czy – lepiej powiedzieć – wymiany komputerów. To pozycja o wysokości 5573 tys. zł. Stąd moje pytanie do kierownictwa PIP. Czy te dwa projekty zostały uwzględnione? Czy są tutaj skorelowane zakupy czy wymiany z tym projektem ogólnym i z tym spisanym w budżecie w ramach wymiany? Na zakończenie chciałbym z satysfakcją zauważyć wzrastające co roku nakłady PIP na działalność prewencyjno-promocyjną. W roku 2012 wydatki na ten cel mają wzrosnąć o 813 tys. zł i wynieść 4353 tys. zł. Wydaje się, że to ma korzystny jednak wpływ na wzmocnienie przestrzegania przepisów prawa pracy.

 

Przewodniczący poseł Dariusz Rosati (PO):

Dziękuję bardzo za ten wyczerpujący i szczegółowy koreferat. Chciałbym poinformować, że w tej części naszych obrad uczestniczą przedstawiciele zainteresowanych instytucji. Przede wszystkim witam panią podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, panią Majszczyk, która towarzyszy nam  w tych deliberacjach. Witam również panią Annę Tomczyk, prezesa PIP i pana ministra Wojciecha Misiąga, zastępcę prezesa NIK.

Chciałem jednocześnie dodać, że wpłynął przed chwilą na moje ręce wniosek Głównego Inspektora Pracy o dokonanie autopoprawki w budżecie PIP na 2012 r. Autopoprawka dotyczy zmniejszenia budżetu PIP na 2012 r. łącznie o 15.384 tys. zł. Może poprosiłbym panią prezes o dwa słowa wyjaśnienia. Właściwie wyjaśniać wcale nie trzeba, ale gdyby pani prezes chciała to koniecznie uzasadnić, to bardzo proszę.

 

Główny inspektor pracy Anna Tomczyk:

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, gwoli wyjaśnienia. Autopoprawka wiąże się przede wszystkim z ustawą okołobudżetową i wnosi za sobą zmniejszenie funduszu wynagrodzeń na poziomie ustawy budżetowej na 2011 r., jak również zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych, też na poziomie ustawy budżetowej z 2011 r., oraz zmniejszenie przeciętnego wynagrodzenia do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie 2010 r.

Jedną z pozycji, wynikającą również z autopoprawki, jest zmniejszenie funduszu związanego         z planowanym zakupem dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach piętra jako części siedziby. Jest to zmniejszenie o 1100 tys. zł. Zrezygnowaliśmy z tego czy też zmniejszyliśmy nasz plan, dlatego że udało się zrealizować tę inwestycję w bieżącym roku. Natomiast drugą pozycją autopoprawki jest zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne w związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniach emerytalno-rentowych i podniesieniem składki rentowej o 2%. Takie wyliczenie – zmniejszenie plus to zwiększenie – dało nam sumę 15.384 tys. zł jako sumę łącznego zmniejszenia, o które byśmy chcieli wnosić.

 
Pełny zapis  przebiegu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych  (Nr 17)  KFP_10-01-2012r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.