Wokół budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 – cd.

07 grudnia 2018 | Bez kategorii

 

Jak już informowaliśmy, na 69. posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2019 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Z uwagą śledzimy więc przebieg zdarzeń i staramy się wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, związki zawodowe obejmujące swoim działaniem PIP, jak i przez bardziej lub mniej życzliwych PIP posłów i senatorów.

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. (druk sejmowy 2864), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 350 560 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 324 621 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 343 235 tys. zł., (w roku poprzednim było to 315 626 tys. zł). ….

 

Ze sprawozdania Komisji Finansów Publicznych z 28.11.2018 r. wynika, że po zgłoszeniu poprawki przez posła PiS Łukasza Schreibera, Komisja większością głosów będzie rekomendowała Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy o prawie 20 mln zł (z wnioskowanych przez głównego inspektora pracy 350 560 tys. zł – na 330 863 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 323 822 tys zł.). Drugie czytanie w Sejmie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano już na 12 grudnia 2018 r., a trzecie czytanie – dwa dni później.

Jest trudne do logicznego wytłumaczenia, dlaczego w kolejnym roku, pomimo bezprecedensowego zaangażowania się inspekcji pracy w realizację nowych, ważnych społecznie i priorytetowych dla strony społecznej zadań, takich jak np. nadzór nad realizacją ustawy  o ograniczeniu handlu w niedziele, kontrole wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, czy kontrole legalności zatrudnienia coraz większej rzeszy podejmujących pracę w Polsce cudzoziemców – ustawodawca de facto ogranicza możliwości wywiązywania się PIP z zadań, które sam na tę instytucję nakłada.

Jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, i wsparcie działań  o zatwierdzenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w pierwotnie zaplanowanej wysokości. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  przez byłe kierownictwo urzędu oraz  uczynienie wynagrodzeń adekwatnymi do coraz szerszego zakresu zadań wykonywanych przez pracowników PIP.

Informujemy, iż w sprawie w sprawie ograniczenia  środków budżetowych  na działalność Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r., w dniu 3.12.2018 r.  stanowisko zajęło Prezydium KK NSZZ „Solidarność”. Dokument ten przesłany został m.in. do przewodniczących klubów parlamentarnych.

 

Jak czytamy w tym dokumencie, NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się ograniczaniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, której powierza się coraz więcej ustawowych zadań. Stwierdza, iż sprawność funkcjonowania oraz szybkość podejmowania decyzji przez odpowiednio wynagradzanych inspektorów i pracowników Inspekcji Pracy procentuje zwiększeniem przestrzegania praw pracowniczych. Wyraża obawę, iż zmniejszenie wydatków Państwowej Inspekcji Pracy może ograniczyć i spowolnić oczekiwaną aktywność Inspekcji, co nie jest do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”, a jest to tym bardziej niezrozumiale i krzywdzące dla tej instytucji i jej pracowników, że równocześnie proponuje się zwiększenie wydatków dla funkcjonariuszy służby więziennej oraz policji a także celników funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” przypomina, że 23 listopada 2018 r. Sejm RP przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy, i towarzyszyła temu pozytywna rekomendacja, w której podkreślano, że inspektorzy pracy w pełni zrealizowali program działania instytucji, a działania PIP cechowały się wysoką aktywnością, profesjonalizmem i zaangażowaniem na rzecz przywracania praworządności w stosunkach pracy. Wskazano, że PIP skutecznie realizuje powierzoną misję, a efekty ubiegłorocznej działalności przyniosły wyraźne efekty w obszarze prawnej ochrony pracy oraz pozytywne skutki w postaci zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w kontrolowanych zakładach pracy.

 

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” kierując się dobrem pracowników wniosło o wycofanie poprawki do ustawy budżetowej, której skutkiem jest zmniejszenie zaplanowanego na 2019 r budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

do pobrania – Stanowisko_KK_NSZZ SOLIDARNOŚĆ nr_5-18


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.