Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2017! Podsumowanie piątego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

30 grudnia 2016 | Bez kategorii

imagesKończy się rok 2016 – piąty rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Z satysfakcją obserwujemy, że nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO),  jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy  i różne gremia decyzyjne.

 

O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny – staraliśmy się informować Was na bieżąco na prowadzonej przez SIPRP stronie internetowej. Rzetelnie staramy się na niej informować o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka je komentować. Cieszy nas, że regularnie, codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, w tym z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Biorąc pod uwagę całokształt czynników aktualnego otoczenia społecznego i politycznego, a także ochronę prywatności i innych dóbr osobistych naszych czytelników zmodyfikowaliśmy formułę zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej – ograniczając taką możliwość dla czytelników niezalogowanych i nie będących członkami naszego Stowarzyszenia.

 

O uważnej lekturze naszych publikacji świadczyć może kierowana do Zarządu korespondencja, w tym z Głównego Inspektoratu Pracy. Z różnych stron Polski kierowane są do nas różne sygnały i informacje, również (niestety) listy anonimowe. Nie mamy ani prawa, ani ambicji większością tych spraw się zajmować. Działamy społecznie, a ramy naszego funkcjonowania określa prawo i statut Stowarzyszenia. ……

 

Kolejny już rok zdaje się potwierdzać, że rzeczywiście najtrudniej jest „być prorokiem we własnym kraju”, czyli działać w najbliższym naszym otoczeniu i w kręgach zajmujących się zawodowo ochroną pracy w Polsce.

 

Z satysfakcją informowaliśmy na stronie internetowej, że początkiem tego roku otrzymaliśmy pisemne podziękowania od Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia za wsparcie prowadzonych przez niego działań na rzecz podwyższenia budżetu PIP na 2016 r.  I tej kwestii tradycyjnie już, jak co roku, poświeciliśmy wiele działań podejmowanych przez Zarząd Główny SIPRP. Odnotowaliśmy także odwrotną reakcję na nasz inny apel, w którym wyraziliśmy stanowisko, aby część środków uzyskanych na podwyżki wynagrodzeń, w uzgodnieniu z partnerami społecznymi posłużyła w 2016 r. na wyrównanie dysproporcji płacowych osób wykonujących w PIP prace tego samego rodzaju lub o tej samej wartości. Oczywiście w obu przypadkach wyrażone na temat naszych działań opinie przyjęliśmy z należytą pokorą.

 

W 2016 r. niejako już tradycyjnie kierowaliśmy pisma do Komisji Sejmowych mające na celu wsparcie działań kierownictwa PIP o zapewnienie dodatkowych środków w budżecie PIP  na 2017 r. Należy tu wspomnieć, że 7 grudnia bieżącego roku wraz z szefami wszystkich Ogólnokrajowych organizacji zrzeszających pracowników PIP skierowaliśmy do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wspólny apel w celu przeciwdziałania uszczupleniu procedowanego w Parlamencie budżetu PIP na 2017 r.  Z dużym prawdopodobieństwem skonstatować można, iż działania podjęte w tej sprawie przez kierownictwo PIP w znacznej części uwieńczone zostały sukcesem.

 

Wydaje się, że największym obecnym wyzwaniem zarówno dla kierownictwa jak i organizacji związkowych zrzeszających pracowników PIP jest reforma obecnego systemu wynagradzania w Państwowej Inspekcji Pracy – na bardziej dostosowany do obecnych realiów i bardziej sprawiedliwy. Kwestiom tym będziemy się życzliwie przyglądać, i wspierać w tym zakresie wszystkie dobre zmiany.

 

Tradycyjnie już informowaliśmy czytelników naszej strony o wielu projektach aktów prawnych dotyczących działalności inspektorów pracy oraz opiniowaliśmy z Waszym udziałem większość z nich, starając się przy tym wnosić konstruktywne i merytoryczne uwagi do opiniowanych projektów, co niestety nie zawsze spotykało się z życzliwym odbiorem niektórych środowisk do których wiadomości pisma te były kierowane. W tym,  niezwykle ważnym obszarze działalności statutowej SIPRP – na ile czas i możliwości pozwolą – będziemy starać się, we współpracy z Głównym Inspektoratem Pracy, działać także w 2017 r.

 

Wzorem lat poprzednich także i w tym roku braliśmy udział w konferencjach oraz seminariach, a o Stowarzyszeniu naszym kilkakrotnie wspominały różne media. Dwustronicowy artykuł poświęcony SIPRP opublikował niedawno miesięcznik „Przyjaciel Przy Pracy”

 

Niewątpliwym sukcesem SIPRP i uwieńczeniem czteroletniej pracy nad przyjęciem w Polsce analogicznej jak we innych inspekcjach europejskich, zgodnej ze stanowiskiem MOP i SLIC wykładni Konwencji Nr 81 MOP –  było polecenie  p. Iwona Hickiewicz, poprzedniego Głównego Inspektora Pracy  z dnia 15 stycznia 2016 r., aby stosować Konwencję Nr 81 MOP do wszystkich kontroli realizowanych przez inspektorów pracy. Równie ważne jest to, że przy tej okazji odbyła się dyskusja o sprawach fundamentalnych dla systemu inspekcji pracy w Polsce – dyskusja której nigdy wcześniej nie było. I w świadomości społecznej, również medialnej zaistniała, zapomniana przez całe lata, a fundamentalna dla naszych działań Konwencja Nr 81 MOP.

 

Pracujemy wytrwale na niwie odbudowywania pamięci historii i tradycji inspekcji pracy w Polsce. Nie rezygnujemy z działań na rzecz uznania prawa do posługiwania się przez inspekcję pracy, a także przez inspektorów pracy wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz pogląd „w sprawie orła” podziela ogół pracowników PIP, reprezentowanych przez ogólnopolskie organizacje związkowe działające w PIP. W dniu  7 grudnia 2016 r. wręczyliśmy Głównemu Inspektorowi Pracy nasz kolejny apel w tej sprawie.

 

W mijającym roku kontynuowaliśmy współpracę z komisjami sejmowymi, Radą Ochrony Pracy, ministerstwami, a także ze Stowarzyszeniem Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym. Od kilku lat zaangażowani jesteśmy w koordynowaną przez Fundację Batorego inicjatywę ustawowego zdefiniowania ochrony prawnej sygnalistów „whistleblowerów”. Pojawiły się „w tej sprawie” już pierwsze konkrety.

 

Pogłębiliśmy współpracę z większością reprezentujących ogół pracowników PIP organizacji związkowych.

 

Staraliśmy się obiektywnie przedstawiać fakty i stanowiska różnych stron, a także wypowiedzieć się w imieniu SIPRP w kwestiach dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, w tym także poruszanych i komentowanych szeroko w mediach. Każdy na te kontrowersyjne tematy ma zapewne swoje własne zdanie, i pewnie przy nim pozostał. Poczekamy oczywiście na rozstrzygnięcia powołanych do tego organów.

 

Apelujemy w dalszym ciągu o zasadniczo inne niż dotychczas definiowanie zadań PIP w planach pracy na kolejne lata – poprzez odejście od oderwanego od rzeczywistości i archaicznego w swojej istocie pojęcia „liczby kontroli”.  Jak wiadomo, poza czynnościami służbowymi, które da się zdefiniować pojęciem „kontrola”, inspektorzy pracy realizują wiele, i coraz więcej innych czynności, które choć powinny, to jednak do tej pory nie były i wciąż nie są brane pod uwagę przy „rozliczaniu” zarówno inspektorów pracy, jak i całej instytucji. W dalszym ciągu  liczy się przede wszystkim liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych „na jedną kontrolę” środków prawnych. Niestety nadal brak jest pomysłu na redefinicję podstawowych wskaźników w układzie zadań budżetu PIP, chociaż przez chwilę wydawało się, że w ramach prac komisji sejmowej, sformułowane zostaną jakieś alternatywne propozycje. Na to chyba trzeba jeszcze poczekać.

 

Z satysfakcją odnotowujemy pozytywną reakcję Głównego Inspektora Pracy na nasz, ale także organizacji związkowych, apel o uchylenie Zarządzenia Nr 13/2013 w sprawie tzw. ocen bieżących inspektorów pracy, opartego na wątpliwej podstawie prawnej i odrywającego od kontroli, wbrew Konwencji Nr 81 MOP, około 10% najbardziej doświadczonych  i najlepiej wynagradzanych inspektorów pracy, a generującego znaczne i niepotrzebne dla budżetu koszty.

Nie podzielamy głoszonego ostatnio w różnych kręgach poglądu, iż skończył się dobry czas na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizowanie środowiska i działalność organizacji pozarządowych.  Przeciwnie, uważamy, iż taka praca organiczna jest szczególnie potrzebna teraz, i dobrze wpisuje się w realizowany z takim trudem, i z wieloma przeszkodami proces sanacji państwa i jego instytucji, a także kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Jesteśmy przekonani, iż w nurcie tym mieści się także działalność „pro bono” Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. I wiemy, że na naszej drodze spotykamy i spotkamy jeszcze wielu sojuszników.

Cieszy nas stałe powiększanie się grona członków oraz sympatyków SIPRP i aktywne wsparcie środowiska w podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Zachęcajmy więc koleżanki i kolegów – inspektorów pracy do wstąpienia do SIPRP. Każdy z nas na pewno zna osoby nietuzinkowe, które chciałby widzieć w gronie członków Stowarzyszenia, a być może osoby te czekają na kontakt, propozycję lub zachętę. Również my jako Zarząd Główny SIPRP – zachęcamy  i zapraszamy wszystkie osoby identyfikujące się ze statutowymi celami naszego Stowarzyszenia – do wstąpienia do naszej organizacji. Koleżanki i koledzy! Formalności związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia są minimalne. Wystarczy przesłanie na adres mailowy SIPRP znajdujący się na naszej stronie głównej danych kontaktowych, wystarczy telefon na jeden z podanych tam numerów, a my pomożemy dopełnić pozostałych formalności.

 

Tradycyjnie zachęcamy w dalszym ciągu czytelników do przesyłania do Redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego napisanych przez Was tekstów, które waszym zdaniem winny zostać opublikowane.

Naszym mottem jest łacińska sentencja, iż zgoda obywateli to mur obronny miasta. Nasze działanie to nawoływanie do takiej zgody i przemawiania w naszych sprawach wspólnym głosem.

Informujemy, że niewielkie koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pozwalają Zarządowi Głównemu SIPRP na pozostawienie obniżonej o 50% wysokości składki członkowskiej także na 2017 r., która tak, jak w roku 2016 wynosić będzie tylko 5 zł miesięcznie. Prosimy jednak o terminowe  opłacanie składki i uregulowanie ewentualnych zaległości w tym zakresie.

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym, 2017 Roku. Do siego roku!

życzy

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.