Wybrane informacje o wynikach ubiegłorocznej kontroli NIK w Państwowej Inspekcji Pracy.

24 maja 2013 | Bez kategorii

 

NIK

Niedawno do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafiła „Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 12 Państwowa Inspekcja Pracy” z prośbą o przybliżenie tego zagadnienia opinii publicznej.

 

 

Uważamy, że od czasu do czasu należy przyjrzeć się każdemu budżetowi i to zarówno dochodom, jak i wydatkom w budżecie i to nie tylko domowym. Warto, a w zasadzie trzeba dokonywać okresowej oceny, które z nich są wydatkami koniecznymi, a które  nieracjonalnymi, by wyciągając stosowne wnioski dokonywać odpowiednich działań naprawczych. Nie sposób jednak zawrzeć w tak krótkim wpisie pełną informację na temat wykonania budżetu PIP za 2011r. dlatego poniżej przedstawiamy jedynie kilka zagadnień spośród objętych kontrolą NIK. Osoby zainteresowane zapoznaniem się w pełnym zakresie z sygnalizowaną informacją odsyłamy do materiałów źródłowych do których link publikujemy na końcu niniejszego wpisu….

 

Kontrola która obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r została przeprowadzona w Głównym Inspektoracie Pracy w dniach od 27 stycznia do 11 kwietnia 2012 r. pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Z informacji wynika m.in., że w 2011 r. w części 12 zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 5.588,9 tys. zł (tj. 0,002% ogółu dochodów budżetu państwa), a wydatki budżetu państwa w kwocie 270.020,3 tys. zł (tj. 0,09% ogółu wydatków budżetu państwa).

 

W 2011 r. dochody w części 12, ustalone w ustawie budżetowej na 3.034,0 tys. zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.588,9 tys. zł, tj. wyższej o 45,7%, a wydatki ustalone w ustawie budżetowej na kwotę 274.479,0 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 270.020,3 tys. zł, co stanowiło 98,4% planu. Przekroczenie planu dochodów spowodowane było uzyskaniem dochodów z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów pracy PIP, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wyższe dochody niż planowano uzyskano także z usług, które dotyczyły wpływów Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu z tytułu: usług gastronomicznych, usług parkingowych oraz organizacji szkoleń (planowano 920,0 tys. zł, zrealizowano 1.153,2 tys. zł, tj. 125,3%). Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności wydatkowanie środków budżetowych w części 12 budżetu państwa.

 

W ustawie budżetowej ustalono wydatki w części 12 w wysokości 274.479 tys. zł. Wydatki w takiej wysokości zostały przewidziane w zatwierdzonym w dniu 14 lutego 2011 r. planie dochodów i wydatków budżetowych PIP na 2011 r. w zakresie budżetu państwa. Ministerstwo Finansów przekazało w 2011 r. na rachunek bieżący wydatków GIP kwotę 270.020,3 tys. zł, z tego Okręgowym Inspektoratom Pracy przekazano kwotę 235.978 tys. zł, na wydatki Głównego Inspektoratu Pracy przeznaczono 34.042,3 tys. zł, tj. 12,6%. Zrealizowane w 2011 r. wydatki PIP wyniosły 270.020,3 tys. zł, co stanowiło 98,4% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2010 r. wydatki były wyższe o 7.290,9 tys. zł, tj. o 2,7%. Wzrost wydatków budżetowych był spowodowany włączeniem w struktury PIP Ośrodka Szkolenia we Wrocławiu. Wydatki wykonane w 2011 r. w GIP wyniosły 34.042,3 tys. zł i były niższe w porównaniu do roku poprzedniego (35.474,1 tys. zł) o 1.431,9 tys. zł, tj. o 4,2 %. W porównaniu do planu zawartego w projekcie budżetu PIP na 2011 r., wydatki GIP były niższe o 15.788,5 tys. zł, a w stosunku do planu po zmianach o 3.973,3 tys. zł, tj. o 11,7 %. Plan wydatków GIP w § 6050 wykonano tylko w 2,4% (nie zrealizowano budowy wortalu), mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków nastąpiło m. in.: w § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia (16,7%), § 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (40,1%) oraz § 4260 Zakup energii (62,2%).

 

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki GIP wyniosły 31.054,8 tys. zł, co stanowiło 91,2% ogółu wydatków zrealizowanych w GIP. Największe wydatki w tym rozdziale poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010 i 4012) – 14.961,9 tys. zł, tj. 43,9% ogółu wydatków GIP. W rozdziale 75195 Pozostała działalność wydatki GIP wyniosły 2.987,5 tys. zł i stanowiły 8,8 % ogółu wydatków poniesionych w GIP. Największe wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.723,3 tys. zł, tj. 91,1% wydatków w tym rozdziale.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PIP w 2011 r. wyniosło 5.821,72 zł.  i w  porównaniu z rokiem 2010 było ono niższe o 47,13 zł.

 

Przeciętne zatrudnienie w PIP (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło 2.640 osób i w porównaniu do 2010 r. było wyższe o 59 osób, tj. o 2%. Zwiększenie zatrudnienia było związane z nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z którą od dnia 1 stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana formy organizacyjnej Ośrodka Szkolenia PIP im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, który stał się jednostką organizacyjną PIP, a jego pracownicy stali się pracownikami PIP. Konsekwencją tego był wzrost wydatków na uposażenia osobowe pracowników PIP, które wyniosły 171.638,0 tys. zł i były wyższe od wydatków na ten cel w 2010 r. o 2.243,8 tys. zł, tj. o 1,3%. Nie spowodowało to przekroczenia wydatków PIP na wynagrodzenia ogółem, które zostały zrealizowane w kwocie niższej od zaplanowanej w ustawie budżetowej o 1,4 tys. zł.

 

W 2011 r., zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zostało ustalone na poziomie przysługującym tym osobom w grudniu 2008 r. Przeciętne zatrudnienie w GIP w 2011 r. wyniosło 186 osób (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) i było niższe od przeciętnego zatrudnienia w 2010 r. o 2 osoby, tj. o 1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w GIP (wraz z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 2011 r. wyniosło 7,2 tys. zł i porównaniu do 2010 r. było wyższe o 2%.

 

Linki do pełnego materiału źródłowego

 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kps~p_12_098_201206261125401340702740~01,typ,k.pdf

 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kps~p_12_098_201206261125401340702740~id0~01,typ,kj.pdf

 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,9714.html


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 36 do wpisu “Wybrane informacje o wynikach ubiegłorocznej kontroli NIK w Państwowej Inspekcji Pracy.”

 • 1 Loka napisał(a):

  Do wujek. Ok skoro się tak upierasz przy tym zróżnicowaniu płac z uwagi na doświadczenie praktyczne i kwalifikacje dam Ci przykład. Z jednym inspektorów specjalistą od maszyn przeprowadzaliśmy wspólną kontrolą on zajmował się bhp. Był to inspektor z dwudziestoparoletnim doświadczeniem który przyszedł do inspekcji z dużego zakładu pracy czyli praktyk lub jak wolisz ” inspektor z doświadczeniem” . No i co ten inspektor wysłany zresztą celowo jako specjalista w tej dziedzinie był w stanie znaleźć w tej dużej firmie produkcyjnej… Oprócz wielkich oczu jakie zrobił… nic … dlaczego otóż żadna ze znajdujących się tam maszyn i urządzeń nie przypominała nic na czym mój szanowny kolega pracował w latach 80 i na czym się znał. Może w muzeum techniki by się odnalazł ale w dużej i nowoczesnej firmie produkcyjnej wydaje mi się że nie bardzo wiedział do czego służy większość urządzeń i jakie powinny spełniać kryteria.

 • 2 delio napisał(a):

  Do „krisa” – popieram lustracje w naszym urzędzie – jak najbardziej. Co zaś do maszyn i technologii stosowanych w przemyśle 20 lat temu – w nawiązaniu do wujka, chyba chłopie nie masz pojęcia co stało się z przemysłem i technologia w XXI-ym wieku. Młotkiem i łomem niewiele zdziałasz.

 • 3 kate napisał(a):

  Do Rafik. A jednak temat poruszono. Sądzę, że rozmyślnie – właśnie po to, aby „rozgrzać” to forum. To przykre, że zarząd Stowarzyszenia (złożony jak sądzę z inspektorów ze sporym stażem i pewnie z niezłym wynagrodzeniem) porusza drażliwy dla młodych temat, nie załatwiając nic przy tym przecież. A podkreślając 2% podwyżkę w GIP co chce osiągnąć?

 • 4 07_zgłoś_się napisał(a):

  Kate a od kiedy to stowarzyszenie ma kompetencje związku zawodowego. jeżeli masz pretensje to raczej powinnaś skierować je do związków zawodowych działających w inspekcji pracy

 • 5 brytan napisał(a):

  do „kate” – jeśli stowarzyszenie miałoby możliwość oddziaływania na zarobki ,młodych inspektorów pracy na pewno przystąpiłoby do działania. W naszej instytucji związki zawodowe do związki przede wszystkim nadinspektorów. Ci ludzie nawet nie mając obowiązków koordynatorów pobierają dodatki do pensji. Ponadto w inspekcji dla ludzi przechodzących na emerytury tworzy się ciekawe stanowiska za pensje wyższe niż pensje młodych inspektorów. Już wkrótce może się okazać, że w tej szacownej instytucji będą pracować sami emeryci. Jedyny sposób na podwyżki płac w dzisiejszej sytuacji to pozwy do sądów pracy.

 • 6 kate napisał(a):

  do 07_zgłos_się – źle zostałam zrozumiana. w sferze wynagrodzeń ja nie mam żadnych oczekiwań od stowarzyszenia, a tym bardziej pretensji. dzielę się tylko swoim wrażeniem, że niektóre teksty zamieszczane przez zarząd na stronie służą jedynie jątrzeniu w środowisku inspektorskim. a to jest sprzeczne zarówno z ideą powstania jak i statutem siprp.
  do brytana – w kwestii działań związków (a właściwie braku tychże) całkowicie się zgadzam. dziwię się trochę ich członkom, że wspierają składkami te organizacje.

 • 7 teodor napisał(a):

  Chcieliście rządów liberałów no to macie – rząd postanowił o zamrożeniu płac w budżetowce na lata 2014 – 2015. Co na to pracownicy PIP najlepiej zarabiający?! Mają się dobrze i żyją jak pączusie w smalcu, Szkoda, że młodzi inspektorzy nie mieli szczęścia żyć w poprzednim ustroju…..

 • 8 Rafik napisał(a):

  Do KATE – A może to i dobrze, że ten temat poruszono, skoro wpis ten jest oparty na oficjalnych dokumentach NIK, bo chyba nikt nie ma w tym temacie niczego do ukrycia. Uważam, że takie raporty NIK-u z kontroli PIP powinny być standardowo publikowane na stronie internetowej PIP. Z nieznanych powodów tak nie jest , za to nie brakuje zdjęć Kierownictwa z różnych spotkań. Jak uważnie przejrzysz dotychczasowe wpisy to zauważysz, że SIPRP temat budżetu PIP i wynagrodzeń podejmował wielokrotnie i wpis obecny nie jest niczym szczególnym.

 • 9 archer napisał(a):

  Kate czemu się dziwisz, że wspierają składkami związki? Fajna rzecz bo opłaty do rajdu, spartakiady, wycieczek itp. 😉 Szkoda, że tylko we wspomaganiu socjalu jest tak fajnie, a w reprezentowaniu praw i interesów zawodowych już gorzej.

 • 10 karino napisał(a):

  W nawiązaniu do wypowiedzi krisa, że wiele osób chciałoby zarabiać 2300 zł. Zgadzam się, ze tak jest i wielu chętnych się znajdzie i będzie zadowolonych z takiej pensji. Jednak jeżeli trochę popracuje za taką kasę i zobaczy ze inni robią to samo i mają dużo więcej jego zadowolenie opadnie. Jestem tego pewien.

 • 11 nico napisał(a):

  Koleżanki i koledzy. Przypatruję się waszej dyskusji. Z jednej strony chwała Stowarzyszeniu za odwagę i podjęcie tego drażliwego tematu w tak skostniałej i stosującej metody hakowe (do oceny pracowników) instytucji z drugiej jednak obraz poważnych podziałów wśród Nas samych. Widać że w urzędach (w sumie nie tylko w PIP) dalej rządzi komuna, i tyle. Ciekawi mnie tylko czy GIP prowadzi analizy czy dyskryminacja jest większa w OIPach gdzie często zmieniają się okręgowi czy raczej w tych w których kierownictwo jest w miarę stałe.