Nasze/Wasze priorytety A.D.2012. Co się zmieniło przez 5 ostatnich lat ?

02 lipca 2017 | Bez kategorii

Przed 6 już prawie laty, bo 9 września 2012r. na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowaliśmy artykuł pt. „Dyskusja także o naszych priorytetach. Skuteczność i funkcjonalność organów kontroli państwowej tematem posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej”, zaś  19 października 2012r. artykuł pt. „Dyskusja o priorytetach (cd.)”.

 

Korzystając  chwil oddechu, na jaki pozwala „wakacyjna kanikuła” – zapraszamy  naszych czytelników do refleksji i dokonania oceny tego na ile problemy którymi wówczas żyliśmy – pozostają i dziś aktualne i ważne

 

 

„(…) System preferuje prowadzenie wielu spraw łatwych, nie zaś zajmowanie się sprawami trudnymi. Woli się łapać przysłowiowych pijanych rowerzystów niż bandytów czy aferzystów.  Widać jak na dłoni, że z anachronicznej struktury wielu urzędów, ale także kryteriów oceniania kierownictw urzędów – wynika powszechny paraliż decyzyjny jeżeli chodzi o możliwość wskazywania spraw najważniejszych i zajmowania się nimi w trybie priorytetowym. Priorytetowym – to znaczy jak rozumiemy przed innymi, a nie równocześnie z innymi, mniej ważnymi, co wiąże się oczywiście z rozproszeniem sił i środków oraz „jakimś tam” załatwieniem wszystkiego. W potopie spraw błahych, toną sprawy ważne, brakuje czasu na refleksję i doprowadzenie spraw, które tego bezwzględnie wymagają do przysłowiowego końca. …..

 

 

Problematyka ta jest jednym z priorytetów działania naszego Stowarzyszenia i dajemy temu wyraz począwszy od tekstu programowego „po co powstaliśmy”, poprzez wiele pism kierowanych do różnych podmiotów oraz publikacje na naszej stronie internetowej i innych mediach. Ostatnio wskazywaliśmy np. na konieczność odejścia od prostego arytmetycznego („statystycznego”) oceniania działalności organów kontrolnych, który to algorytm generuje  zachowania nieracjonalne oraz kierowanie ograniczonych przecież zasobów organów kontroli na osiąganie celów operacyjnych nie zaś na wypełnianie  tzw. tabel statystycznych.

 

 

Skuteczność rozumiana jest w naszym pojęciu bardzo prosto – Państwo ma obowiązek egzekwowania przestrzegania prawa, szczególnie przez podmioty  najbardziej prawo naruszające. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej powinni być przekonani i pewni, iż na straży ich praw stoją bezstronne, obiektywne i niezależne od bieżących zawirowań politycznych organy państwowe. Zbyt mało uwagi poświęcamy budowaniu szacunku wobec organów państwa i ich autorytetu, zbyt często w wypowiedziach polityków prawo jest relatywizowane (…)”.

 

link http://www.siprp.pl/dyskusja-takze-o-naszych-priorytetach-skutecznosc-i-funkcjonalnosc-organow-kontroli-panstwowej-tematem-najblizszego-posiedzenia-komisji-kontroli-panstwowej-sejmu-rp/

 

 

„(…) Kontynuując wątki zawarte w apelu zamieszczonym na stronie www.siprp.pl  w dniu 9.09.2012, informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając swoje statutowe zadania, skierowało do Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP korespondencję mailową, dotyczącą problemów aktualnych i ważnych w działalności organów kontroli państwowej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, mając nadzieję, że głos Stowarzyszenia zostanie uwzględniony w debacie toczącej się m.in. ma posiedzeniach Komisji. Korespondencję przesłaliśmy także członkom Prezydium Sejmu i Radzie Ochrony Pracy. W piśmie wskazywaliśmy m.in, że w czasie  obowiązywania poprzedniej i obecnej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, poprzez nowelizacje, sukcesywnie obarczano inspektorów pracy coraz to większą ilością dodatkowych zadań, wykraczających (naszym zdaniem) poza dyspozycję art. 3 Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu. Jako przykład podaliśmy  kontrole w zakresie: organizmów genetycznie zmodyfikowanych, transportu drogowego, czy też ZUS IWA. Podkreślaliśmy, że ilość zadań „innych” nałożonych na polską inspekcję pracy, nie ma odpowiednika w żadnej inspekcji pracy państw Unii Europejskiej. Wskazaliśmy także na konieczność odejścia od prostego arytmetycznego („statystycznego”) oceniania działalności organów kontrolnych, który to algorytm generuje  zachowania nieracjonalne oraz kierowanie ograniczonych przecież zasobów organów kontroli nie na osiąganie celów operacyjnych, lecz wypełnianie tzw. tabel statystycznych. (…)”.

 

link – http://www.siprp.pl/dyskusja-o-priorytetach-cd/

 

 

Jak z powyższego wynika od samego początku działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej staramy się obiektywnie patrzeć na najważniejsze problemy działalności inspekcji, ale także innych organów „siłowych” Państwa w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Staraliśmy się, z różnym skutkiem, patrzeć nie przez pryzmat przyzwyczajeń i nostalgii za „starymi dobrymi czasami” – lecz przez pryzmat wyzwań, które już przed nami stoją i które na pewno wkrótce się pojawią lub które można przewidzieć. Stawialiśmy być może niewygodne, acz oczywiste pytania… do przemyśleń oraz refleksji. Mówiliśmy o upadku rangi zawodu, „ubezwłasnowolnianiu” inspektorów za przyczyną nieprzystosowanych do specyfiki pracy inspektów systemów informatycznych, o godziwych wynagrodzeniach, o potrzebie zmian systemowych  w doborze do zawodu i definiowaniu zadań, o kadencyjności i otwartych konkursach na stanowiska kierownicze, o biurokracji która wciąż „trawi” instytucję, o anachronicznych szkoleniach, o potrzebie odejścia od absurdalnego modelu uniwersalnego inspektora i w dodatku kontrolującego w pojedynkę, o konieczności postawienia na innowacyjność a nie na spiętrzoną hierarchiczność i przeformalizowanie, o potrzebie wzmocnienia pozycji inspektorów pracy i o odejściu od wydawania tysięcy decyzji w sprawach formalnych i mało istotnych oraz uwolnieniu czasu inspektorów na pochylenie się nad najbardziej istotnymi problemami w kontrolowanych firmach. Przedstawialiśmy też możliwości rozwiązań przyszłościowych lub alternatywnych.

 

 

Obiektywnie rzecz oceniając wiele się od tego czasu zmieniło, ale wiele problemów i wyzwań w dalszym ciągu czeka na skuteczne rozwiązanie. Oczywiście jesteśmy optymistami. Czego życzymy wszystkim PT podinspektorom, inspektorom, nadinspektorom, a także okręgowym inspektorom oraz głównemu inspektorowi, oczywiście razem z ich zastępcami i współpracownikami.

 

 

Przyjemnych wakacji. Skutecznego wypoczynku i „naładowania akumulatorów” na te mniej słoneczne dni.

 

 

 

Zarząd Główny SIPRP

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.