Nowość: Fam­ily Friendly Employ­ment (FFE). Interesujące szkolenia w Białymstoku i Olsztynie.

22 września 2013 | Bez kategorii

 

logo_ffeInformujemy, że Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach pro­jektu pn. „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment/FFE)  jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców –  organizuje  cykl szkoleń poświęconych rozwiązaniom ułatwia­ją­cym godze­nie pracy z życiem rodzin­nym. ….

 

Szkole­nia te adresowane są zarówno do pra­co­daw­ców jak i kadry kierown­iczej dzi­ałów HR. Ich uczest­nicy posz­erzają swoją wiedzę z zakresu możli­wości stosowa­nia różnorod­nych dzi­ałań wchodzą­cych w skład zatrud­nienia przy­jaznego rodzinie, pro­ce­dur ich wdraża­nia, jak również korzyści wynika­ją­cych ww. rozwiązań dla obu stron sto­sunku pracy. Pod­czas spotka­ń prezen­towane są dobre prak­tyki w zakre­sie tworzenia pra­cown­ikom dogod­nych warunków do łączenia pracy z życiem rodzinnym.

 

Najbliższe szkole­nia odbędą się w dni­ach 11.10.2013 r. w Białym­stoku oraz 24.10.2013 r.  w Olsz­tynie. Informujemy, że koszty uczest­nictwa w szkole­niu pokrywa orga­ni­za­tor (IPiSS), nato­mi­ast koszty prze­jazdu — uczestnik/zakład pracy delegu­jący pracownika. Szczegóły na: www.ipiss.com.pl.

Dziękujemy za zgodę na wykorzystanie materiałów IPiSS.

 

 do pobrania  – Szkolenie_FFE_program-ostat-Białystok-Olsztyn

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.