O roli i znaczeniu stanowisk Rady Ochrony Pracy dla funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy.

21 czerwca 2015 | Bez kategorii

Poseł Izebela Katarzyna MrzygłockaPostaramy się przybliżyć to zagadnienie na przykładzie stanowiska uchwalonego przez ROP w dniu 23.02.2006r., oraz związanych z nim odpowiedzi z 25.07.2014r., 24.09.2014r., 25.01.2015r. Poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej – Przewodniczącej ROP na naszą korespondencję kierowaną do Rady w sprawach dotyczących funkcjonowania PIP.

 

Na wstępie wypada nam wspomnieć, że art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy stanowi, że Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W myśl art. 7 ust. 7 ustawy „Do zadań Rady należy wyrażanie stanowiska w sprawach z zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dotyczących:

1) programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy;

2) okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen;

3) problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym”. …..

 

Z informacji pochodzących ze strony internetowej Rady Ochrony Pracy wynika iż jest to wciąż Rada IX kadencji, która miała obejmować lata 2010-2014. Z dostępnych tam informacji wynika, że kadencja ta rozpoczęła się na podstawie Zarządzenia Nr 10 Marszałka Sejmu z dnia 12.11.2010r. w sprawie powołania Rady Ochrony Pracy IX kadencji, a od tego czasu skład Rady była zmieniany 6 razy. Uważni internauci zauważyli pewnie, że planu pracy Rady na 2015r. jeszcze nie opublikowano, a w zakładce „Aktualności” na dzień dzisiejszy możemy odnaleźć informacje o posiedzeniu, które „ma odbyć się 24 lutego 2015r.” Ufamy, że w nieodległej przyszłości to się zmieni i strona internetowa Rady Ochrony Pracy na wzór strony internetowej SEJMU będzie zawierała aktualne informacje.

 

W odpowiedzi z 25.07.2014r. skierowanej do SIPRP wskazano m.in.: (…) „Tematy do rocznego planu pracy ROP zgłaszają, a następnie przygotowują stosowne materiały, współpracujące z Radą instytucje, urzędy państwowe, instytucje badawcze, a także organizacje związkowe i organizacje pracodawców zajmujące się problematyka ochrony pracy. To właśnie na podstawie prezentowanych materiałów, a następnie przeprowadzonej dyskusji Rada formułuje swoje stanowiska, które są kierowane do odpowiednich instytucji i urzędów w celu uzyskania informacji o realizacji zawartych w nich wniosków i zaleceń”(…).

 

Z odpowiedzi z dnia 24.09.2014r. udzielonej SIPRP przez Przewodniczącą Rady wynika, że aktualnym jest zajęte w dniu 23.02.2006r. stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie oceny funkcjonowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stwierdzające m.in., że do organów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 1 oraz art.83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają zastosowania przepisy dotyczące:

– przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,

– zakazu równoczesnego podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy;

– ograniczania czasu trwania kontroli,

ze względu na przepisy Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy.

 

Optymizmem napawa fakt, że interpretacja podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP, oraz stosowania przepisów rozdziału 5 SDG w działalności kontrolno-nadzorczej PIP wyrażona w ww. stanowisku Rady jest zgodna z zawartą w późniejszym stanowisku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.04.2010r., którego aktualność potwierdziła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a także Ministrowie Gospodarki oraz Pracy i Polityki Społecznej, a także ze stanowiskiem Rządu z 6.03.2015r..

 

Kontrowersyjne zaś wydaje się, że jak wynika z ww. pisma „Rada Ochrony Pracy nie posiada waloru podmiotu uprawnionego do dokonywania wiążącej inne podmioty formalnej (oficjalnej/legalnej) interpretacji przepisów prawa, tj. takiej, która mogłaby wiązać prawnie inne organy Państwa, czy instytucje. (…) Rada Ochrony Pracy nie posiada w szczególności kompetencji do dokonywania wykładni formalnej obowiązującego prawa. Biorąc istniejący stan rzeczy za obowiązujący, należy uznać, że interpretacje jak w formule przedstawionej w stanowisku Rady Ochrony Pracy z 23.02.2006r. mają walor jedynie informacyjny, pomocniczy. Brak jest jednocześnie podstaw do uznania , iż interpretacja ta ma charakter wiążący dla Państwowej Inspekcji Pracy w sposób taki, jak powszechnie obowiązujące przepisy prawa”.

 

Powyższe stwierdzenia Przewodniczącej Rady prowadzą do oczywistego wniosku, że także pozostałe stanowiska Rady w kwestiach określonych w art. 7 ust. 7 ustawy o PIP mają jedynie walor informacyjny, pomocniczy i w żadnym wypadku nie wiążący dla PIP. Jest to o tyle mało prawdopodobne, że dotyczyło by to także stanowisk Rady w sprawach: programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy, okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen, problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.

 

W odpowiedzi z 25.01.2015r. nawiązującej do kwestii ww. Konwencji Nr 81 oraz stanowisk ROP Izabela Katarzyna Mrzygłocka  podkreśla m.in. iż „ (…) stanowiska Rady nie mają waloru powszechnie obowiązującego prawa. (…) tylko na podstawie i w granicy przyznanych kompetencji prawnych Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować władcze działania względem podmiotów kontrolowanych. (…) Brak jest stanowisk Rady Ochrony Pracy, które nie byłyby przyjęte lub byłyby nie uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy (…)„.

 

Zestawiając powyższe dochodzimy do wniosku, że albo Państwowa Inspekcja Pracy przywiązuje zbyt dużą wagę do stanowisk zajmowanych przez Radę Ochrony Pracy, albo Rada umniejszając znaczenie zajmowanych przez siebie stanowisk niezbyt trafnie odczytuje wolę ustawodawcy zawartą w art. 7 ustawy o PIP. Z drugiej zaś strony trudno nam sobie wyobrazić w jaki sposób Rada Ochrony Pracy mogłaby skutecznie sprawować wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy funkcję nadzorczą jeżeli zajmowane przez Nią stanowiska miały by jedynie walor pomocniczy informacyjny i nie były wiążące dla Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Jeżeli macie w tym zakresie własne przemyślenia, wnioski, czy opinie to zachęcamy do podzielenia się nimi za pośrednictwem komentarzy.

 

Do pobrania PDF odpowiedzi ROP z 25.01.2015r.

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 5 do wpisu “O roli i znaczeniu stanowisk Rady Ochrony Pracy dla funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy.”

 • 1 kkk napisał(a):

  Czy ja dobrze rozumiem? Pani Mrzygłocka pisze, że stanowiska określonego w ustawie organu nadzoru nad PIP są dla tejże PIP „niewiążące”. Toż to jakaś kpina i kolejny przykład arogancji władzy. Przeciez wystarczy jeden (tak: jeden!) głos z sali ROP a cała inspekcja zmienia i modyfikuje plany kontroli. jak ktoś nie wierzy – niech zobaczy dlaczego PIP zobowiązał się np. objąć kontrolami kancelarie prawne.

 • 2 Ziuta napisał(a):

  Może w ocenie Pani Przewodniczącej Rada Ochrony Pracy nie sprawuje nadzoru nad PIP a jedynie swoisty „nadzorek”, tylko skoro tak to kto faktycznie nadzoruje PIP?.

 • 3 kkk napisał(a):

  Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć, dlaczego Rada Ochrony Pracy wybrana na kadencję 2010-2014 w najlepsze sobie „obraduje” przez już ponad pół roku 2015 wydając nie wiążące nawet instytucji którą nadzoruje stanowiska?
  Może chodzi o godziny nadliczbowe.
  Prezes Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, który nie jest już prezesem nadal zasiada, osoby prowadzące działalność gospodarczą polegająca m.in. na doradzaniu jak nie polec z reki PIP zajmują w tym gremium prominentne stanowiska, przedstawiciel instytucji budżetowej która powinna być nadzorowana przez Radę de facto nadzoruje pracami tej rady, przedstawiciel Rządu nie protestuje gdy Rada przyjmuje stanowiska sprzeczne ze stanowiskiem tegoż Rządu. Same cuda.
  Albo po prostu działalność tego gremium doprowadzono do takiego poziomu, że instytucja ta nikogo w zasadzie nie interesuje podobnie zresztą jak wyniki jej pracy.
  A osoby które usiłują przemówić zebranym (ale raczej nieobecnym duchowo) na tych posiedzeniach – np. Senator Rulewski – są marginalizowane i jawnie lekceważone.
  Smutne lecz prawdziwe.

 • 4 Maniek napisał(a):

  Niniejszym składam wniosek o nadanie Senatorowi Rulewskiemu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej !!! Ludzi honorowych, mądrych, doświadczonych należy doceniać na każdym kroku aby mieli siłę walczyć z ……. nieudaczników i nieuków!

 • 5 Atos napisał(a):

  do kkk – skoro kadencja Rady IX kadencji obejmowała lata 2010-2014 to fakt iż ta Rada w bieżącym roku AD.2015 wciąż obraduje i wydaje te swoje stanowiska to aż strach pomyśleć, bo wygląda mi na nielegalne zatrudnienie w ROP.