Posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu 11 marca 2014 r.

10 marca 2014 | Bez kategorii

We wtorek, 11 marca br. o godz. 10.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy  przy Sejmie RP, a Jej członkowie będą pracować nad raportem z realizacji II etapu – na lata 2011-2013 – programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

Program został ustanowiony na wniosek ministra pracy i polityki społecznej uchwałą Rady Ministrów z 21 września 2010 r. Realizację programu i wdrażanie jego wyników nadzorował minister pracy, a koordynacją programu zajmował się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. …..

 

Celem II etapu programu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania zmierzających do zmniejszenia liczby pracowników narażonych na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. U podstaw programu leżało również wypracowanie koncepcji mających ograniczyć skalę związanych z tymi czynnikami wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. Zainteresowanych szczegółami tego programu odsyłamy do materiałów źródłowych wskazanych na końcu niniejszego wpisu.

 

Ponadto podczas posiedzenia Rada przyjmie stanowisko w sprawie oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

 

W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 – 2014) zasiada 12 parlamentarzystów10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ „Solidarność”, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

 

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.

 

źródło:

 

www.sejm.gov.pl

 

program-wieloletni-poprawa-bezpieczenstwa-i-warunkow-pracy-ii-etap-okres-realizacji-lata-2011-2013

 

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – II etap, okres realizacji_ lata 2011-2013, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej

 

 Aktualizacja 11.03.2014r.

 

link do transmisji z posiedzenia ROP z 11.03.2014r.

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.