Pozytywna opinia MRPiPS w sprawie postulatu zawartego w petycji ZZ PPIP.

06 lipca 2018 | Bez kategorii

 

Jak już informowaliśmy naszych czytelników we wpisach z 11.03.2018 r. i 15.04.2018 r.   Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy skierował do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obywatelską petycję, w zakresie dotyczącym zapewnienia pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na analogicznych zasadach, jak dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

W petycji Związek proponuje dodanie po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodanie art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.” ….

 

W dniu 12.04.2018 r. Komisja do Spraw Petycji omówiła petycję Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, a przed ostatecznym rozstrzygnięciem o dalszych losach tej petycji zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o przedstawienie szacunkowych kosztów i zdecydowała o skierowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów. Nadmienić wypada także, że poparcia petycji udzielił także obecny na tym posiedzeniu Główny Inspektor Pracy.

 

Czytelników strony internetowej SIPRP zachęcamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi z dnia 22 czerwca 2018 r. jakiej na ów dezyderat udzielił Stanisław Szwed – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – odpowiedź na dezyderat

 

Nadmieniamy też, że dokumenty źródłowe dotyczące omawianej petycji dostępne są na stronie internetowej ZZ PPIP w zakładce „Pisma i Petycje” pod adresem http://www.zzpracownikowpip.pl/ .

 

do pobrania

 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&pet_20180626_d106

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=DEZYDERST&NrKadencji=8&KodKom=PET

 

http://www.siprp.pl/interesujaca-petycja-zwiazku-zawodowego-pracownikow-panstwowej-inspekcji-pracy-dotyczaca-inspektorow-pracy/

 

http://www.siprp.pl/waza-sie-losy-petycji-zz-ppip-dotyczacej-dodatkowego-urlopu-dla-inspektorow-pracy/

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=DEZYDERST&NrKadencji=8&KodKom=PET


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.