Propozycje Głównego Inspektora Pracy w zakresie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

07 grudnia 2017 | Bez kategorii

W nawiązaniu do publikacji zawartej na naszej stronie internetowej z dnia 9.04.2017 r.  informujemy, że sejmowa Komisja do Spraw Petycji w dniu 10.10.2017r. wystosowała do Głównego Inspektora Pracy dezyderat  nr 54 w sprawie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wnosząc o precyzyjnie odniesienie się do problemu i przedstawienie pisemnej propozycji rozwiązania, która realizowałaby postulat zawarty w petycji. …..

– – –

Przypomnijmy Komisja do Spraw Petycji, na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r., rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  poprzez nałożenie na pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne obowiązku każdorazowego poinformowania okręgowego inspektora pracy o prowadzeniu przez ich osoby najbliższe działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z zakresem działalności kontrolnej prowadzonej przez tych pracowników (BKSP-145-190/17). W opinii Komisji zmiany proponowane przez autora petycji mają na celu zapobieżenie sytuacjom, w których podmioty kontrolowane korzystają z usług firm prowadzonych przez osoby spokrewnione z inspektorami pracy. W opinii wnioskodawcy petycji w głównej mierze sytuacje takie mają miejsce w zakresie szkoleń BHP, gdzie firmy oferujące takie szkolenia są prowadzone przez krewnych inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zdaniem Komisji obowiązek informowania przez inspektorów o prowadzeniu przez ich osoby najbliższe działalności gospodarczej, której zakres pokrywa się z zakresem działalności kontrolnej, będzie właściwy zarówno z uwagi na realizację zasady niezależności pracowników, wpisanej do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jak też ze względu na przepisy międzynarodowe (art. 15 Konwencji MOP nr 81 – „inspektorzy pracy nie mogą być w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio zainteresowani materialnie w przedsiębiorstwach podlegających kontroli”).  Zdaniem Komisji obowiązek informowania przez inspektorów o prowadzeniu przez ich osoby najbliższe działalności gospodarczej, której zakres pokrywa się z zakresem działalności kontrolnej, będzie właściwy zarówno z uwagi na realizację zasady niezależności pracowników, wpisanej do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jak też ze względu na przepisy międzynarodowe (art. 15 Konwencji MOP nr 81 – „inspektorzy pracy nie mogą być w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio zainteresowani materialnie w przedsiębiorstwach podlegających kontroli”).

– – –

W odpowiedzi na ten dezyderat Główny Inspektor Pracy podzielił pogląd o nałożeniu na pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących czynności kontrolne ustawowego obowiązku każdorazowego poinformowania okręgowego inspektora pracy o prowadzeniu przez ich osoby najbliższe działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z zakresem działalności kontrolnej prowadzonej przez tych pracowników poprzez dodanie do ustawy nowego art. 44a i wprowadzenie przepisu przejściowego, który zobowiąże aktualnie zatrudnionych ww. pracowników do złożenia takich oświadczeń. Treść proponowanych zmian w ustawie o Państwowe Inspekcji Pracy – do pobrania w odpowiedzi GIP zamieszczonej na końcu wpisu.

 

W ocenie Głównego Inspektora Pracy zmiana taka  umocni zasadę niezależności pracowników, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy  i art. 15 Konwencji Nr 81 MOP, a ponadto zapewni transparentność i zapobiegnie ewentualnemu konfliktowi interesów w przypadkach, gdy działalność gospodarcza prowadzona przez osoby najbliższe może mieć związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez inspektorów pracy.

 

do pobrania:

 

dezyderat nr 54 – http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&pet_d54

 

odpowiedź GIP na dezyderat – http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&pet_20171122_d54

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.