Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów – konsultacje publiczne.

27 października 2020 | Bez kategorii

 

Informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się projekt ustawy o czasie pracy maszynistów Według wnioskodawcy celem projektowanej ustawy  jest uregulowanie, w odrębnym akcie prawnym, jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, a także obowiązków pracodawców  i podmiotów korzystających z pracy lub usług maszynistów w celu eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z nieprzestrzegania standardów prawa pracy.

 

 

Dotyczy to grupy około 17 tys. maszynistów oraz ponad 400 pracodawców, tj. m.in.: przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic kolejowych. Zgodnie z założeniami do ww. projektu ustawy jej zakres przedmiotowy obejmuje ustalenie norm czasu pracy dla maszynistów, w tym maksymalnego czasu pracy, wymaganego czasu odpoczynku, maksymalne limity godzin nadliczbowych oraz składniki czasu pracy. ……

 

Projektowana ustawa zawiera przepisy określające obowiązki maszynistów,  pracodawców i podmioty zatrudniające, na rzecz których maszyniści świadczą pracę, kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, jako organu odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów ustawy, a także postanowień przepisy karne i administracyjne kary pieniężne, którymi jest zagrożone nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Czynności związane z wykorzystaniem ww. uprawnień będą wykonywane są przez Prezesa UTK lub pisemnie upoważnione przez niego osoby i odbywają się na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w trybie kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 tej ustawy.

 

Zachęcamy Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej do zapoznania się z treścią projektu oraz uzasadnienia, do których to linki zamieszczamy poniżej.

 

projekt ustawy – projekt ustawy o czasie pracy maszynistów

 

uzasadnienie projektu ustawy – uzasadnienie

 

zaprezentowane stanowiska/uwagi – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339102/katalog/12727376#12727376

                                    

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.