Przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy w Radzie do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji […]?

11 marca 2013 | Bez kategorii

 

Ponieważ promocja działań antydyskryminacyjnych stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowań Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,  z przyjemnością informujemy o powstaniu instytucjonalnej możliwości aktywnego włączenia się w główny nurt działań w tym obszarze także Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W dniu 16 lutego 2013 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie nr 6 w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji (M.P. z 2013 r. poz. 79).

 

Zadaniem Rady jest zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. Do zadań Rady należy także (m.in.): …monitorowanie i analizowanie obszarów występowania zjawisk dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w życiu publicznym; przedstawianie Radzie Ministrów, raz na dwa lata, planu działań organów reprezentowanych w Radzie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji; rekomendowanie tematów analiz lub ekspertyz niezbędnych dla realizacji zadań Rady oraz prowadzenie działań promocyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

 

Przewodniczącym Rady jest Minister Administracji i Cyfryzacji lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz merytoryczną prac Rady zapewnia urząd obsługujący Ministra.  W pracach Rady mogą uczestniczyć, na prawach członka także przedstawiciele m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratora Generalnego, Głównego Inspektora Pracy. Warunkiem uczestnictwa jest jednak, aby przedstawiciele tych podmiotów zostali zgłoszeni do udziału w pracach Rady. Przy Radzie powołana ma być także Rada Konsultacyjna z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO), co jest SIPRP szczególnie bliskie.

 

Ze swojej strony deklarujemy głębokie zainteresowanie pracami Rady.

 

Z ciekawostek wspomnieć należy, że w porównaniu z dotychczasową regulacją funkcję przewodniczącego powierzono ministrowi właściwemu do spraw cyfryzacji, zaś dotychczasowy przewodniczący, czyli Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania  stał się jedynie zwykłym członkiem Rady.

 

Nieco rozczarowane formą konsultacji społecznych są NGO’s, a że w nowej Radzie może być ciekawie świadczyć może np. najświeższa korespondencja kierowana do Rady, dostępna  na stronie stowarzyszenia Blogmedia24.pl. (link)

 

Przypominamy działania naszego Stowarzyszenia w obszarze antydyskryminacyjnym np:

 

wpis z dnia 12 lutego 2013r.

 

wpis z dnia 31 stycznia 2013r.

 

wpis z dnia 13 stycznia 2013r.

 

wpis z dnia 27 listopada 2012r.

 

wpis z dnia 20 listopada 2012r.

 

wpis z dnia 18 listopada 2012r.

 

wpis z dnia 28 października 2012r.

 

wpis z dnia 11 października 2012r.

 

wpis z dnia 7 października 2012r.

 

wpis z dnia 30 września 2012r.

 

wpis z dnia 25 marca 2012r.

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.